Dokumenty

http://www.echim.org/docs/Final_Report_I_2012.pdf - Závěrečná zpráva projektu ECHIM (2008-2012) Část I: Implementace ECHI (eds. THL, 2012) popisuje projekt jako takový, jeho cíle, záměry, organizaci, aktivity souhrnně a na národní úrovni a další.

http://www.echim.org/docs/Final_Report_II_2012.pdf - Část II: ECHI ukazatele, jejich vývoj a dokumentace (eds: RIVM, 2012) - jedná se o podrobný přehled ukazatelů s rozpracovanými "Documentation sheety", spolu se základními pokyny k využití těchto dokumentací.

Implementační plán – informuje o strategii zavedení projektu v ČR

Komunikační plán – informuje o komunikaci a spolupráci mezi klíčovými aktéry

Závěrečná zpráva o ECHI – shrnuje dosavadní dokončenou práci na projektu ECHIM (2005-2008)

Informační leták o ECHI – slouží jako jeden z nástrojů komunikace

První schůzka rozšířeného NIT – prezentace při prvním setkání rozšířeného Národního implementačního týmu ze dne 12.8.2010

Druhá schůzka rozšířeného NIT – zápis ze druhého setkání Národního implementačního týmu ze dne 4.5.2011

Daňková, Š.: ECHI ukazatele – Evropské ukazatele o zdraví,
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=761 - popis projektu, jeho historie a aktuálních kroků z hlediska implementace na národní i mezinárodní úrovni

Daňková, Š.: Tisková zpráva ze 22.9.2011 prezentující výstupy z projektu ECHIM:
Zdraví obyvatel je výrazně podmíněno jejich socioekonomickou situací