HlavníArchiv ročníkůKlasifikace

Archiv ročníků - Klasifikace - 2010

Česká republika

30. Listopad 2016

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1

MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským zemím.

Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů se zdravím souvisejících. Lze ji použít pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky, vědci, veřejností a osobami s disabilitou. Klasifikace umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje možnost systematického kódování pro zdravotnické a sociální informační služby.  1,2,3

Originál ICF je dostupný na webových stránkách WHO.

MKF organizuje informace ve dvou částech: 

První část pojednává o funkční schopnosti a disabilitě a druhá část se zabývá spolupůsobícími faktory. Každá část má dvě komponenty (komponenty funkční schopnosti a disability). Komponenta těla obsahuje dvě klasifikace, jednu pro funkční schopnost tělesných systémů a jednu pro tělesné struktury. Faktory prostředí mají vliv na všechny složky funkční schopnosti a disabilitu a jsou organizovány od nejbližšího prostředí člověka až po prostředí obecně. Osobní faktory jsou také komponentou spolupůsobících faktorů, ale nejsou klasifikovány v MKF pro příliš široký rozsah kulturních rozličností s tím spojených.

Tab. 1 2

 

 

Část 1:

Funkční schopnost a disabilita

Část 2:

Spolupůsobící faktory

Komponenty

Tělesné funkce a struktury

 

Aktivity a  participace

 

Faktory prostředí

Osobní faktory

Domény

Tělesné funkce Tělesné struktury

Oblasti života

Vnější vlivy na funkční schopnosti a  disability

Vnitřní vlivy na funkční schopnosti a disability

Konstrukce

Změny v tělesných funkcích (fyziologické)

Změny v tělesných strukturách (anatomické)

Kapacita

Výkony ve standardním prostředí

Výkony v běžném prostředí

Facilitující nebo omezující

vliv fyzických, sociálních a postojových faktorů v daném prostředí

Význam osobnostních vlastností

Pozitivní hledisko Funkční a strukturální integrita Aktivity a  participace Facilitátory Nelze aplikovat
  Funkční schopnosti    
Negativní hledisko Porucha Snížená aktivita Omezená patricipace Bariéry/překážky Nelze aplikovat
  Disabilita    

MKF má tyto základní oblasti použití:

 • Statistická pomůcka – při shromažďování a zaznamenávání dat
 • Výzkumná pomůcka – měření výstupů kvality života nebo faktorů prostření
 • Klinická pomůcka – pro posudkové potřeby
 • Pomůcka sociální a zdravotní politiky – plánování zdravotního a sociálního zabezpečení apod.
 • Pomůcky při výchově

Cílem používání MKF je klasifikovat pacienty jak z hlediska disability, tak z pohledu funkčního zdraví a řešit situace, ve kterých se projevuje omezení jejich funkčních schopností pomocí facilitátoru prostředí s cílem dosažení maximálně možné kvality života.3

 

Český překlad MKF

 

Formát ClaML a jeho použití při diseminaci WHO klasifikací

"Classification Markup Language (ClaML)" je XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120: 2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

 • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
 • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
 • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

 • Hlavním prvkem (root element) je "ClaML" pro definici klasifikace jako takové.
 • Prvek "Class" se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí "SuperClass" a "SubClass" elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
 • Každá "Class" může mít jednu nebo více "Rubric", které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem "Class".
 • "Reference" tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
 • Element "ModifierClass" a "Modifier" se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

 

Reference:

 • Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF). Překladatelé: prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
 • Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF, výukový materiál. Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D., prof. MUDr. Jan Pfeiffer
 • Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - prezentace ze dne 8. 11. 2016, Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D.