Ukazatele ECHI

V projektu ECHI je 88 základních ukazatelů (tzv. "Shortlist"), některé z nich se pak dále ještě člení do různých podkategorií (např. ukazatel č. 13 - Úmrtnost podle příčin nabývá na rozsahu při sledování právě jednotlivých příčin smrti). Ne všechny ukazatele jsou v současnosti zcela vyvinuty (v tzv. implementační fázi), čeká se na jejich zpřesnění. Stěžejní dokument, který obsahuje rozpracovaný popis ukazatele, včetně definice, kalkulace, upřednostňovaného zdroje, příslušného členění, ... atd., se nazývá "Documentation sheet". Ukázka rozpracování jednoho ukazatele v tomto dokumentu k dispozici zde.

Přehled všech zpracovaných Documentation sheetů v angličtině je k dispozici ve druhé části Závěrečné zprávy z projektu Část II: ECHI ukazatele, jejich vývoj a dokumentace (eds: RIVM, 2012) -Tato část je ke stažení zde http://www.echim.org/docs/Final_Report_II_2012.pdf.

88 ECHI ukazatelů je rozčleněno do pěti tématických kategorií:

A. Demografické a socioekonomické faktory (9 ukazatelů)

 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku
 2. Hrubá míra porodnosti
 3. Věkové složení matek
 4. Úhrnná plodnost
 5. Populační projekce
 6. Obyvatelstvo podle vzdělání
 7. Obyvatelstvo podle zaměstnání
 8. Celková nezaměstnanost
 9. Obyvatelstvo pod hranicí chudoby a příjmová nerovnost

B. Zdravotní stav (32 ukazatelů)

 1. Naděje dožití
 2. Kojenecká úmrtnost
 3. Perinatální úmrtnost
 4. Úmrtnost podle příčin
 5. Úmrtí v důsledku užívání návykových látek
 6. Úmrtí v důsledku kouření
 7. Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu
 8. Zvýšená úmrtnost v důsledku vln veder
 9. Vybrané infekční nemoci
 10. HIV/AIDS
 11. Incidence zhoubných novotvarů
 12. Cukrovka / Diabetes Mellitus
 13. Demence/Alzheimerova nemoc
 14. Deprese
 15. Akutní infarkt myokardu (AIM)
 16. Mozková mrtvice
 17. Astma
 18. Chronická obstrukční plicní nemoc
 19. Nízká porodní hmotnost
 20. Úrazy doma, ve volném čase, ve škole
 21. Úrazy při dopravních nehodách
 22. Úrazy na pracovišti
 23. Pokus o sebevraždu
 24. Subjektivně vnímané zdraví
 25. Chronická nemocnost
 26. Dlouhodobé omezení v činnostech
 27. Omezení tělesných a smyslových funkcí
 28. Celková svalo-kosterní bolest
 29. Psychologické potíže
 30. Duševní pohoda
 31. Naděje dožití podle zdravotního stavu : Délka života ve zdraví
 32. Naděje dožití podle zdravotního stavu : Jiné

C. Zdravotní determinanty (14 ukazatelů)

 1. Index tělesné hmotnosti
 2. Krevní tlak
 3. Pravidelní kuřáci
 4. Kouřící těhotné ženy
 5. Celková konzumace alkoholu
 6. Riziková konzumace alkoholu
 7. Užívání nelegálních drog
 8. Konzumace ovoce
 9. Konzumace zeleniny
 10. Kojení
 11. Fyzická aktivita
 12. Zdravotní rizika související s prací
 13. Sociální podpora
 14. Expozice PM10 (pevným částicím)

 D. Zdravotnické intervence: zdravotní služby (29 ukazatelů)

 1. Proočkovanost u dětí
 2. Proočkovanost proti chřipce u starší populace
 3. Screening rakoviny prsu
 4. Screening rakoviny děložního hrdla
 5. Screening kolorektálního karcinomu
 6. Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen
 7. Nemocniční lůžka
 8. Zaměstnaní lékaři
 9. Zaměstnaný ošetřovatelský personál
 10. Mobilita odborných zdravotnických pracovníků
 11. Medicínské technologie: MRI a CT
 12. Vícedenní hospitalizace na vybrané diagnózy
 13. Jednodenní hospitalizace na vybrané diagnózy
 14. Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz
 15. Průměrná ošetřovací doba u vybraných diagnóz
 16. Návštěvy u praktického lékaře
 17. Vybrané ambulantní návštěvy
 18. Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta
 19. Užívání vybraných skupin léčiv
 20. Mobilita pacientů
 21. Pokrytí zdravotním pojištěním
 22. Výdaje na zdravotní péči
 23. Přižití na zhoubné novotvary
 24. Úmrtnost do 30 dnů po přijetí u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí
 25. Ekvita v přístupu ke zdravotním službám
 26. Čekací doby u plánovaných operací
 27. Infekce chirurgických ran
 28. Prodleva v léčbě rakoviny
 29. Péče o diabetiky

 E. Zdravotnické intervence: podpora zdraví (4 ukazatele)

 1. Politiky týkající se expozice tabákovému kouři v prostředí
 2. Politiky týkající se zdravé výživy
 3. Politiky a postupy týkající se zdravého životního stylu
 4. Integrované programy v zařízeních, včetně pracovišť, škol, nemocnic

Zde je nutné upozornit na skutečnost, že některé ukazatele se ještě dále člení na verzi A a B, kdy je ukazatel rozlišen z hlediska typu dat, z nichž vychází. Tak např. ukazatel č. 21 je členěn na ukazatel 21A, který hodnotí prevalenci diabetu na základě výpovědí respondentů ve výběrových šetřeních (tzv. self reported prevalence) a 21B, který hodnotí prevalenci diabetu na základě administrativních zdrojů (tzv. register based prevalence).

Dalším způsobem členění seznamu je to, v jakém stadiu rozpracovanosti se ukazatel nachází. Obecně se rozlišují 2 skupiny ukazatelů:

V průběhu roku 2011 probíhá revize tohoto seznamu z hlediska kriterií pro zařazení do jednotlivých sekcí, tak z hlediska zařazení jednotlivých indikátorů. V říjnu 2011 byl uveřejněn seznam operacionalizovaných proměnných, kde jsou pro jednotlivé ukazatele uvedena konkrétní požadovaná členění. Tento seznam je k dispozici zde.