II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ (C81–C96)
Poznámka:Podkapitola Novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně C81–C96‚ kapitoly II. Novotvary
v Tabelárním seznamu z hlediska terminologie ne zcela odpovídá nové klasifikaci
SZO (11) maligních hematopoetických onemocnění a onemocnění lymfoidních tkání. Nová
nomenklatura pro nalezení správných termínů‚ doplněná o morfologické a topografické
kódy podle Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) je uvedena v knize
MKN-O-3-ČV (vydané ÚZIS ČR v roce 2004) a její část je přetištěna v Příloze
Tabelárního seznamu (Klasifikace SZO hematopoetických a lymfoidních nádorů s kódy
MKN-O).
Patří sem:morfologické typy M959–M994 s kódem chování /3 (poznámka RČV‚ podle MKN-O-3 ČV)
Nepatří sem:sekundární a neurčené novotvary mízních uzlin (C77.–)
C81Hodgkinův lymfom
. 0Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů
. 1Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
. 2Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
. 3Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
. 4Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
Nepatří sem:Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů (C81.0)
. 7Jiný klasický Hodgkinův lymfom
Klasický Hodgkinův lymfom‚ nespecifikovaný typ
. 9Hodgkinův lymfom NS
C82Folikulární lymfom
Patří sem:folikulární lymfom s nebo bez difuzních oblastí
Nepatří sem:lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–)
. 0Folikulární lymfom grade I
. 1Folikulární lymfom grade II
. 2Folikulární lymfom grade III‚ nespecifikovaný
. 3Folikulární lymfom grade IIIa
. 4Folikulární lymfom grade IIIb
. 5Difuzní centrofolikulární lymfom
. 6Kožní centrofolikulární lymfom
. 7Jiné typy folikulárního lymfomu
. 9Folikulární lymfom NS
Nodulární lymfom‚ NS
C83Non-folikulární lymfom
. 0B-buněčný lymfom z malých buněk
Lymfoplasmocelulární lymfom
Uzlinový lymfom z okrajové zóny
Neleukemická varianta B-CLL
Slezinný lymfom z okrajové zóny
Nepatří sem:Chronická lymfocytická leukémie (C91.1)
Lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–)
Waldenströmova makroglobulinémie (C88.0)
. 1Lymfom z plášťové zóny
Centrocytický lymfom
Maligní lymfomatózní polypóza
. 3B-buněčný lymfom z velkých buněk‚ difuzní
Anaplastický B-buněčný lymfom z velkých buněk‚ difuzní
CD30-pozitivní
Centroblastický
Imunoblastický
Plazmoblastický
Podtyp nespecifikován
Bohatý na T-buňky
Nepatří sem:B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu) (C85.2)
Lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–)
. 5Lymfoblastický (difuzní) lymfom
Lymfom z B-prekurzorů
Lymfoblastický B-buněčný lymfom
Lymfoblastický lymfom NS
Lymfoblastický T-buněčný lymfom
Lymfom z T-prekurzorů
. 7Burkittův lymfom
Atypický Burkittův lymfom
„Burkitt-like” lymfom
Nepatří sem:Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu (C91.8)
. 8Jiný non-folikulární lymfom
B-buněčný lymfom s primární efuzí
Intravaskulární B-buněčný lymfom z velkých buněk
Lymfoidní granulomatóza
Nepatří sem:B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)
B-buněčný lymfom bohatý na T-buňky (C83.3)
. 9Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
C84Lymfom ze zralých T/NK-buněk
. 0Mycosis fungoides
. 1Sézaryho syndrom
Lennertův lymfom
. 4T-buněčný lymfom‚ periferní‚ jinde neklasifikovaný
Lennertův lymfom
Lymfoepiteloidní lymfom
. 5Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
Poznámka:Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmiňována populace nebo obsah
T-buněk‚ zařad'te dle určitějšího popisu.
Nepatří sem:Angioimunoblastický T-buněčný lymfom (C86.5)
NK-buněčný lymfom s blasty (C86.4)
T-buněčný lymfom s enteropatií (C86.2)
Mimouzlinový NK-buněčný lymfom‚ nosní typ (C86.0)
T-buněčný lymfom jater a sleziny (C86.1)
Primární kožní T-buněčné proliferace‚ CD30-pozitivní (C86.6)
Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu (C86.3)
T-buněčná leukémie (C91.–)
. 6Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-pozitivní
Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ CD30-pozitivní
. 7Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-negativní
Nepatří sem:Primární kožní T-buněčné proliferace‚ CD30-pozitivní (C86.6)
. 8Kožní T-buněčný lymfom‚ NS
. 9Lymfom ze zralých T/NK-buněk‚ NS
Lymfom z T/NK buněk‚ NS
Nepatří sem:Lymfom ze zralých T-buněk‚ jinde neklasifikovaný (C84.4)
C85Non-Hodgkinův lymfom‚ jiných a neurčených typů
. 1B-buněčný lymfom NS
Poznámka:Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmiňována populace nebo obsah
B-buněk‚ zařad'te dle určitějšího popisu.
. 2B-buněčný lymfom z velkých buněk medistinální (thymu)
. 7Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
. 9Non-Hodgkinův lymfom NS
Lymfom NS
Maligní lymfom NS
Non-Hodgkinův lymfom NS
C86Lymfom z T/NK-buněk‚ jiné určené typy
Nepatří sem:Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-negativní (C84.7)
Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-pozitivní (C84.6)
. 0Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom‚ nosní typ
. 1T-buněčný lymfom jater a sleziny
Alfa-beta a gama delta typy
. 2T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
T-buněčný lymfom spojený s enteropatií
. 3Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
. 4Blastický NK-buněčný lymfom
. 5Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
Angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinémií (AILD)
. 6Primární kožní T-buněčné proliferace‚ CD30-pozitivní
Lymfomatoidní papulóza
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom
Primární kožní T-buněčný lymfom z velkých‚ CD30-pozitivních buněk
C88Maligní imunoproliferativní nemoci
. 0Waldenströmova makroglobulinemie
Lymfoplazmocytický lymfom s produkcí IgM
Makroglobulinémie (idiopatická)(primární)
Nepatří sem:B-buněčný lymfom z malých buněk (C83.0)
. 2Onemocnění jiných těžkých řetězců
Franklinova nemoc
Onemocnění těžkého řetězce gama
Onemocnění těžkého řetězce M?
. 3Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
Onemocnění těžkého řetězce alfa
Mediteránní lymfom
. 4Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí
[MALT-lymfom]
Poznámka:Je možno použít dodatečný kód (C83.3) k označení posunu ve vysoce maligní
(difuzní velkobuněčný) lymfom
Lymfom lymfatické tkáně spojené s kůží (SALT-lymfom)
Lymfom lymfatické tkáně spojené s bronchy (průduškami) (BALT-lymfom)
. 7Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
. 9Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
Imunoproliferativní nemoc NS
C90Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary
. 0Mnohočetný myelom
Kahlerova nemoc
Medulární plazmocytom
Myelomatóza
Myelom z plazmatických buněk
Nepatří sem:solitární plazmocytom (C90.3)
. 1Plazmocelulární leukemie
Plazmocytická leukémie
. 2Extramedulární plazmocytom
. 3Solitární plazmocytom
Lokalizovaný zhoubný nádor z plazmatických buněk NS
Plazmocytom NS
Solitární myelom
C91Lymfoidní leukemie
. 0Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
Poznámka:Tento kód by měl být použit pouze pro leukémii z T-buněčných a B-buněčných
prekurzorů
. 1Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
Lymfoplazmocytická leukémie
Richterův syndrom
Nepatří sem:Lymfoplazmocytický lymfom (C83.0)
. 3Prolymfocytární leukemie z B-buněk
. 4Leukemie z vlasatých buněk „hairy-cell leukaemia”
Leukemická retikuloendotelióza
. 5Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk [spojený s infekcí HTLV-1]
Akutní varianta
Chronická
Lymfomatoidní
Doutnající
. 6Prolymfocytární leukemie z T-buněk
. 7Jiná lymfoidní leukemie
Lymfocytární leukémie z T-buněk s velkými granuly (spojená s revmatoidní artritidou)
. 8Leukémie ze zralých B-buněk Burkittova typu
Nepatří sem:Burkittův lymfom s malou nebo žádnou infiltrací kostní dřeně (C83.7)
. 9Lymfoidní leukemie NS
C92Myeloidní leukemie
Patří sem:leukemie:
. granulocytární
. myeloidní
. 0Akutní myeloblastická leukemie [AML]
Akutní myeloblastická leukémie‚ s minimální diferenciací buněk
Akutní myeloblastická leukémie‚ s vyzráváním buněk
AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML s translokací t(8;21)
AML (bez FAB klasifikace) NS
Refrakterní anémie s převahou blastů v transformaci
Nepatří sem:akutní exacerbace chronické myeloidní leukemie (C92.1)
. 1Chronická myeloidní leukemie [CML]‚ BCR/ABL-pozitivní
Patří sem:Chronická myeloidní leukémie:
. Philadelphský (Ph1) chromozóm pozitivní
. s translokací t(9:22)(q34; q11)
. s krizí blastů
Nepatří sem:Atypická chronická myeloidní leukémie‚ BCR/ABL-negativní (C92.2)
Chronická myelomonocytární leukémie (C93.1)
Neklasifikovaná myeloproliferativní nemoc (D47.1)
. 2Atypická chronická myeloidní leukemie‚ BCR/ABL-negativní
. 3Myeloidní sarkom
Poznámka:Nádor nezralých myeloidních buněk
Chlorom
Granulocytární sarkom
. 4Akutní promyelocytická leukemie [PML]
AML M3
AML Me s translokací t(15; 17) a varianty
. 5Akutní myelomonocytická leukemie
AML M4
AML M4 Eo s inverzí inv(16) nebo translokací t(16; 16)
. 6Akutní myeloidní leukémie s abnormalitou 11q23
Akutní myeloidní leukémie s variací genu MLL
. 7Jiná myeloidní leukemie
Nepatří sem:Chronická eosinofilní leukémie [hypereosinofilní syndrom] (D47.5)
. 8Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve více řadách
Poznámka:Akutní myeloidní leukémie s dysplázií ve zbývající hematopoezi a/nebo
s myelodysplastickým syndromem v anamnéze
. 9Myeloidní leukemie NS
C93Monocytická leukemie
Patří sem:monocytoidní leukemie
. 0Akutní monoblastická/monocytická leukemie
AML M5a
AML M5b
AML M5
. 1Chronická myelomonocytická leukemie
Chronická monocytická leukémie
CMML-1
CMML-2
CMML s eosinofilií
. 3Juvenilní myelomonocytická leukémie
. 7Jiná monocytická leukemie
. 9Monocytická leukemie NS
C94Jiné leukemie určených buněčných typů
Nepatří sem:leukemická retikuloendotelióza (C91.4)
plazmocelulární leukemie (C90.1)
. 0Akutní erytroidní leukémie
Akutní myeloidní leukémie M6 (a)(b)
Erytroleukémie
. 2Akutní megakaryoblastická leukemie
Akutní megakaryocytická leukémie
Akutní myeloidní leukémie M7
. 3Mastocelulární (mastocytická) leukemie
. 4Akutní panmyelóza s myelofibrózou
Akutní myelofibróza
. 6Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom‚ jinde neklasifikovaný
. 7Jiná určená leukemie
Akutní bazofilní leukémie
Agresivní NK-buněčná leukémie
C95Leukemie neurčeného buněčného typu
. 0Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
Akutní leukémie dvou řad
Akutní leukémie smíšených řad
Akutní bifenotypická leukémie
Leukémie z kmenových buněk nejasného původu
Nepatří sem:akutní exacerbace neurčené chronické leukemie (C95.1)
. 1Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
. 7Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
. 9Leukemie NS
C96Jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
. 0Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk
[nemoc Letterer-Siweho]
Histiocytóza X‚ multisystémová
. 2Zhoubný mastocelulární novotvar
Agresivní systémová mastocytóza
Mastocelulární sarkom
Nepatří sem:indolentní mastocytóza (D47.0)
mastocytická leukemie (C94.3)
mastocytóza (kongenitální) (kožní) (Q82.2)
. 4Sarkom z dendritických buněk
Interdigitující sarkom z dentritických buněk
Sarkom z Langerhansových buněk
Sarkom z folikulárních dendritických buněk
. 5Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk
[Hand-Schüller-Christianova nemoc]
Histiocytóza X‚ multifokální
. 6Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
Eosinofilní granulom
Histiocytóza X‚ NS
Histiocytóza X‚ unifokální
Histiocytóza z Langerhansových buněk NS
. 7Jiné určené zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
. 8Histiocytický sarkom
Maligní histiocytóza
. 9Zhoubný novotvar mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2014/4/1

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch