15. 11. 2019 Zpráva z Konference KlasifiKon 2019, konané ve dnech 22. a 23. 10. 2019, publikace prezentovaných materiálů
  • Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.
11. 11. 2019 Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2.1.2020 pro poskytovatele zdravotních služeb
  • Na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. dojde od 2.1.2020 k rozšíření hlášení nových položek do NR-ZP pro poskytovatele zdravotních služeb. Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.
30. 10. 2019 Pozvánka na Konferenci NZIS Open 2019, termín 13. 12. 2019
  • ÚZIS ČR srdečně zve všechny zájemce na konferenci NZIS Open 2019 s podtitulem Otevíráme Národní zdravotnický informační systém.
27. 09. 2019 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018
  • Aktuální informace A04/19 - V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.
25. 09. 2019 Nabídka zaměstnání: Programátor
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor, pracoviště Praha.
12. 09. 2019 Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018
  • Zdravotnická statistika - Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.
12. 07. 2019 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018
  • Aktuální informace A03/19 - Národní registr léčby uživatelů drog obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).
10. 07. 2019 Lázeňská péče 2018
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 
03. 07. 2019 Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR
  • Důležité zprávy - Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS). Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná. Konkrétně realizaci šetření v roce 2019 ošetřuje nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). Více informací o realizaci výběrových šetření o zdraví v ČR naleznete na webových stránkách https://ehis.uzis.cz. Sběr dat probíhá...
24. 06. 2019 Pozvánka na IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, termín 8. 11. 2019
  • Dne 8. listopadu 2019 v Brně, v hotelu Voroněž, se bude konat IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastní také zahraniční hosté.