Hlavní

CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008171

Anotace projektu:

Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.

Realizace projektu:  od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021

Předpokládaný rozpočet: 22 005 550,80 Kč   

WebNSC.uzis.cz

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je ověření vhodnosti zavedení nové metody časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, který přispěje k naplňování klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR.

Dílčí cíle projektu jsou:

 • Specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách stávajícího systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými lékaři
 • Realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů a metodik
 • Vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické obstrukční plicní nemoci u definované skupiny nemocných a současně na základě získaných dat zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN v definované rizikové populaci
   

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A METODIKA

Cílem této aktivity je metodicko-technická příprava pilotního ověření časné detekce CHOPN v rizikové populaci. Nejprve bude na základě mezinárodních zkušeností a poznatků a diskusích s odbornou společností detailně upřesněna riziková skupina nemocných. Dále dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního testu screeningového programu, nasmlouvání zdravotnických zařízení, ve kterých bude pilot probíhat, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotu a jeho zaškolení. Součástí aktivity bude i tvorba informačních materiálů pro úžeji definovanou cílovou skupinu, která se bude pilotu účastnit.

KA2: PILOTNÍ PROJEKT

Cílem této aktivity je v praxi si detailně ověřit možnost fungování a organizace časné detekce CHOPN v rizikové populaci nemocných, tj. koordinovaného provádění analýzy symptomatické zátěže a funkčního vyšetření u osob s velkým rizikem vzniku CHOPN. 

KA3: VYHODNOCENÍ A METODICKÁ DOPORUČENÍ

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout případné metodické korekce, připravit revizi doporučených postupů pro časnou detekci CHOPN v rizikové populaci v ČR a navrhnout doporučení ohledně realizace na širší národní úrovni.

KA4: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

V rámci sebeevaluace nezávislý tým posoudí procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude 7000 osob v riziku vyšetřeno u plicního lékaře.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

 • Metodika ověření screeningového programu záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v podmínkách českého zdravotnictví
 • Metodika sběru dat
 • Analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu
 • Doporučený diagnostický a klinický postup programu záchytu chronické obstrukční plicní nemoci
 • Metodika a plán realizace programu screeningu, včetně podrobné analýzy navrženého designu screeningového programu a rozboru rizik pro jeho realizaci na národní úrovni
 • Komplexní evaluační zpráva