16. 11. 2018 Sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni", konané dne 10. 11. 2018
  • Dne 10. listopadu 2018 se v Brně konal III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastnili také zahraniční hosté. Poslechněte si rozhovor s panem profesorem Nickem Santamaria z Austrálie.
06. 11. 2018 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2017
  • Aktuální informace A06/18 - Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2017 došlo k nárůstu o 245 vykázaných sonografů (4,2 %), 181 zubních rentgenů (2,4 %), 82 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %) a 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (11,1 %). Naopak byl zaznamenán úbytek o 22 laserů (1,6 %) a 3 DSA angiokomplety (3,5 %). Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce...
06. 11. 2018 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2017
  • Aktuální informace A03/18 - V roce 2017 u 191 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 117 287 cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 931,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 62 236 ošetřených cizinců (53 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Německa. Nejčastěji cizinci využívali platbu za ošetření v hotovosti, popř. prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění. Ke konci sledovaného období činily pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince hodnoty 28 mil. Kč.
02. 11. 2018 Zpráva z odborného setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, konaného dne 31. 10. 2018
  • Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR.
31. 10. 2018 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2011–2017
  • Aktuální informace A08/18 - V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 731 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 454 případů.
29. 10. 2018 Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017
  • Zdravotnická statistika - Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2017 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2017.
23. 10. 2018 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2011–2017
  • Aktuální informace A07/18 - V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 256 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických nemocnicích/léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 434 případů. 
22. 10. 2018 Zpráva z workshopu "Příprava klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni", Praha 7. 9. 2018
  • Dne 7. 9. 2018 proběhlo v prostorách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 1. česko-slovenské pracovní setkání na téma příprava Klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni.
19. 10. 2018 Lůžkový fond 2017
  • Zdravotnická statistika - Od roku 2016 jsou údaje o počtu lůžek sledovány prostřednictvím Přílohy 1 k ročnímu výkazu E(MZ) 2-01 / E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb. Ukazatele: Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období podle formy poskytované péče v členění podle oborů zdravotní péče. 
19. 10. 2018 Ekonomické výsledky nemocnic 2017
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.  Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj....