31. 10. 2014 Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012
  • Zdravotnická statistika - Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické...
23. 10. 2014 Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2013
  • Aktuální informace 27/14 - Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 553 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 505 lékařů a 3 260 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 669 tisíc vyšetření.
21. 10. 2014 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2013
  • Aktuální informace 26/14 - Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2013 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.
17. 10. 2014 Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2012
  • Zdravotnická statistika - Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých. Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.
17. 10. 2014 Zhoubné nádory v roce 2011
  • Aktuální informace 25/14 - Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2011 bylo do NOR nahlášeno 83 581 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých půl procenta. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo oproti roku 2010 k mírnému poklesu incidence (o 1,2...
15. 10. 2014 Asistovaná reprodukce v České republice 2012
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
15. 10. 2014 Asistovaná reprodukce v České republice 2011
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
13. 10. 2014 Zdravotnictví krajů České republiky 2013
  • Publikace jsou určeny pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva.
08. 10. 2014 Informace pro poskytovatele zdravotnických služeb zapojených do sběru dat NSHNU o plánovaném výpadku provozu a změnách nastavení
  • Důležité zprávy - Z důvodu technologické změny dojde v době od 21:00 dne 15. 10. 2014 do 7:00 dne 16. 10. 2014 k plánovanému výpadku provozu Národního systému hlášení nežádoucích událostí. Zároveň dojde ke změně adresy webové aplikace pro sběr dat i adresy pro automatické zasílání anonymizovaných dat (nově budou tyto adresy shodné). Nová adresa https://nshnu.uzis.cz/ bude v provozu od 7:00 dne 16. 10. 2014. Pokud pro sběr dat požíváte webovou aplikaci, prosíme Vás o uložení/nastavení nové adresy a případně změnu odkazů v rámci intranetu. Pokud používáte automatické zasílání dat, prosíme o...
02. 10. 2014 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče
  • Aktuální informace 24/14 - Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2013 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2009–2013. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2013 dosáhly téměř 222 miliard Kč.