homeTématické řady

HIS CR 2002

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Náhled: Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Stran: cca 273 stran
Publikace vyšla v roce 2011, 2003, 2001, 1998, 1995

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

Předcházející výběrová šetření o zdravotním stavu české populace proběla v letech 1993, 1996, 1999 a 2002.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Očkování proti chřipce a podíl očkovaných v posledních dvanácti měsících. Měření tlaku krve a cholesterolu. Využívání preventivní zdravotní péče. Počet žen, u nichž bylo provedeno mamografické vyšetření a cervikální výtěr v posledních 12 měsících.
Užívání lékařem předepsaných léků. Užívání nepředepsaných léků. Užívání předepsaných a nepředepsaných léků v posledních 2 týdnech. Užívání nepředepsaných léků proti jednotlivým potížím.
Vícedenní a jednodenní hospitalizace, definice. Hospitalizovaní v posledních 12 měsících podle věku a pohlaví. Vyhodnocení výsledku dotazu na vícedenní a jednodenní hospitalizaci.
Podíll osob u lékaře v posledních 4 týdnech podle věku a pohlaví. Ukazatele ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření na 100 osob za 4 týdny.
Výsledky zjišťování kvality života a jednotlivých položek podle věku a pohlaví. Třídění respondentů podle odpovědí na jednotlivé otázky šetření.
Výdaje domácností respondentů na zdraví v posledních 4 týdnech. Průměrné měsíční platby na zdravotní péči na 1 osobu podle věku respondenta. Názory respondentů na zdravotnictví a na vývoj zdravotnictví od roku 1999. Spokojenost s fungováním zdravotnictví.
Ukazatele dlouhodobé neschopnosti. Jednotlivé dlouhodobé potíže. Rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik.
Sociální zdraví a sociální podpora podle věku a pohlaví dotazovaných osob. Respondenti podle kvality a intenzity sociálních kontaktů.
Řazení respondentů podle jejich tzv. emoční pohody do skupin s "emoční poruchou" nebo bez ní a podle závažnosti obtíží vyskytujících se v oblasti jejich poznávacích schopností.
Nejčastější zdravotní potíže u respondentů v posledních 2 týdnech před uskutečněním interview s nimi.