14. 01. 2015 Zdravotnická ročenka České republiky 2013
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje...
19. 12. 2014 Aplikace CUV a REV jsou mimo provoz
  • Důležité zprávy - Oznamujeme, že aplikace CUV a REV sloužící doposud pro sběr výkazů jsou z důvodu změn v resortním statistickém zjišťování v rámci projektu eReg nahrazeny jednotnou technologickou platformou - Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb. Nutnou podmínkou pro získání přístupu k elektronickým úložištím dat, včetně centrálního datového úložiště výkazů je registrace poskytovatele v NR – PZS. Aplikace CUV a REV jsou tímto s definitivní platností mimo provoz. Kompletní informace o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního...
18. 12. 2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
  • Důležité zprávy - Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s aktuálními informacemi týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. Tato agenda je pro poskytovatele zdravotních služeb povinná; rovněž povinné je hlášení dat elektronickou cestou. Organizací a validací sběru dat je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jako správce NZIS. Obracím se na Vás jako nový ředitel ÚZIS ČR; v této funkci jsem od května 2014. Zajištění resortního statistického zjišťování jsem přijal jako prioritní úkol. Mimo jiné proto...
10. 12. 2014 Data Presentation System - aktualizace dat
  • 10.12.2014 přidána data za rok 2013 + aktualizace ukazatelů
10. 12. 2014 Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" (3.12.2014)
  • Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU
04. 12. 2014 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013
  • Zdravotnická statistika - Jde o výběr dostupných ekonomických informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a dále Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha, Českého statistického úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Publikace obsahuje informace o celkových výdajích na zdravotnictví, o výdajích veřejných (t.j. z veřejných rozpočtů a ze zdravotního pojištění) a výdajích soukromých placených obyvatelstvem, spotřebě léčiv, struktuře nákladů a výnosů zdravotních pojišťoven, struktuře nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle různých hledisek, síti zdravotnických...
04. 12. 2014 Ekonomické výsledky nemocnic 2013
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.
21. 11. 2014 Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013
  • Aktuální informace 30/14 - Podle dat z Registru TBC se v roce 2013 vyskytlo v ČR 502 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 4,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 338 u mužů a 164 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 79 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. Nahlášeno bylo 44 úmrtí na tuberkulózu. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
12. 11. 2014 Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013
  • Aktuální informace 29/14 - V roce 2013 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 36 379 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 6 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 1 991 osob v ambulancích psychiatrů a 215 osob v ordinacích praktických lékařů.
03. 11. 2014 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013
  • Zdravotnická statistika - Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR, Českého statistického úřadu a zdravotních pojišťoven. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a...