Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR

Region: 
Česká republika
Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR

(Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření)

Stran: cca 105 stran
Publikace vyšla v roce: 1994, 1997, 2000, 2004.

Souhrnná zpráva o výsledcích statistického zjišťování v oboru stomatologie v roce 2003 ve srovnání s roky 1994, 1997 a 2000

Počínaje rokem 1994 zařazuje Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace ČR mezi statistická zjišťování v resortu s tříletou periodicitou. Díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení tak bylo v létech 1994, 1997 a 2000 vyšetřeno vždy kolem 90 000 jedinců.
V roce 2003 se uskutečnila čtvrtá etapa šetření a výsledky byly porovnány se zjištěními v předcházejících etapách.
Šetření bylo organizováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracování dat, analýzu šetření a komentář k výsledkům provedli pracovníci Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK Praha a VFN.
Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Výsledky čtvrté etapy monitoringu, uskutečněné v roce 2003 jsou porovnávány s výsledky předchozích etap šetření a s cíli programů Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví 21.

Seznam knih: 

Analysa výsledků statistického zjišťování pro obor stomatologie v roce 1994; analýza orálního zdraví

Rok: 
1994
Region: 
Česká republika

V roce 1993 Výzkumný ústav stomatologický navrhl, ve spolupráci s ÚZIS, aby v plánu statistického zjišťování v oblasti zdravotnictví bylo zařazeno také šetření orálního zdraví a potřeby ošetření vybraných věkových kategorií naší populace.

Toto plošné šetření se uskutečnilo v roce 1994  a byla při něm pořízena data o orálním zdraví podle metodiky SZO u pěti věkových kategorií pacientů, kteří v průběhu dubna vyhledali stomatologické vyšetření nebo ošetření ve státních nebo nestátních stomatologických zařízeních. Pořízená data byla analyzována a srovnána s výsledky celostátního průzkumu roku 1987. 

Analytická zpráva (Rokytová et al. 1994) doporučila tříletou periodicitu monitoringu orálního zdraví populace formou statistického zjišťování.

Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 1997

Rok: 
1997
Region: 
Česká republika

V roce 1993 tak Výzkumný ústav stomatologický navrhl, ve spolupráci s ÚZIS, aby v plánu statistického zjišťování v oblasti zdravotnictví bylo zařazeno také šetření orálního zdraví a potřeby ošetření vybraných věkových kategorií naší populace.

Toto šetření se uskutečnilo v roce 1994 a byla při něm pořízena data o orálním zdraví podle metodiky SZO u pěti věkových kategorií pacientů, kteří v průběhu dubna vyhledali stomatologické vyšetření nebo ošetření ve státních nebo nestátních stomatologických zařízeních. Pořízená data byla analyzována a srovnána s výsledky celostátního průzkumu roku 1987. Analytická zpráva byla zpracována pro potřeby ÚZIS jako účelová publikace (Rokytová et al. 1994). Zpráva doporučila tříletou periodicitu monitoringu orálního zdraví populace formou statistického zjišťování.

Druhá etapa monitoringu orálního zdraví připadla na rok 1997 a uskutečnila se na základě pečlivé legislativní, odborné i organizační přípravy.

Porovnání údajů o stavu orálního zdraví populace České republiky v obou etapách monitoringu 1994 a 1997, jejich interpretace, zdůvodnění a prognosy vývoje některých ukazatelů v příštích letech jsou obsahem této analytické studie.

Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2000

M_analyza_oral_zdr_2000.png
Rok: 
2000
Region: 
Česká republika

V roce 1994 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace mezi statistická zjišťování resortu a v následném "Výběrovém statistickém šetření o stavu chrupu a ošetření", bylo díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení, vyšetřeno více než 95 000 osob.

Další šetření se uskutečnilo v roce 1997 ve stejném rozsahu a na základě jeho výsledků a srovnání dat s výsledky předcházejícího šetření byla stanovena tříletá periodicita následných šetření.

V roce 2000 se tak uskutečnila třetí etapa monitoringu orálního zdraví populace České republiky a výsledky byly porovnány se zjištěními z předcházejících etap.

Šetření organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zpracování a analýzy šetření provedl Výzkumný ústav stomatologický.

Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií naší populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Vybrané ukazatele orálního zdraví jsou u jednotlivých věkových kategorií konfrontovány s cíli programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny do roku 2000" a s cíli následnými v programu "Zdraví 21", ve výhledu do roku 2010.

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2003

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR
Rok: 
2003
Region: 
Česká republika

Počínaje rokem 1994 zařazuje Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace ČR mezi statistická zjišťování v resortu s tříletou periodicitou. Díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení tak bylo v létech 1994, 1997 a 2000 vyšetřeno vždy kolem 90 000 jedinců.
V roce 2003 se uskutečnila čtvrtá etapa šetření a výsledky byly porovnány se zjištěními v předcházejících etapách.
Šetření bylo organizováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracování dat, analýzu šetření a komentář k výsledkům provedli pracovníci Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK Praha a VFN.
Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Výsledky čtvrté etapy monitoringu, uskutečněné v roce 2003 jsou porovnávány s výsledky předchozích etap šetření a s cíli programů Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví 21.