15. 02. 2018 Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017
  • Aktuální informace 01/18 - Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.
12. 02. 2018 Zpráva ze semináře Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví, konaného dne 6. 2. 2018
  • Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.
05. 02. 2018 Národní registr hrazených zdravotních služeb
  • Dne 31. 1. 2018 byl zahájen produkční provoz Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Podrobné informace k registru najdete na internetové adrese http://www.uzis.cz/registry/dalsi-registry/narodni-registr-hrazenych-zdravotnich-sluzeb.
01. 02. 2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
  • Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz.
25. 01. 2018 Metodika implementace GDPR
  • Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR (3.1.2018) a modifikovaný metodický materiál pro praktické lékaře a ambulantní specialisty (29.1.2018).
23. 01. 2018 Projekt – INTENT
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.
19. 01. 2018 SNOMED International, členství na rok 2018
  • Ministerstvo zdravotnictví schválilo úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR.
10. 01. 2018 Nabídka zaměstnání: Projektový manažer/Projektová manažerka projektů financovaných z operačních programů
  • Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.
01. 01. 2018 Aktuální verze MKN-10 v ČR
  • Důležité zprávy - ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam. Zároveň prošly všechny tři svazky jazykovou a terminologickou revizí. Číselník diagnóz MKN-10 pro použití v Národním zdravotnickém informačním systému byl aktualizován pouze na jazykové úrovni, obsah položek nebyl měněn....
21. 12. 2017 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.