Úvod

Projekt ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství) má za cíl sjednotit zdravotnické ukazatele v Evropských zemích a z nich pak vytvořit udržitelný evropský systém.

Hlavním koordinátorem celého projektu je finský Národní institut pro zdraví a sociální péči (THL, Helsinki).  

Na evropské úrovni pak existují ještě další 4 řešitelská a koordinační centra (asociovaní partneři):

Vedle koordinačních center projekt řídí také tzv. Core Group ECHI (Core Group), tu tvoří 35 odborníků z členských zemí, mezi nimi má Česko svého zástupce (Mgr. Jiří Holub). Tato skupina se stará o vývoj projektu a o spolupráci mezi DG Sanco, Eurostatem a evropskou kanceláří WHO.

Projekt je hrazen z prostředků Evropské komise, konkrétně spadá pod DG Sanco (Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele). Česko je tzv. spolupracujícím partnerem, tzn. přímo na projekt finanční prostředky nedostává, ovšem zajišťuje implementaci na národní úrovni..

Realizaci tohoto úkolu v Česku zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Pro úspěšné zavedení projektu byl sestaven Národní implementační tým (NIT), který mimo jiné také koordinuje zapojení politiků, vedoucích pracovníků Ministerstva zdravotnictví, statistiků, přestavitelů odborných společností, zdravotních pojišťoven a dalších expertů na tuto problematiku.

Projekt byl ukončen (po půlročním prodloužení) k 31.6.2012 a nyní probíhá jeho evaluace, jejíž vyhodnocení rozhodne o další případné budoucnosti rozvoje ECHI ukazatelů. V současné době jsou dostupné výstupy z projektu ve formě Final Reportu. Ten obsahuje tři části: 

I když byl projekt již ukončen, i nadále jsou funkční jeho webové stránky (viz odkazy). Zároveň byla vytvořena tzv. Dočasná síť osob, která se skládá ze zástupců organizátorů a partnerů, kteří se projektu ECHIM účastnili. Tato dočasná struktura má pomoci překlenout období do té doby, než DG SANCO projekt obnoví nebo na něj nějakým způsobem naváže. Na národní úrovni probíhá i nadále udržování webových stránek, jsou realizované aktivity související s vyhodnocením projektu a propagací ukazatelů a jejich využívání na národní úrovni.

Podrobnější informace o projektu a popis implementace ECHI jak v ČR, tak v evropském kontextu prezentuje mj. článek Šárky Daňkové: ECHI ukazatele - Evropské ukazatele o zdraví, uveřejněný 13.6.2011 dostupný zde