18. 09. 2014 Omezení provozu registrů KSRZIS od 18.9.2014 do 22.9.2014
  • Důležité zprávy - Vážení uživatelé, v termínu od 18.9.2014 od 12:00 hod. do 22.9.2014 do 7:00 hod. dojde ke stěhování serverovny KSRZIS do jiného datového centra. Z tohoto důvodu bude pro všechny uživatele internetu omezen provoz registrů KSRZIS a REV. Děkujeme za pochopení.
26. 08. 2014 Lékárenská péče v roce 2013
  • Aktuální informace 22/14 - Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2013 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a lékáren ústavních vyjádřené v počtech přijatých receptů a poukazů a v tržbách.
04. 08. 2014 Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v roce 2013
  • Aktuální informace 21/14 - Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2013.
04. 08. 2014 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013
  • Aktuální informace 20/14 - Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2013 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Absolutní počet ukončených případů pracovní neschopnosti vzrostl na 1,33 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců mírně vzrostl na hodnotu 30 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku klesla, a to o 2,1 dne na 43,0 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
04. 08. 2014 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání
  • Aktuální informace 19/14 - Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Statistics zveřejněné v červnu 2014. Z této databáze OECD vybíráme ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.
16. 07. 2014 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013
  • Aktuální informace 18/14 - V roce 2013 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 153 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 17 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 361 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.
07. 07. 2014 Činnost záchytných stanic v roce 2013
  • Aktuální informace 17/14 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2013. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. V roce 2013 však dochází k významnému poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
27. 06. 2014 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013
  • Aktuální informace 16/14 - Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v České republice celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 616 registrovaných pacientů a 7,2 tisíce ošetření. Na 1 registrovaného pacienta bylo vykázáno 4,5 ošetření-vyšetření za rok. Preventivní prohlídky představovaly 6,5 % z celkového počtu ošetření-vyšetření. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.
27. 06. 2014 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013
  • Aktuální informace 15/14 - Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2013 činil 30 174 Kč, u lékařů a zubních lékařů 60 635 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 706 Kč. Proti roku 2012 poklesl celkový průměrný plat o 0,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč. Proti roku 2012 poklesla průměrná měsíční mzda o 0,5 %.
26. 06. 2014 Nabídka zaměstnání: PROGRAMÁTOR – VÝVOJÁŘ GRAFICKÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici PROGRAMÁTOR – VÝVOJÁŘ GRAFICKÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ.