16. 07. 2014 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013
  • Aktuální informace 18/14 - V roce 2013 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 153 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 17 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 361 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.
07. 07. 2014 Činnost záchytných stanic v roce 2013
  • Aktuální informace 17/14 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2013. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. V roce 2013 však dochází k významnému poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
27. 06. 2014 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013
  • Aktuální informace 16/14 - Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v České republice celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 616 registrovaných pacientů a 7,2 tisíce ošetření. Na 1 registrovaného pacienta bylo vykázáno 4,5 ošetření-vyšetření za rok. Preventivní prohlídky představovaly 6,5 % z celkového počtu ošetření-vyšetření. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.
27. 06. 2014 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013
  • Aktuální informace 15/14 - Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2013 činil 30 174 Kč, u lékařů a zubních lékařů 60 635 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 706 Kč. Proti roku 2012 poklesl celkový průměrný plat o 0,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč. Proti roku 2012 poklesla průměrná měsíční mzda o 0,5 %.
26. 06. 2014 Nabídka zaměstnání: PROGRAMÁTOR – VÝVOJÁŘ GRAFICKÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici PROGRAMÁTOR – VÝVOJÁŘ GRAFICKÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ.
16. 06. 2014 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2013
  • Aktuální informace 14/14 - Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává dlouhodobě stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře se stejně jako počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře snížil. Více než polovina žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2013 bylo v ČR evidováno 106 516 porodů a  175 275 gynekologických operací.
06. 06. 2014 Lázeňská péče 2013
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.
15. 05. 2014 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2013
  • Aktuální informace 13/14 - Za rok 2013 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 348 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 48 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 45 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2009 o 13 % na 1 040 746 konzultací.
13. 05. 2014 Lékárenská péče v roce 2013
  • Aktuální informace 12/14 - Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě lékárenské péče za rok 2013 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby poskytovatelů lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 dle statistických výkazů dosáhly 73,9 mld. Kč, z toho za léčiva 65,5 mld. Kč.
12. 05. 2014 Vývoj incidence a mortality zhoubného melanomu v České republice v letech 1980–2011
  • Aktuální informace 11/14 - V roce 2011 bylo v České republice hlášeno 2 044 (1 086 u mužů, 958 u žen) nových případů onemocnění zhoubným melanomem (kód diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize je C43) a 433 (179 u mužů, 254 u žen) případů melanoma in situ (kód D03). Ve stejném roce na zhoubný melanom zemřelo 365 obyvatel České republiky. Incidence melanomu v ČR dlouhodobě roste, od roku 1980 (kdy bylo hlášeno 565 případů) vrostl jejich počet na necelý čtyřnásobek. V posledních pěti letech dochází ke stagnaci incidence zhoubného melanomu, pokračuje nárůst zachycených případů melanoma in situ. Zdrojem dat o incidenci onkologických onemocnění je Národní onkologický registr. Protože je melanom jedním z nejčastějších novotvarů v České republice (v roce 2011 byl 9. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem), koná se na podporu informovanosti o tomto zhoubném onemocnění Evropský den melanomu, který v roce 2014 připadá na pondělí 12. května. Klíčová slova: zhoubný melanom; incidence; mortalita; epidemiologie; Národní onkologický registr