21. 11. 2014 Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013
  • Aktuální informace 30/14 - Podle dat z Registru TBC se v roce 2013 vyskytlo v ČR 502 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 4,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 338 u mužů a 164 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 79 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. Nahlášeno bylo 44 úmrtí na tuberkulózu. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
20. 11. 2014 Pozvánka na odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí"
  • Pozvánka na odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" které se bude konat 3.12.2014 od 10.00 od 12.20 hodin.
12. 11. 2014 Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013
  • Aktuální informace 29/14 - V roce 2013 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 36 379 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 6 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 1 991 osob v ambulancích psychiatrů a 215 osob v ordinacích praktických lékařů.
03. 11. 2014 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013
  • Zdravotnická statistika - Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR, Českého statistického úřadu a zdravotních pojišťoven. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a...
03. 11. 2014 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013
  • Aktuální informace 28/14 - Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
31. 10. 2014 Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012
  • Zdravotnická statistika - Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické...
23. 10. 2014 Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2013
  • Aktuální informace 27/14 - Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 553 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 505 lékařů a 3 260 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 669 tisíc vyšetření.
21. 10. 2014 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2013
  • Aktuální informace 26/14 - Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2013 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.
17. 10. 2014 Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2012
  • Zdravotnická statistika - Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých. Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.
17. 10. 2014 Zhoubné nádory v roce 2011
  • Aktuální informace 25/14 - Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2011 bylo do NOR nahlášeno 83 581 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých půl procenta. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo oproti roku 2010 k mírnému poklesu incidence (o 1,2...