homeTématické řady

Studie o zdravotním stavu a životním stylu

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá zkušenostmi respondentů s užíváním nelegálních drog a to v průběhu celého života, v posledním roce a měsíci. Informuje také o zkušenostech s jednotlivými typy drog, frekvencí jejich užívání v posledním měsíci a injekční aplikaci. Během svého života vzalo nelegální drogu 22,3 % respondentů, v posledním roce to bylo 10,4 % a v posledním měsíci 5,3 % z osob, které se aktivně zapojili do šetření.
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá analýzou názorů a postojů respondentů k užívání nelegálních návykových látek, a tím jaká rizika s sebou přináší chování v uvedených modelových situací. (Údaje z Celopopulační studie obsahují také aktuální informace č. 7, 10 a 16).
Aktuální informace o Celopopulační studii přináší informace o subjektivně vnímaném zdraví, tedy o tom jak respondenti různého věku a vzdělání, odlišné rodinné situace a ekonomického statutu sami vnímají a hodnotí své zdraví, bez ohledu na jejich reálný zdravotní stav.
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá podrobnou charakteristikou výběrového souboru respondentů a ověřením jeho reprezentativnosti z hlediska jednotlivých sledovaných charakteristik, tedy: věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity a geografického rozložení.
Úvodní informace o Celopopulační studii o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice, zaměřené na problematiku užívání drog, obsahuje údaje o přípravě šetření, tedy úpravě dotazníku a výběru respondentů; vlastním sběru dat, tj. práci tazatelské sítě a míře respondence studie.