MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Region: 
Česká republika
MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Aktuální verze MKN-10 (technická aktualizace říjen 2018) ke stažení

svazek I - Tabelární část  PDF , CSV_strukturované_podklady, Rozdílový soubor archiv
svazek II - Instrukční příručka  PDF  
svazek III - Abecední seznam  PDF  
Výuka kodování  MKN-10 Interaktivní výukový program - vstup  

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) 
(v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD)

MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Aktuální verze MKN-10

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování poskytnuté zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.

Informace o Copyrightu

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2018

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2017

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 - Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání.
V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Všechny tři svazky publikace MKN-10 (Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam) jsou opět k dispozici, příjem objednávek a distribuce byly k 24. lednu 2019 obnoveny.

Objednávky zasílejte na adresu „mkn@uzis.cz“. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

 

Duální klasifikace MKN-10, systém „křížků a hvězdiček“

MKN-10 umožňuje některé stavy zaznamenat kombinací dvou kódů. Jedno z pravidel, která tento systém umožňují, je popsáno v Instrukční příručce (vydání 2018 kapitola 3.1.3 „Dva kódy pro stejný stav“, Systém „křížků a hvězdiček“). Kódy v Tabelární části, které je možné v této kombinaci použít jsou označeny symbolem „+“ nebo „*“. Protože vlastní MKN-10 neobsahuje výčet označených kódů, resp. jejich možných kombinací, vytvořili jsme tento seznam, který vyjmenovává rozsahy možných kombinací. Tento seznam by měl být použit jako nástroj, k ověření možné vazby, prosíme, použijte plné znění Tabelární části MKN-10.

Číselník kombinací duální klasifikace +/* MKN-10 (verze 2018) – soubor Microsoft Excel

Aktualizaci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018 představil na Konferenci KlasifiKon 2017 Mgr. Dalibor Slovák. Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017.  

 

Seznam knih: 

ARCHIV

I. svazek - Tabelární část 

II. svazek - Instrukční příručka 

III. svazek - Abecední seznam  

Ostatní výstupy

Související odkazy: 

MKN-10 Tabelární část (I. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Tabelární část (I. díl)

Druhé aktualizované vydání, Desátá revize (MKN-10)

ISBN: 80-901856-4-9
Stran: cca 860 stran
Zpracoval: ÚZIS ČR
Vydala: Bomton Agency, spol. s r.o.
Publikace vyšla v roce 2008.

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné.

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění SZO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem "Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)", s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace, pokud to bude potřebné. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vzniklo české vydání druhé aktualizované verze MKN-10. Nová verze zahrnuje jednak plný překlad z anglického originálu vydaného WHO v roce 2004 (International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, Second Edition, WHO Geneva 2004) a dále všechny změny, které vešly v platnost po uveřejnění anglického originálu 2.vydání MKN-10 v roce 2004. Toto druhé vydání bylo uvedeno v platnost nejprve v roce 2008, kdy byly do Tabelární části zapracovány změny, které vešly v platnost do roku 2009 včetně (a platné k 1.1.2009). V letech 2010 a 2011 bylo dále v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a v současné době jsou do všech 3 dílů MKN-10 zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně. Tato aktualizovaná verze MKN-10 vstoupí v platnost od 1. ledna 2012 Sdělením ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Aktualizovaná verze již bude k dispozici pouze v elektronické podobě. K dispozici bude pouze tisková verze všech 3 částí MKN-10 ke stažení ve formátu PDF (Tabelární seznam také ve HTML).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)

MKN-10 Tabelární část, I.svazek, 2018
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994.
Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.
Podrobnosti o dřívějších aktualizacích včetně možnosti jejich stažení naleznete v archivu MKN-10.

Informace o formátu "Classification Markup Language" (ClaML) – jde o XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120: 2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

  • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
  • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
  • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

  • Hlavním prvkem (root element) je "ClaML" pro definici klasifikace jako takové.
  • Prvek "Class" se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí "SuperClass" a "SubClass" elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
  • Každá "Class" může mít jednu nebo více "Rubric", které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem "Class".
  • "Reference" tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
  • Element "ModifierClass" a "Modifier" se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

MKN-10 obecná obálka, 2018
Rok: 
2018

Vzhledem k nutnosti správné implementace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v elektronických informačních systémech přinášíme její strukturovaný obsah ve formátu CSV.
Uvedených 10 souborů obsahuje přiložený ZIP-archiv.

1. Číselník MKN10_5E

Tento soubor obsahuje jednotlivé kódované položky Tabelární části MKN-10 spolu s parametry potřebnými pro vykazování do jednotlivých částí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), tedy pro vykazování morbidity. V souboru jsou oproti verzi číselníku distribuovaného v rámci Datového standardu MZ ČR (DASTA) doplněny sloupce pro kód s tečkou a pro plný nezkrácený název položky, přičemž původní zkrácený název byl limitován na maximálně 70 znaků.

Upozornění – Soubor neobsahuje položky MKN-10 verze 2018, které pro kódování morbidity nelze v roce 2018 použít.

2. Tabelární část - seznam názvů položek

Tento soubor obsahuje kódy a názvy kapitol, oddílů a všech položek Tabelární části MKN-10. U kapitoly XX. neobsahuje členění podle místa a aktivity (vizte následující číselníky).

3. Tabelární část - kód činnosti - aktivity (pro V01-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro činnost – aktivitu pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam činnosti – aktivity použita samostatná datová položka.

4. Tabelární část - kód místa události (pro W00-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro místo události pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam místa události použita samostatná datová položka.

5. Abecední seznam – nemoci a poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění (s výjimkou komplikací potratů a novotvarů, vizte body 6. a 7.).

6. Abecední seznam – komplikace potratů

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku komplikací potratů.

7. Abecední seznam – novotvary

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku novotvarů.

8. Abecední seznam – vnější příčiny poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část II – Vnější příčiny poranění.

9. Abecední seznam – chemické látky

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část III – Tabulka léků a chemikálií.

10. Změny kódů MKN-10 2018

Tento soubor obsahuje seznam změněných položek Tabelární části mezi verzemi českého překladu MKN-10 verze 2014 a verze 2018 a vazbu kódování mezi nimi.

MKN 10 Interaktivní výukový program

MKN_obalka.JPG
Ilustrační foto: 
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe. Za tímto účelem je volně publikován výukový nástroj „MKN-10 Interaktivní výukový program“.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) je tvůrcem a garantem Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10, ICD-10). Za Českou republiku je držitelem licence na překlad a publikaci české verze MKN-10   Ministerstvo zdravotnictví ČR, které pověřilo překladem a vydáním Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace této klasifikace a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro potřeby ekonomického i epidemiologického výkaznictví. Za tímto účelem vytvořila WHO výukový nástroj „ICD-10 Training Tool“, který je volně publikovaný na webových stránkách WHO v anglickém jazyce.

Pro širší použití tohoto nástroje v České republice byl nejen nezbytný překlad do českého jazyka, ale také jeho částečné přizpůsobení českému prostředí. Všechny práce na vytvoření české verze výukového programu probíhaly v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu

 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)

MKN-10 Tabelární část (I. díl)
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994. V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze. Toto druhé české vydání bylo uvedeno v platnost v roce 2008, kdy byly do Tabelární části zapracovány změny, které vešly v platnost do roku 2009 včetně (a platné k 1.1.2009), a došlo ke knižnímu vydání MKN-10. Od té doby jsou další aktualizace vydávány již pouze v elektronické podobě, současně se Seznamem zrušených kódů, nově zavedených kódů a upravených názvů diagnóz k datu aktualizace.

V letech 2010 a 2011 bylo v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a do všech tří dílů MKN-10 byly zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně. Aktualizovaná druhá verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně. Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu). Technická aktualizace k 1.3.2017 provedla opravu pravopisných a typografických chyb.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Tabelární seznam)

Rok: 
1978
Region: 
Česká republika

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí. 

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. Pro Ceskoslovensko bylo období platnosti 1979 až 1993.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, MKN-10, 1.verze, Tabelární seznam

MKN-10 Tabelární seznam modrý
Rok: 
1993
Region: 
Česká republika

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1.1.1993. 
České znění první verze MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994 (platnost první verze končí vydáním druhé opravené verze).

V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze.
Druhá česká verze byla závazně zavedena k 1.1.2009, vydána byla v knižní a elektronické verzi.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Rok: 
1968
Region: 
Česká republika

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MSK 1966) ve znění 8. decenální revize mezinárodní statistické klasifikace a dva dodatkové seznamu Y a X.

XIX. zasedání Světového zdravotnického shromážděni se usneslo na své plenární schůzi dne 20. května 1966, přijmout mezinárodní statistickou klasifikací nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. ledna 1968. Pro Ceskoslovensko bylo období platnosti 1968 až 1978.

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. .

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění manipulace s klasifikací (1. a 2. dílem). Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat. Aktualizované druhé vydání obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

MKN-10 Instrukční příručka, II.svazek, 2018
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

Instrukční příručka MKN-10 je vydána jako samostatný druhý svazek, aby usnadnila možnost pracovat současně s klasifikací (obsaženou v Tabelární části) a návodem k jejímu použití. Podrobné pokyny k používání Abecedního seznamu jsou zahrnuty na jeho začátku.
Příručka obsahuje základní popis MKN, praktické pokyny pro kodéry týkající se úmrtnosti a nemocnosti a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat. 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)

MKN-10 Instrukční příručka (II. díl)
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění manipulace s klasifikací (1. a 2. dílem). Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat.

Aktualizovaná verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně.

Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka, 1. vydání)

MKN-10 Instrukční příručka
Rok: 
1996
Region: 
Česká republika

Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění současné manipulace s klasifikací (1. dílem) a s návodem k použití. Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat.

MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Druhé aktualizované vydání, Desátá revize (MKN-10)

ISBN: 978-80-904259-1-0
Stran: cca 743 stran
Zpracoval: ÚZIS ČR
Vydala: Bomton Agency, spol. s r.o.
Publikace vyšla v roce 2009

Obsahuje slovní znění všech diagnóz s příslušnými kódy dle 10. revize, které jsou abecedně uspořádány. Kniha je pomůckou při kódování a usnadní rychlou orientaci při výběru příslušného kódu k jednotlivým diagnózám. Je rozdělena na 3 části: Část I - Abecední seznam nemocí a poranění (diagnózy zařaditelné do kapitol I. - XIX., XXI. MKN-10). Část II - Vnější příčiny poranění (diagnózy zařaditelné do kapitoly XX.). Část III - Tabulka léků a chemikálií (jednotlivé léky, chemikálie abecedně uspořádány) s kódy pro otravu (dle kapitoly XIX., XX.) a s kódy pro nežádoucí účinek při léčebném použití (kapitola XX. MKN-10).

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2009 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2009 včetně, částečně i v roce 2010, nikoliv však v kompletním rozsahu. 

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2012 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2010 včetně, tedy platné k 1.1.2010 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí.

Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013, tedy platné k 1.1.2013 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí. Tato nová verze je také již promítnuta do nového definičního manuálu DRG, který je platný od 1.1. 2013.

 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

MKN-10 Abecední seznam, III.svazek, 2018
Ilustrační foto: 
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

Třetí svazek Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je abecedním seznamem (dále Seznam) k Tabelární části, obsažené v prvním svazku. Přestože v Seznamu jsou hesla Tabelární části udávána i s ohledem na poznámky pozměňující použití diagnostického termínu, pokud je uváděn v souvislosti s jinými stavy nebo za zvláštních okolností, nelze všechny takové variace v Seznamu vyjádřit. Za primární podklad pro kódování je proto třeba považovat Tabelární část. Abecední seznam je nicméně jeho základním doplňkem, protože obsahuje velké množství diagnostických termínů, které se v Tabelární části nevyskytují. Oba svazky se proto doporučuje používat společně.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)

MKN-10 Abecední seznam (III. díl)
Ilustrační foto: 
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika
Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013 (a platné k 1.1.2013).

Předkládaná publikace, jež je doplňkem k dílu prvnímu (Tabelární části) má povahu oficiální pomůcky pro zainteresovaná pracoviště, obsahuje podrobný seznam nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (MKN-10). Abecední řazení této publikace slouží k rychlé orientaci a snazšímu vyhledávání příslušné diagnózy a doporučujeme jej používat společně s dílem prvním. Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013, tedy platné k 1.1.2013 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí.

Aktualizovaná verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně.

Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, MKN-10, 1.verze, Abecední seznam

MKN-10 Abecední seznam modrý
Ilustrační foto: 
Rok: 
1999
Region: 
Česká republika

Abecední seznam vznikl jako doplněk k prvnímu dílu MKN-10 (tabelárnímu seznamu diagnóz). Slouží pro rychlou orientaci a k rychlejšímu vyhledávání jednotlivých diagnóz a doporučuje se užívat jej společně s prvním dílem.

Platnost této verze končí rokem 2008 vydáním druhé aktualizované verze k 1.1.2009.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Abecední seznam)

Ilustrační foto: 
Rok: 
1983
Region: 
Česká republika

Předkládaná  publikace těsně navazuje na „Mezinárodní statistickou klasifikaci nemoci, úrazů a přlčin smrti ve znění 9. decenálnl revize, tabelární seznam" ( Avicenum v Praze 1978). Duvodem jejího vydání byla snaha dát do rukou lékařů i nelékařů spolehlivou pomůcku usnadňujlcl správné a rychlé zařazení jednotlivých chorob. Platnost končí rokem 1993.

Snahou bylo podchytit v abecednim uspořádání nejčastěji používané české i latinské názvy nemoci a urazů bez zbytečných duplicit.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.