15. 04. 2014 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2013
  • Aktuální informace 06/14 - V roce 2013 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 94 357 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 646 mil. Kč. Z tohoto počtu 43 932 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o 
08. 04. 2014 Nemocnice v České republice v roce 2013
  • Aktuální informace 05/14 - K 31. 12. 2013 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s celkovým počtem 56 807 lůžek (v tom 47 033 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 652 lůžek pro následnou péči a 2 122 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek pokračoval i v roce 2013. Oproti roku 2012 došlo u nemocnic k poklesu o 2 025 lůžek, tj. o 3,6 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 6,8 dne, oproti roku 2012 tak došlo ke snížení o 0,1 dne. ...
03. 04. 2014 Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013
  • Aktuální informace 04/14 - Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR za rok 2013. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 371 dospělých pacientů, 1 351 pacientů v dorostovém věku a 8 830 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 139 605 občanů ČR a 165 228 cizinců. ...
02. 04. 2014 Hospitalizační péče o pacienty s onemocněními přenášenými klíšťaty v České republice
  • Aktuální informace 03/14 - V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 573 onemocnění klíšťovou encefalitidou a v roce 2013 to bylo 625 případů. V roce 2012 bylo s touto základní diagnózou hospitalizováno 522 osob. V roce 2012 bylo hlášeno v České republice 3 304 případů onemocnění lymeskou nemocí a v roce 2013 dokonce 4 646 případů. Pro základní diagnózu lymeské nemoci bylo v nemocnicích v ČR v roce 2012 hospitalizováno 1 861 osob. Problematika onemocnění přenášených zvířaty, především klíšťaty a komáry, je tématem letošního Světového dne zdraví,
01. 04. 2014 Upravená verze MKN-10
  • Důležité zprávy - ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2014. Jedná se pouze o změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu). Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární seznam, Instrukční příručka, Abecední
28. 03. 2014 Demografická situace v České republice v roce 2013
  • Aktuální informace 02/14 - Upozornění na zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2013 pod názvem „Počet obyvatel po deseti letech klesl“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 4. čtvrtletí 2013)“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2012 a 2013. ...
25. 03. 2014 Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2013
  • Aktuální informace 01/14 - Dostupnost substituční léčby závislosti na opioidech v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v
23. 01. 2014 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin. ...
21. 01. 2014 Program adresného zvaní na screeningová vyšetření vybraných nádorových onemocnění
  • Tiskové zprávy - V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní na preventivní vyšetření na vybrané zhoubné novotvary. Na zhoubný novotvar prsu zemřelo v roce 2012 v České republice 1 678 žen, 3 720 mužů a žen zemřelo na zhoubný novotvar kolorekta a na zhoubný novotvar děložního hrdla ve stejném roce zemřelo 357 žen. Velké části těchto úmrtí by bylo možno předejít včasným odhalením onkologického onemocnění v časnějších stádiích, kdy je možné tato onemocnění úspěšné léčit. Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů nabízí publikace Novotvary (viz http://www.uzis.
31. 12. 2013 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008–2012
  • Aktuální informace 57/13 - V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózou F00 (demence u Alzheimerovy nemoci) celkem 15 352 pacientů a s diagnózami F01–F03 (ostatní demence) 21 279 pacientů. V psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno se základní diagnózou F01, F03 a G30 (demence) celkem 8 669 případů. ...