homeTématické řady

Souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Skupina odborníků svolaná Českou demografickou společností vypracovala seznam anglických a českých termínů pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Tato terminologie byla schválena. Hlavním výborem ČDS a je doporučená za účelem jejího jednotného používání v České republice.

Tato aktuální informace předkládá údaje o střední délce života prožité ve zdraví vyjádřené počtem roků prožitých bez omezení v běžných činnostech v České republice v roce 2006. Pomocí metody dekompozice je nejprve kvantifikován vliv věkově specifické úmrtnosti na rozdíl ve střední délce života při narození mezi ženami a muži a dále vliv věkově specifické úmrtnosti a zdraví na rozdíl ve střední délce života prožité ve zdraví mezi oběma pohlavími.
Na počátku roku 2008 byly publikovány národní zprávy za jednotlivé země EU s údaji o strukturálním ukazateli zdravé délky života. Předkládáme stručnou charakteristiku tohoto ukazatele v kontextu politik EU a dále informujeme o způsobu jeho prezentace prostřednictvím národních zpráv.
Podstata a možnosti využití metodologie Burden of Disease. Základní souhrnné ukazatele zdraví podle Burden of Disease - roky ztraceného zdraví, zdravá délka života.