Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Informační systém infekční nemoci (IS IN)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 275/2010 Sb.)

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je získávání informací o výskytu infekčních onemocněních k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytovaní zdravotní péče.

K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekcí byl v roce 1991 vypracován program EPIDAT, který navazuje na ISPO (Informační systém přenosných onemocnění). Od roku 1993 je EPIDAT celostátně používán na všech hygienických stanicích jako základ místní, regionální a národní surveillance infekčních chorob.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je vybraná infekční nemoc. Hlásí se potvrzené onemocnění, podezření z onemocnění, nosičství, úmrtí. Jednotlivé případy jsou statisticky sledovány dle MKN-10. Předmětem hlášení nejsou některá závažná infekční onemocnění sledovaná jinými samostatnými informačními systémy a registry. Jedná se o onemocnění tuberkulózou (dg. A15–A19), infekce přenášené převážně sexuálním stykem (dg. A50–A64) a onemocnění virem lidské imunodeficience HIV (dg. B20–B24). Samostatný informační systém mají také akutní respirační infekce (ARI) a chřipce podobná onemocnění (ILI). Zcela samostatnou problematiku tvoří Registr nosokomiálních infekcí. V informačním systému EPIDAT jsou dále sledována některá onemocnění uvedená v jiných kapitolách IV., X. a XX. MKN-10, která s infekčními nemocemi souvisí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý lékař (zdravotnické zařízení), který zjistil infekční/parazitární onemocnění podléhající hlášení.

 

Registr pohlavních nemocí (RPN)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 471/2005 Sb., úplné znění zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Směrnice č. 30/1968 Věstníku MZ, částka 51/1968, o opatřeních proti pohlavním nemocem
 • Správcem registru je Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejnéh zdraví Ministerstva zdravotnictví
 • Zpracovatelem je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZISú

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je zajištění informací o vybraných pohlavních onemocněních k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytované zdravotní péče. Výsledky se předávají Světové zdravotnické organizaci a ECDC.

RPN je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování (od r.1959) v ÚZIS ČR. Od roku 2003 je RPN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Krajské hygienické stanice vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce.

RPN - jeho internetová část - je zřízen Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je součástí informačního systému hygienické služby. Hygienická služba odpovídá za ochranu veřejného zdraví a přispívá k naplňování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, která podléhá hlášení, včetně reinfekcí. Registr zahrnuje všechna epidemiologická hlášení o pohlavní nemoci, o úmrtí s pohlavní nemocí, podezření z onemocnění nebo nákazy pohlavní nemocí a označené zdroje nákazy pohlavní nemocí včetně případů zjištěných u cizinců.

Povinnému hlášení pohlavní nemocí podléhají tyto nemoci:

Vrozená syfilis (A50), časná syfilis (A51), pozdní syfilis (A52), jiná a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57).

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zdravotnické pracoviště, které onemocnění pohlavní nemocí diagnostikovalo (zpravidla dermatovenerologické) bez ohledu na zřizovatele.

 

Registr tuberkulózy (RTBC)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška MZ ČR č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • Instrukce MZ ČSR, FMNO, FMV, MV ČSR a MS ČSR o klasifikaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a o poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí (publikováno pod č. 1/1986 Věstníku vlády ČSR pro NV a ve Věstníku MZ částka 8-12 Ročník 1986).

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je zajištění dohledu nad TBC v ČR a přípravy programů k omezení výskytu TBC.

V registru tuberkulózy jsou sledovány všechny osoby, u kterých byla na území České republiky zjištěna aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a osoby dispenzarizované ve skupinách aktivní i inaktivní tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy.

V České republice existuje od padesátých let 20. století zákonná povinnost pro všechny lékaře, kteří diagnostikují u nemocných nové onemocnění nebo recidivu tuberkulózy, jakož i úmrtí na tuberkulózu, hlásit je jako nemocné s infekčním onemocněním. Údaje o všech oznámených výskytech se monitorují v centrálním registru TBC. Registr TBC nahrazuje lokální zpracování části zabývající se shromažďováním dat z formulářů, a tím napomáhá při tvorbě a údržbě kvalitní, aktuální a proti zneužití osobních dat zabezpečené datové základny v oblasti výskytu onemocnění TBC v rámci ČR.

Od roku 2003 je RTBC součástí Informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Krajské hygienické stanice vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce.

Nedílnou součástí RTBC se stala databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). ISBT je systém hlášení pozitivních výsledků mykobakteriologických vyšetření. Každá laboratoř, provádějící detekci TBC, je povinna hlásit pozitivní nálezy. Provázanost RTBC a ISBT přispívá ke kontrole úplnosti a validity dat o TBC. V současné době zajišťuje provoz ISBT Národní jednotka dohledu nad TBC Nemocnice Na Bulovce.

Registr TBC zajišťuje:

 • pravidelný měsíční sběr údajů o notifikovaných TBC nemocných po validaci krajskými konzultanty dohledu nad TBC
 • pololetně výstupní sestavy o epidemiologické situaci TBC a opatřeních kontroly TBC, které jsou analyzovány Národní jednotkou dohledu nad TBC
 • podle potřeby a na požádání vypracování dalších sestav pro analýzy epidemiologické situace

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je zjištěná aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a každý mikrobiologicky pozitivní laboratorní nález.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Odborné ordinace lékařů oboru pneumologie a ftizeologie ve zdravotnických zařízeních (ambulantních i lůžkových) bez ohledu na zřizovatele.

Každá laboratoř provádějící mykobakteriologická vyšetření bez ohledu na zřizovatele.

 

Další registry hygienické služby

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP

Registr chemických látek a prostředků (CHLAP) slouží k podpoře státního zdravotního dozoru v oblasti chemických prostředků. Eviduje oznámené biocidní přípravky před jejich uvedením na trh. Evidence je využívána také pro provádění dozorové činnosti., zejména k zamezení prodeje přípravků, které neodpovídají zákonu. Dále slouží k evidenci nebezpečných látek prostřednictvím tzv. bezpečnostního listu.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění a navazující vyhlášky.

2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI

Registr akutních respiračních infekcí (ARI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.

V souladu s požadavky EU zahrnuje registr také sledování výskytu chřipkových onemocnění (tzv. ILI, influenza-like illness). Systém soustřeďuje data o počtech nemocných a poskytuje tak ucelený obraz šíření těchto onemocnění v ČR.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  dále se na něj vztahují zákony jako
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákonč.227/2000Sb., o elektronickém podpisu

3. Informační systém Pandemie

Tento informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří onemocnění nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.

Taková situace nastává jednou za desítky let a může ji vyvolat např. mutovaný virus, na nějž nemá většina populace protilátky. Pracovníci hygienických stanic v případě vyhlášení pandemie opouštějí běžný režim práce v systému ARI, kam se data vkládají jednou týdně, a začnou pracovat v krizovém systému Pandemie s každodenním sběrem aktuálních dat.

IS Pandemie slouží hygienické službě a pracovní skupině Národního pandemického plánu. Monitoruje šíření akutního respiračního, příp. i jiného onemocnění v situaci ohrožení státu. Shromažďuje denní hlášení z jednotlivých pracovišť hygienické služby a získaná data převádí do tabulek a grafických zobrazení, která podporují rychlé a pružné rozhodování při řešení krizové situace.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

4. Pitná voda - IS PiVo

Kvalitu vody u nás musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, veřejných studní, dále rekreačních zařízení, koupališť apod. Jejich povinností je zajistit si pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat hygienickým stanicím.

Systém slouží hygienické službě ke zpracování výstupů, k posouzení kvality vody a k případnému rozhodnutí o nutných opatřeních, jako je zákaz koupání apod. Značným zjednodušením je využití internetu, přes něj putují data ze všech laboratoří do systému.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2004 Sb.
 • zákon č. 254/2001 Sb.
 • zákon č. 274/2001 Sb.
 • zákon č. 13/2002 Sb.
 • zákon č. 76/2002 Sb.
 • zákon č. 86/2002 Sb.
 • zákon č. 120/2002 Sb.
 • zákon č. 320/2002 Sb.
 • zákon č. 274/2003 Sb.
 • vyhláška 35/2004 Sb.

5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM

Registr hygieny dětí a mladistvých (HDM) slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání (živnosti), zotavovacích akcí pro děti, jiných podobných akcí, škol v přírodě, provozoven dětská skupina a venkovních hracích ploch určených pro hry dětí.

V registru jsou evidovány výsledky kontrol prováděných ve výše uvedených provozovnách a informační systém umožňuje analýzami nad těmito daty získat rychlý přehled o provedených kontrolách a typech kontrol, zjišťovaných závadách, o uložených sankčních a nápravných opatřeních.

Z registru jsou poskytovány údaje o akcích na zotavení dětí včetně geografických souřadnic místa konání (zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě) HZS ČR, slouží hasičům pro případné zásahy k záchraně dětí při vniku mimořádných klimatických a jiných nebezpečných situací.

Legislativních požadavky k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dalších vybraných právních předpisů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. 
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb. 
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Právní předpisy Evropských společenství pro oblast potravinového práva

6. Registr hygieny výživy – HVY

Registr HVY slouží orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické službě) k evidenci provozovatelů a provozoven stravovacích služeb a k zaznamenávání výsledků státního zdravotního dozoru v této oblasti. Současně je využíván k provádění analýz nad těmito daty.

Dále obsahuje data o státním zdravotním dozoru prováděném orgánem ochrany veřejného zdraví za účelem zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských provozoven.

7. Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací (IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů), jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni. Navrhnout zařazení práce do některé z kategorií 1 – 4 je povinností zaměstnavatele (práce jsou zařazovány podle stoupající míry rizika, kategorie 1 a 2 jsou nerizikové, kategorie 2R, 3 a 4 vyjadřují existenci určitého rizika pro zdraví a pracovníci musí být chráněni, případně musí pracovat v určitém režimu a vždy musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky v předem určených intervalech). Orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne na základě předložených podkladů (např. výsledků měření faktorů pracovního prostředí), zda je návrh správný, vydá zaměstnavateli v tomto smyslu rozhodnutí a zařadí kategorizované práce do evidence v IS KaPr. KaPr eviduje všechny subjekty, které prošly kategorizací. Shromažďuje data o sledovaných subjektech a jejich struktuře, tzn. jaké mají provozovny, jaké práce se v nich vykonávají a kategorie těchto prací. Důležitou součástí registru jsou záznamy o kontrolách: jaký byl jejich výsledek a kdy se mají opakovat.

Kromě evidence umožňuje IS Kapr plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů, případně za celou ČR (Státního zdravotní ústav a MZ). Registr KaPr současně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Údaje o kontrolovaných subjektech jsou až po úroveň provozovna doplněny o geografické souřadnice, proto lze zjištěná data presentovat i v mapových výstupech.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

8. Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr předmětů běžného užívání je využíván k evidenci výsledků hygienického dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde o hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let.

Do registru jsou zaznamenávány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a kontrolovaných výrobků, výsledky laboratorního vyšetřování výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích.

Situaci na trhu kontrolují pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání (PBU) kontrolami u výrobců, dovozců, distributorů a v tržní síti. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic. Registr PBU následně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (hlavně §19, §20, §21, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29)
 • vyhláška č. 448/2009 Sb., o kosmetických prostředcích
 • vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) příloha XVII
 • Nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami