Další registry

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Další registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Věstník MZ č. 10/2004

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registrace je evidence osob, které nesouhlasí s darováním tkání a orgánů tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Dárcovství orgánů a tkání je vysoce humánním rozhodnutím. Darované orgány a tkáně zachraňují v akutních případech životy mnoha lidem a dalším umožňují prodloužení spokojeného života o mnoho let. To se týká zejména pacientů s onemocněním ledvin, srdce, plic a jater.

Každý člověk má rovněž možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Vyjadřovaný nesouhlas musí podle zákona č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Zřízený registr naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č. 285/2002 Sb. a umožňuje vyjít vstříc zásadním odpůrcům darování orgánů či tkání tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti. Podle tohoto zákona dále zůstává předpokládaný souhlas dárce s tím rozdílem, že musí být zkoumáno, zda není v registru záznam o nesouhlasu občana s odebráním jeho orgánů či tkání.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý zjištěný evidovaný nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Občané, kteří vyslovili nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.


Další informace naleznete na adrese: www.nrod.cz

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Další registry

Sběr dat do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů byl na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukončen k 31.12.2013.

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do NZIS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a další prováděcí předpisy
 • Závazné pokyny NZIS - Uživatelská příručka pro aktualizaci k 31.12.2010

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů o věkové struktuře, pohlaví, oboru činnosti, kvalifikační skladbě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, druhu vlastnictví a druhu zařízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonává své povolání v rezortu zdravotnictví, obrany, vnitra, spravedlnosti nebo práce a sociálních věcí.

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je souborem osob, které absolvovaly lékařskou, farmaceutickou nebo zdravotně sociální fakultu v České republice nebo v cizině. Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení. Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, na dobu neurčitou, nebo lékař, zubní lékař či farmaceut je sám vlastníkem, spolumajitelem nebo pronajímatelem zdravotnického zařízení.

Aktualizace RLZF se provádí jedenkrát ročně, vždy k 31.12. daného roku. Předmětem aktualizace jsou změny, které v průběhu roku u lékaře, zubního lékaře či farmaceuta nastanou, např. vydání specializačního indexu, složení atestace, ukončení pracovního poměru, nástup do pracovního poměru, změna evidenčního stavu nebo změna úvazku.

Údaje z RLZF jsou předávány Českému statistickému úřadu pro Statistickou ročenku České republiky, Ministerstvu zdravotnictví, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jednotlivým odborným společnostem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Agregované údaje jsou dále zasílány mezinárodním organizacím (počty lékařů podle věku, pohlaví, specializací či NUTS II) jako např. Světové zdravotnické organizaci (WHO), Organizaci pro evropskou spolupráci a rozvoj (do databáze OECD Health Data), EU (do databáze Eurostatu).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO RLZF

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je, jako součást NZIS, veden v ÚZIS ČR od roku 1962.

1. Údaje o lékaři, zubním lékaři, farmaceutovi

 • rodné číslo
 • kategorie (lékař, zubní lékař, farmaceut)
 • akademický titul
 • vědecká hodnost
 • pedagogický titul
 • studijní obor (fakulta)
 • rok promoce
 • specializační index (průkaz odbornosti)
 • rok zařazení do specializačního indexu (rok vydání průkazu odbornosti)
 • atestace (za všechny ukončené)
 • rok získání atestace (za všechny ukončené)

2. Pracoviště

 • pracovní poměr
 • evidenční stav
 • datum nástupu (měsíc, rok)
 • hlavní obor činnosti na oddělení
 • úvazek

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení a že poskytuje zdravotní péči.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr, a dále každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.

 

Národní registr zdravotnických pracovníků

Další registry

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovníků“

4. 10. 2019
Nové datové rozhraní a hlášení nových položek na základě zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách)

V části datové rozhraní je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 1.1.2020. Změny v datovém rozhraní se týkají hlášení od poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení členství v profesních komorách. U poskytovatelů zdravotních služeb jde o hlášení nových položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Od 1.1.2020 budou pro poskytovatele zdravotních služeb také nově povinné položky:

 • oddělení,
 • forma,
 • druh péče,

a to vždy pouze v jedné z těchto povinných kombinací

 • oddělení a forma péče, nebo pouze druh péče.

Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.

4. 6. 2019
Novela zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) a s ní související změny v Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Dne 24.4.2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků.

Vzdělavatelé (např. vysoké, střední a vyšší odborné školy a akreditovaná zařízení)
Bez dopadu, není potřeba hlásit žádné nové položky.

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)
Nově dojde k povinnému hlášení následujících položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Předpoklad počátku povinného hlášení těchto údajů ze strany PZS je říjen - listopad 2019. V souvislosti s hlášením těchto nových povinných položek budou poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče řádně informováni (alespoň 2 měsíce před počátkem hlášení) o nové podobě datového rozhraní.

Komory
Nově bude mimo údaje o vyloučení pracovníka z komory také hlášen údaj o členství pracovníka v komoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení
Obě instituce získají přístup k veškerým údajům Národního registru zdravotnických pracovníků.

6. 2. 2019
Změna v číselníku povolání (psycholog, logoped, fyzioterapeut)

Novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních došlo k úpravám v názvosloví některých povolání. Tuto změnu bylo nutné promítnout i do číselníků povolání Národního registru zdravotnických pracovníků, a to následujícím způsobem:

 • Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog –> Psycholog ve zdravotnictví 
 • Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped –> Logoped ve zdravotnictví
 • Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut –> Fyzioterapeut

Pokud máte ve Vašem zařízení pracovníky na uvedených pracovních pozicích a pro vkládání zdravotnických pracovníků za Vaše pracoviště využíváte dávkové vkládání, je třeba o této změně informovat Vaše dodavatele informačních systémů.

10. 7. 2018
Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr VÝKAZŮ 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,
vzhledem k reakcím některých z Vás na zasílané žádosti o doplnění Národního registru zdravotnických pracovníků, uvádíme následující vysvětlení.

V průběhu dubna až června 2018 s Vámi ÚZIS ČR komunikuje ve dvou zcela samostatných záležitostech, a to:

 1. vyplnění Ročních statistických výkazů za rok 2017 (resortní statistické zjišťování MZ ČR). Jedná se o pravidelnou každoroční povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších a prováděcích předpisů,
 2. aktualizace údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, dále NR-ZP. Jedná se o novou zákonnou povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Někteří z Vás mylně považují obě témata za jednu záležitost a odeslání výkazů do centrálního úložiště považují za splnění obou zákonných povinností. V tomto případě Vás opakovaně žádáme o doplnění údajů do NR-ZP v souladu s dříve zaslanými informacemi.

Pro zaslání údajů do NR-ZP je na rozdíl od odeslání výkazů nezbytné být registrován v Národním zdravotnickém informačním systému a postupovat dle pokynů na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv pracovníků ÚZIS ČR

1. 6. 2018
Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018

Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.

26. 3. 2018

Došlo k aktualizaci datového rozhraní Národního registru zdravotnických pracovníků. Jeho verze byla povýšena na verzi 1.3. V datovém rozhraní byla upravena sekce Zaměstnání a popis položek byl zpřesněn o názvy odpovídajících XML elementů. V souvislosti s úpravou datového rozhraní došlo k aktualizaci dokumentu "NRZP_popis_polozek_CRF", který byl povýšen na verzi 1.2.

V průběhu března 2018 byly také zveřejněny metodické příručky pro plnění registru poskytovateli zdravotních služeb.

19. 12. 2017

Národní registr zdravotnických pracovníků byl ke dni 19.12.2017 uveden do produkčního provozu a je plněn produkčními daty. V tuto chvíli mohou žádat subjekty uvedené v v § 75 a § 76 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) o přístup k registru.

Pokud subjekt ještě nemá zřízen přístup do registrů resortu zdravotnictví, musí vyplnit a podat externí žádost pro přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Externí žádosti naleznete níže:

Externí žádost pro poskytovatele zdravotních služeb (žádost se podává pouze v případě, pokud subjekt již nemá přístup do registrů resortu zdravotnictví):
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Externí žádost pro vzdělávací instituce:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPVzdel

Externí žádost pro zdravotní pojišťovny:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPZdravPoj

Externí žádosti pro zdravotnické pracovníky budou zveřejněny později. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv již mají zřízen přístup do registrů zdravotnictví. Žádost o přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků podává po přihlášení do registrů zdravotnictví žadatel dané instituce. V případě, že jste zde nenalezli žádost příslušnou k Vaší instituci, či v případě nejasností a dotazů, neváhejte nás prosím kontaktovat.

24. 10. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku harmonogramu prací a uveřejnění základních dokumentů k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. V harmonogramu jsou zaznamenány dílčí metodické kroky nutné k naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků daty. Harmonogram bude průběžně aktualizován. Mezi uveřejněné základní dokumenty patří:

- Uživatelská příručka
- Popis rolí a funkcionalit;
- Popis položek–CRF;
- Metodika pro produkční fázi, (docx);
Datové rozhraní.

Pro poskytovatele zdravotních služeb v tuto chvíli z harmonogramu nevyplývá žádná součinnost. Poskytovatelé zdravotních služeb budou ÚZIS ČR podrobněji seznámeni s obsahem Národního registru zdravotnických pracovníků v 2. polovině měsíce listopadu.

Zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 26. 9. 2017, ročník 2017, částka 9 na straně 33.

25. 9. 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NRZP je v tuto chvíli uveden do testovacího provozu a datové rozhraní, které definuje možnosti zasílání dat do registru, naleznete zde. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.
V případě, že by jste se chtěli zapojit do testování registru, obraťte se prosím na technický helpdesk ÚZIS ČR.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z Vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

O dalším aktuálním vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek:

ÚZIS ČR – http://www.uzis.cz
NCONZO – http:// www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

V případě potřeby získat více informací můžete kontaktovat centrální pracoviště ÚZIS ČR:

Email: helpdesk@uzis.cz
Telefon: +420 222 269 999

Dotčená právní úprava:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předávající subjekty (§ 77 odst. 1)
Předávané údaje (§ 76 odst. 1)

Pro nelékařské pracovníky:

 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  Přechodná ustanovení bod č. 20

Vývoj v čase

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude zřízen do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.

Registr zdravotnických prostředků

Další registry
 

Účel

Pro zajištění poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky je vedena registrace právnických a fyzických osob, registrace zdravotnických prostředků, hlášení nežádoucích příhod, hlášení o klinických zkouškách a registrace diagnostických prostředků in vitro.

Informace k registru jsou uvedeny na internetových stránkách www.mzcr.cz.

Veřejná část databáze

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s ustanovením § 9 písm. e) zákona
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový zákon o ZP") a dále § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o registrovaných osobách zacházející se zdravotnickými prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a informace poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích.

Veřejná část databáze má pouze informativní charakter. Každý si může snadno ověřit, zda určitá osoba splnila registrační povinnost ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku, který uvádí/dodává na trh. Veřejná část databáze umožňuje fulltextové vyhledávání osob, zdravotnických prostředků a bezpečnostních upozornění pro terén.

Veřejná část databáze Vstup Zde

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Další registry

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). 

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) je vyvíjen v rámci plnění projektu OPZ „Rozvoj technologické platformy NZIS“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748. Vývoj registru je prováděn v souladu s principy eGovernmentu a to výhradně interními pracovníky ÚZIS ČR. Řídí se harmonogramem projektu a rámcovým harmonogramem implementace schváleným poradou vedení MZ. Rámcový harmonogram naleznete na  kapitole 7 Metodického pokynu k uvedení registru do produkčního prostředí. Registr je plněn zdravotními pojišťovnami, kde s každou z nich je na úrovni vývojových týmů domlouván individuální harmonogram, který respektuje odlišné implementační kroky na straně jednotlivých pojišťoven.

Základní milníky v realizaci projektu:

 • Zahájení analýzy a vývoje: únor 2016
 • Vydání první veřejné verze metodiky a datového rozhraní: 31. 11. 2016
 • Zřízení registru a zahájení zkušebního provozu registru: 20. 12. 2016
 • Naplnění registru zkušebními daty ze strany ZP: červen 2017 - leden 2018
 • Zahájení produkčního provozu registru: 31. 1. 2018

Národní registr hrazených zdravotních služeb (dále jen „Registr“) je právně zakotven v novele Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále jen „Zákon o zdravotních službách“, a to zákonem č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2016. Rozsah předávaných dat je určen v § 77a Zákona o zdravotních službách.

NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám, bude se tak jednat o nejširší a datově nejobsáhlejší datový zdroj v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Sběr dat do registru je ale nastaven tak, aby poskytovatele nezatěžoval - využívá již realizované sběry dat ze strany zdravotních pojišťoven, které pak data předávají do NRHZS. Dochází tak k významné úspoře zátěže poskytovatelů, kdy do NRHZS přispívá místo 30 000 poskytovatelů zdravotních služeb pouze 7 zdravotních pojišťoven.

Registr bude obsahovat údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť a nezbytné seznamy a číselníky. Zjednodušeně řečeno bude registr obsahovat veškeré vykázané a uznané výkony, přípravky a materiál, který byl danému pacientovi u daného poskytovatele zdravotních služeb v rámci péče o něj poskytnut.

Konkrétní údaje shromažďované v NRHZS popisuje Kompletní metodika sběru dat. Přesný popis předávaných údajů a datové rozhraní popisuje samostatný dokument Závazné datové rozhraní v příslušné verzi.

 

Závazné předpisy a metodika

Sběr dat bude probíhat v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy, zejména:

 • Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách - vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Metodické materiály, které vznikly pro účely tohoto registru:

Účel sběru dat

Základním účelem sběru dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb je naplnění Zákona o zdravotních službách, a to v oblasti:

 • Produkce oficiálních statistik populačního zdraví a zdravotních služeb,
 • Tvorby indikátorů kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb,
 • Realizace a zpracování výběrových šetření o potřebě a spotřebě zdravotních služeb,
 • Validace obsahu zdravotnických registrů NZIS a dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, která jsou součástí NZIS,
 • Tvorby podkladů pro optimalizaci systému úhrad zdravotních služeb v ČR,
 • Potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
 • Zpracování údajů pro statistické účely, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Rozsah sbíraných dat

Rozsah předávaných dat je určen v par. 77a Zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.):

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to

a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,

b) identifikační údaje

1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),

c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,

f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,

g) typ úhrady a

h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává

a) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,

b) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

Přesná specifikace všech předávaných parametrů je uvedena v metodice a datovém rozhraní registru.

Subjekty zapojené v Registru

Role subjektů v systému Registru jsou následující:

 • Zdravotní pojišťovna – poskytuje data do Registru, má kontrolu nad přenosy dat ze svého informačního systému do Registru včetně evidence všech provedených exportů. Může požadovat po ÚZIS ČR analytické reporty, které jsou nad jejími vlastními daty + případné porovnání s agregovanými daty ostatních ZP, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o zdravotních službách a interními postupy ÚZIS ČR vztahujícími se na předávání dat a analýz zpravodajským jednotkám NZIS.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) – zákonný věcný a technický správce a provozovatel Registru, garantuje bezpečnost dat včetně zajištění bezpečnosti osobních a dalších údajů v souladu s platnými právními předpisy, kontroluje kvalitu předávaných dat a reprezentativnost statistických a analytických výstupů z Registru.
 • Externí subjekty – mohou na základě adresné žádosti čerpat informační servis; jsou jim předávány pouze údaje v takové v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu v registru evidovanou. Každé externí předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a je řádně protokolárně posouzeno a zaznamenáno. Týká se i požadavků MZ ČR a jiných státních institucí.

Zpravodajské jednotky

Všechny zdravotní pojišťovny ČR, které hradí zdravotní služby poskytované svým pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Transplantační registry

Další registry
 

TRINIS - ​Integrovaný systém transplantačních registrů

Registr TRINIS představuje jednotný informační nástroj pro koordinaci transplantací a informační podporu komplexního řešení problematiky transplantací v České republice.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací orgánů v ČR.

TISSIS - ​​Informační systém tkáňových bank

Účelem integrovaného informačního systému TISSIS je používání jednotného informačního nástroje pro koordinaci veškerého pohybu tkání v České republice.

Primárním cílem je provozovat implantační registr tkání, jako součást informační podpory komplexního řešení problematiky transplantací a implantací tkání v ČR a zajištění tak transparentnosti a trasovatelnosti tkáně od jejího odběru až po její implantaci, export či likvidaci.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací tkání v ČR.

Informační systém výzkumných a inovativních projektů

Další registry
 

 

Bližší informace naleznete na stránkách Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) - http://www.azvcr.cz/

Externí žádost o přístup do systému ISVP (Informačního systému výzkumných a inovativních projektů) naleznete zde: http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISVP

Role, které je možné v rámci ISVP přidělit (roli administrátor prosím nepoužívejte) 

uchazeč - organizace, která zaštiťuje navrhovatele žádající o peníze; spravuje navrhovatele a dělá (potvrzuje) souhrnné věci za celou organizaci (finanční vypořádání za všechny její projekty, nastaví účet organizace…), má přístup k soutěžím a návrhům v určitých stavech v režimu čtení

navrhovatel - člověk, který žádá o projekt a vyplňuje konkrétní údaje


Příručka pro aktivaci účtu a přihlášení do ISVP:  ISVP_Aktivace_a_prihlaseni.pdf

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)

Další registry
xxx

Úvod

21. prosince 2015,  s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155  novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).

Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ  by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.

Byla vytvořena elektronická šablona formuláře, obsahující položky vymezené přílohou zákona, která umožňuje vyplnění všech částí Listu, jejich kontrolu, elektronické předání vyplněného Listu předepsaným adresátům, ale i tisk prázdného formuláře či formuláře vyplněného elektronicky.

Předávání dat elektronickou cestou je možné také formou datových dávek ve formátu .xml z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

LPZ je nutné předat na ÚZIS ČR do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého.

Přehled tiskáren, které nabízí novou podobu tiskopisu LPZ naleznete v části Formulář - listinná podoba

Související závazné předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Související odkazy: