homeTématické řady

Potraty

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V roce 2006 bylo v České republice hlášeno 39 959 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,88 potratů. Z toho bylo 10,07 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,30 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
V roce 2006 se celkový počet potratů snížil na 39 959. Klesají převážně počty UPT (25 342), které tvoří téměř dvě třetiny všech potratů (63 %), hlavně potom miniinterrupcí (19 537). Počet samovolných potratů se oproti roku 2005 zvýšil z 12 245 na 13 326 a představuje cca 33 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 62 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádali o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 5,7 % ze všech potratů.
Stejně jako v předchozích letech, dochází i v tomto roce k postupnému snižování počtu potratů. V roce 2005 bylo v České republice hlášeno 40 023 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,89 potratů. Z toho bylo 10,5 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 4,86 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023. Snižuje se především počet UPT (26 453), která tvoří dvě třetiny všech potratů. Počet samovolných potratů (12 245) a mimoděložních těhotenství (1 324) zůstává přibližně stabilní. Tři čtvrtiny všech potratů v roce 2005 proběhly do 8. týdne těhotenství. Nejčastějšími žadatelkami o interrupci byly vdané ženy se dvěma dětmi. Struktura potratů podle druhu se liší podle vzdělání žen. Potraty cizinek představují 5,6 % ze všech potratů.
V roce 2004 opět poklesl celkový počet potratů na 41 324 a klesl i počet potratů na 1000 žen fertilního věku. Nejvíce klesaly počty interrupcí, zejména miniinterrupcí. Umělá přerušení těhotenství tvořila dvě třetiny všech potratů, samovolné potraty 30 %. Nejvíce samovolných potratů na 1000 žen připadlo ve věkové skupině 25 - 29 let a nejvíce indukovaných potratů ve skupině 30 - 34 let. Mezi ženami žádajícími o interrupci bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Nejvíce UPT na 1000 žen fertilního věku bylo v Ústeckém kraji.
Potraty v České republice podle věku ženy, druhu a způsobu provedení v. Druhy potratů v r. 2003. Snižování počtu potratů na 1000 žen fertilního věku. Pokles umělé potratovosti v 90. letech v ČR z hlediska jednotlivých věkových skupin. Posun ve věku žen při UPT. Maximum miniinterrupcí na tisíc žen příslušného věku.
Jako od roku 1990 každoročně, i letos můžeme konstatovat, že počet potratů v České republice opět poklesl. Tento dlouhodobý trend je velice kladně hodnocen laiky i odborníky a je téměř výhradně způsoben úbytkem prováděných miniinterrupcí. Stabilní se zdají být počty samovolných potratů a jen velmi mírně klesají počty mimoděložních těhotenství.
Potraty v České republice podle druhu a způsobu provedení v časové řadě od roku 1975. Druhy potratů v letech 1987 - 2002.
Vývoj potratů podle druhu a způsobu provedení (1970-2001). Vývoj potratů v ČR (1987-2001). Struktura potratů podle druhu v ČR.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Moravskoslezský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území, věku a rodinného stavu ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.

Středočeský kraj

"Zdrojem údajů pro tuto informaci byla povinná hlášení Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství"" a roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení pro obor gynekologie. Pro výpočet relací na obyvatelstvo byly použity údaje z ČSÚ."