Hlavní

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165

Anotace projektu:

Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Jde o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu je časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.

Realizace projektu:  od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021

Předpokládaný rozpočet: 20 319 216,96 Kč

WebNSC.uzis.cz

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je ověření vhodnosti zavedení nové metody pro včasný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu pomocí non-mydriatické funduskamery.

Dílčí cíle:

  • Vytvořit metodické materiály a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. 
  • Ověřit možnou implementaci zavedení inovace sekundární prevence diabetické retinopatie a makulárního edému prostřednictvím vyšetření přímo v ordinaci lékaře odpovědného za dispenzarizaci v prostředí českého zdravotnictví. Realizací tohoto cíle dojde k vyšetření 8 tisíc pacientů v 24 reprezentativně vybraných centrech péče o diabetiky. 
  • Vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu inovovaného postupu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem ve vztahu k přínosům u cílové populace. Výsledkem bude revize diagnostických a klinických doporučení. 

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A METODIKA

Cílem této aktivity je metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, nasmlouvání center, kde bude projekt probíhat, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí a k zaškolení odborných pracovníků. Tato klíčová aktivita bude probíhat prvních 6 měsíců realizace projektu.

KA2: PILOTNÍ PROJEKT

Stěžejní aktivita projektu ověřující možnou implementaci navrženého záměru sekundární prevence. Hlavním cílem aktivity je ověřit možnost organizace, personální a finanční realizovatelnosti projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem prostřednictvím vyšetření funduskamerou. Tato klíčová aktivita bude probíhat 24 měsíců v období 7. – 30. měsíce realizace projektu. 

KA3: VYHODNOCENÍ A METODICKÁ DOPORUČENÍ

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data z pilotního projektu (klíčová aktivita 2), navrhnout případné korekce metodických doporučení, analyticky zpracovat data a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni. Cílem klíčové aktivity je připravit doporučení pro program časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem a předložení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťovnám ČR. Tato klíčová aktivita bude probíhat posledních 6 měsíců realizace projektu.

KA4: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Hlavním cílem této evaluační aktivity je nezávislým týmem posoudit použité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace, kterou vykoná výběrovým řízením vybraná specializovaná firma.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude u 8000 osob s diabetem 1. a 2. typu provedeno screeningové vyšetření očního pozadí na přítomnost diabetické retinopatie nebo makulárního edému prostřednictvím non-mydriatické funduskamery.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • Metodika výběru probandů (pacientů s diabetem) pro oslovení k účasti ve screeningu.
  • Podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, včetně metodiky využití   telemetrického hodnocení screeningového vyšetření očního pozadí u pacientů s diabetem non-mydriatickou funduskamerou s centrálním vyhodnocením nálezů, sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho spuštění.
  • Metodika sběru dat, včetně implementace.
  • Analytický report z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line zveřejněných publikací.
  • Komplexní vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií ("HTA report"), včetně hodnocení nákladové efektivity a přínosu vyšetření non-mydriatickou funduskamerou s vyhodnocením nálezů telemetricky prostřednictvím odečtového centra.
  • Návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni.
  • Evaluační zpráva