Národní registr hrazených zdravotních služeb

Další registry

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). V současné době probíhá jeho výstavba. 

Závazné předpisy a metodika

Sběr dat bude probíhat v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy, zejména:

 • Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách - vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Metodické materiály, které vznikly pro účely tohoto registru:

Účel sběru dat

Základním účelem sběru dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb je naplnění Zákona o zdravotních službách, a to v oblasti:

 • Produkce oficiálních statistik populačního zdraví a zdravotních služeb,
 • Tvorby indikátorů kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb,
 • Realizace a zpracování výběrových šetření o potřebě a spotřebě zdravotních služeb,
 • Validace obsahu zdravotnických registrů NZIS a dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, která jsou součástí NZIS,
 • Vývoje a správy klasifikačního systému CZ-DRG (nad daty všech poskytovatelů akutní lůžkové péče),
 • Tvorby podkladů pro optimalizaci systému úhrad zdravotních služeb v ČR,
 • Potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
 • Zpracování údajů pro statistické účely, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Rozsah sbíraných dat

Rozsah předávaných dat je určen v par. 77a Zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.):

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to

a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,

b) identifikační údaje

1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),

c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,

f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,

g) typ úhrady a

h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává

a) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,

b) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

Přesná specifikace všech předávaných parametrů je uvedena v metodice a datovém rozhraní registru.

Subjekty zapojené v Registru

Role subjektů v systému Registru jsou následující:

 • Zdravotní pojišťovna – poskytuje data do Registru, má kontrolu nad přenosy dat ze svého informačního systému do Registru včetně evidence všech provedených exportů. Může požadovat po ÚZIS ČR analytické reporty, které jsou nad jejími vlastními daty + případné porovnání s agregovanými daty ostatních ZP, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o zdravotních službách a interními postupy ÚZIS ČR vztahujícími se na předávání dat a analýz zpravodajským jednotkám NZIS.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) – zákonný věcný a technický správce a provozovatel Registru, garantuje bezpečnost dat včetně zajištění bezpečnosti osobních a dalších údajů v souladu s platnými právními předpisy, kontroluje kvalitu předávaných dat a reprezentativnost statistických a analytických výstupů z Registru.
 • Externí subjekty – mohou na základě adresné žádosti čerpat informační servis; jsou jim předávány pouze údaje v takové v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu v registru evidovanou. Každé externí předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a je řádně protokolárně posouzeno a zaznamenáno. Týká se i požadavků MZ ČR a jiných státních institucí.

Zpravodajské jednotky

Všechny zdravotní pojišťovny ČR, které hradí zdravotní služby poskytované svým pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění.