12. 12. 2018 Potraty 2016
  • Zdravotnická statistika - Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
11. 12. 2018 Zpráva z Konference PREVON 2018, konané ve dnech 13. - 14. 11. 2018
  • Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, videoreportáž a rozhovory s přednášejícími.
10. 12. 2018 Lékárenská péče 2017
  • Aktuální informace A09/18 - Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2017) 2 852 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2017 připadalo v průměru 3 720 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 68,8 mil. receptů a 3,6 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,48 receptů a 0,34 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 597 Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky...
10. 12. 2018 Zemřelí 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.
07. 12. 2018 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 
29. 11. 2018 Technická aktualizace MKN-10, říjen 2018
  • Důležité zprávy - V souvislosti s rozebráním tištěné verze MKN-10 přistoupil ÚZIS ČR na podzim tohoto roku k dotisku Tabelární části a Instrukční příručky. Při té příležitosti došlo u Tabelární části k opravě překlepů a dalších drobnějších chyb, na které jsme byli v průběhu roku 2018 upozorněni.  Na stránkách http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn je v elektronické podobě k dispozici aktualizovaný pdf soubor Tabelární části, strukturované podklady ve formátu csv a rozdílový soubor oproti verzi k 1. 1. 2018. Aktualizována byla i online prezentace MKN-10 (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html)....
23. 11. 2018 Nabídka zaměstnání: Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele.
23. 11. 2018 Nabídka zaměstnání: Asistent/ka zástupce ředitele
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Asistent/ka zástupce ředitele.
21. 11. 2018 Psychiatrická péče 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
21. 11. 2018 Asistovaná reprodukce v České republice 2016
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.