MKN-10 Tabelární část (I. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Tabelární část (I. díl)

Druhé aktualizované vydání, Desátá revize (MKN-10)

ISBN: 80-901856-4-9
Stran: cca 860 stran
Zpracoval: ÚZIS ČR
Vydala: Bomton Agency, spol. s r.o.
Publikace vyšla v roce 2008.

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné.

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění SZO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem "Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)", s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace, pokud to bude potřebné. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vzniklo české vydání druhé aktualizované verze MKN-10. Nová verze zahrnuje jednak plný překlad z anglického originálu vydaného WHO v roce 2004 (International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, Second Edition, WHO Geneva 2004) a dále všechny změny, které vešly v platnost po uveřejnění anglického originálu 2.vydání MKN-10 v roce 2004. Toto druhé vydání bylo uvedeno v platnost nejprve v roce 2008, kdy byly do Tabelární části zapracovány změny, které vešly v platnost do roku 2009 včetně (a platné k 1.1.2009). V letech 2010 a 2011 bylo dále v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a v současné době jsou do všech 3 dílů MKN-10 zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně. Tato aktualizovaná verze MKN-10 vstoupí v platnost od 1. ledna 2012 Sdělením ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Aktualizovaná verze již bude k dispozici pouze v elektronické podobě. K dispozici bude pouze tisková verze všech 3 částí MKN-10 ke stažení ve formátu PDF (Tabelární seznam také ve HTML).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)

MKN-10 Tabelární část, I.svazek, 2018
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994.
Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.
Podrobnosti o dřívějších aktualizacích včetně možnosti jejich stažení naleznete v archivu MKN-10.

Informace o formátu "Classification Markup Language" (ClaML) – jde o XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120: 2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

  • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
  • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
  • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

  • Hlavním prvkem (root element) je "ClaML" pro definici klasifikace jako takové.
  • Prvek "Class" se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí "SuperClass" a "SubClass" elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
  • Každá "Class" může mít jednu nebo více "Rubric", které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem "Class".
  • "Reference" tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
  • Element "ModifierClass" a "Modifier" se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

MKN-10 obecná obálka, 2018
Rok: 
2018

Vzhledem k nutnosti správné implementace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v elektronických informačních systémech přinášíme její strukturovaný obsah ve formátu CSV.
Uvedených 10 souborů obsahuje přiložený ZIP-archiv.

1. Číselník MKN10_5E

Tento soubor obsahuje jednotlivé kódované položky Tabelární části MKN-10 spolu s parametry potřebnými pro vykazování do jednotlivých částí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), tedy pro vykazování morbidity. V souboru jsou oproti verzi číselníku distribuovaného v rámci Datového standardu MZ ČR (DASTA) doplněny sloupce pro kód s tečkou a pro plný nezkrácený název položky, přičemž původní zkrácený název byl limitován na maximálně 70 znaků.

Upozornění – Soubor neobsahuje položky MKN-10 verze 2018, které pro kódování morbidity nelze v roce 2018 použít.

2. Tabelární část - seznam názvů položek

Tento soubor obsahuje kódy a názvy kapitol, oddílů a všech položek Tabelární části MKN-10. U kapitoly XX. neobsahuje členění podle místa a aktivity (vizte následující číselníky).

3. Tabelární část - kód činnosti - aktivity (pro V01-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro činnost – aktivitu pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam činnosti – aktivity použita samostatná datová položka.

4. Tabelární část - kód místa události (pro W00-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro místo události pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam místa události použita samostatná datová položka.

5. Abecední seznam – nemoci a poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění (s výjimkou komplikací potratů a novotvarů, vizte body 6. a 7.).

6. Abecední seznam – komplikace potratů

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku komplikací potratů.

7. Abecední seznam – novotvary

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku novotvarů.

8. Abecední seznam – vnější příčiny poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část II – Vnější příčiny poranění.

9. Abecední seznam – chemické látky

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část III – Tabulka léků a chemikálií.

10. Změny kódů MKN-10 2018

Tento soubor obsahuje seznam změněných položek Tabelární části mezi verzemi českého překladu MKN-10 verze 2014 a verze 2018 a vazbu kódování mezi nimi.

MKN 10 Interaktivní výukový program

MKN_obalka.JPG
Ilustrační foto: 
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe. Za tímto účelem je volně publikován výukový nástroj „MKN-10 Interaktivní výukový program“.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) je tvůrcem a garantem Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10, ICD-10). Za Českou republiku je držitelem licence na překlad a publikaci české verze MKN-10   Ministerstvo zdravotnictví ČR, které pověřilo překladem a vydáním Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace této klasifikace a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro potřeby ekonomického i epidemiologického výkaznictví. Za tímto účelem vytvořila WHO výukový nástroj „ICD-10 Training Tool“, který je volně publikovaný na webových stránkách WHO v anglickém jazyce.

Pro širší použití tohoto nástroje v České republice byl nejen nezbytný překlad do českého jazyka, ale také jeho částečné přizpůsobení českému prostředí. Všechny práce na vytvoření české verze výukového programu probíhaly v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu

 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)

MKN-10 Tabelární část (I. díl)
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994. V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze. Toto druhé české vydání bylo uvedeno v platnost v roce 2008, kdy byly do Tabelární části zapracovány změny, které vešly v platnost do roku 2009 včetně (a platné k 1.1.2009), a došlo ke knižnímu vydání MKN-10. Od té doby jsou další aktualizace vydávány již pouze v elektronické podobě, současně se Seznamem zrušených kódů, nově zavedených kódů a upravených názvů diagnóz k datu aktualizace.

V letech 2010 a 2011 bylo v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a do všech tří dílů MKN-10 byly zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně. Aktualizovaná druhá verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně. Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu). Technická aktualizace k 1.3.2017 provedla opravu pravopisných a typografických chyb.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Tabelární seznam)

Rok: 
1978
Region: 
Česká republika

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí. 

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. Pro Ceskoslovensko bylo období platnosti 1979 až 1993.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, MKN-10, 1.verze, Tabelární seznam

MKN-10 Tabelární seznam modrý
Rok: 
1993
Region: 
Česká republika

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1.1.1993. 
České znění první verze MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994 (platnost první verze končí vydáním druhé opravené verze).

V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze.
Druhá česká verze byla závazně zavedena k 1.1.2009, vydána byla v knižní a elektronické verzi.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Rok: 
1968
Region: 
Česká republika

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MSK 1966) ve znění 8. decenální revize mezinárodní statistické klasifikace a dva dodatkové seznamu Y a X.

XIX. zasedání Světového zdravotnického shromážděni se usneslo na své plenární schůzi dne 20. května 1966, přijmout mezinárodní statistickou klasifikací nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. ledna 1968. Pro Ceskoslovensko bylo období platnosti 1968 až 1978.

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. .

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.