23. 07. 2019 Prodloužení termínu sběru výkazu E602 za 1. pololetí 2019
  • Původní termín (31. 7. 2019) sběru výkazu E (MZ) 6-02 (Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení) za první pololetí roku 2019 se prodlužuje do 15. srpna 2019.
12. 07. 2019 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018
  • Aktuální informace A03/19 - Národní registr léčby uživatelů drog obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).
10. 07. 2019 Lázeňská péče 2018
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 
09. 07. 2019 Konference PREVON 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019
  • Ve dnech 22. až 23. října 2019 se bude konat již třetí ročník konference PREVON 2019, která bude letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře.
04. 07. 2019 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR, pracoviště Praha.
03. 07. 2019 Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR
  • Důležité zprávy - Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS). Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná. Konkrétně realizaci šetření v roce 2019 ošetřuje nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). Více informací o realizaci výběrových šetření o zdraví v ČR naleznete na webových stránkách https://ehis.uzis.cz. Sběr dat probíhá...
24. 06. 2019 Pozvánka na IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, termín 8. 11. 2019
  • Dne 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž, se bude konat IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastní také zahraniční hosté.
14. 06. 2019 Konference KlasifiKon 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019
  • Ve dnech 22. a 23. října 2019 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce bude konat 4. ročník konference věnovaný problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2019.
06. 06. 2019 Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018
  • Aktuální informace A02/19 - Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také informace o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.
06. 06. 2019 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018
  • Aktuální informace A01/19 - Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2018 bylo identifikováno 40 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 134 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.