III. kapitola
NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)
HEMOLYTICKÉ ANEMIE (D55–D59)
D55Anemie způsobená poruchami enzymů
Nepatří sem:anemie z nedostatku enzymů vyvolaná léky (D59.2)
. 0Anemie způsobená nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
Favismus
Anemie z nedostatku G-6-PD
. 1Anemie způsobená jinými poruchami metabolismu glutationu
Anemie (způsobená):
. nedostatkem enzymů‚ vyjma G-6-PD‚ spojených se zkratem hexoso-monofosfátového (HMP)
  cyklu
. hemolytická nesférocytická (dědičná)‚ I. typu
. 2Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
Anemie:
. hemolytická nesférocytická (dědičná)‚ II. typu
. z nedostatku hexokinázy
. z nedostatku pyruvatkinázy [PK]
. z nedostatku triosafosfátizomerázy
. 3Anemie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
. 8Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
. 9Anemie způsobená poruchou enzymu NS
D56Talasemie [thalassaemia]
. 0Alfa talasemie
Nepatří sem:hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí (P56.–)
. 1Beta talasemie
Cooleyova anemie
Těžká beta talasemie
Thalassaemia:
. intermedia
. major
. 2Delta-beta talasemie
. 3Talasemický typ
Thalassaemia (beta) minor
. 4Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
. 8Jiné talasemie
. 9Talasemie NS
Středozemní anemie (s jinou hemoglobinopatií)
Thalassaemia (smíšená)(s jinou hemoglobinopatií)
D57Srpkovité poruchy
Nepatří sem:jiné hemoglobinopatie (D58.–)
. 0Srpkovitá anemie s krizí
Onemocnění Hb-SS s krizí
. 1Srpkovitá anemie bez krize
Srpkovitá:
. anemie NS
. nemoc
. porucha
. 2Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
Hb-SC onemocnění
Hb-SD
Hb-SE
Srpkovitá beta talasemie
. 3Další typy srpkovité anemie
Typ Hb-S
Heterozygotní hemoglobin S [HbAS]
. 8Jiné srpkovité poruchy
D58Jiné dědičné hemolytické anemie
. 0Dědičná sférocytóza
Acholurická (rodová) žloutenka
Vrozený (sférocytární) hemolytický ikterus
Syndrom Minkowského–Chauffardův
. 1Dědičná eliptocytóza
Eliptocytóza (vrozená)
Ovalocytóza (vrozená)(dědičná)
. 2Jiné hemoglobinopatie
Abnormální hemoglobin NS
Vrozená anemie s Heinzovými tělísky
Onemocnění:
. Hb-C
. Hb-D
. Hb-E
Hemoglobinopatie NS
Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem
Nepatří sem:. familiární polycytemie (D75.0)
. nemoc s hemoglobinem (Hb–M) (D74.0)
. dědičná perzistence fetálního hemoglobinu (D56.4)
. polyglobulie z vysokých nadmořských výšek (D75.1)
. methemoglobinemie (D74.–)
. 8Jiné určené dědičné hemolytické anemie
Stomatocytóza
. 9Dědičná hemolytická anemie NS
D59Získané hemolytické anemie
. 0Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Jiné autoimunitní hemolytické anemie
Autoimunitní hemolytická nemoc (chladový typ)(tepelný typ)
Chronické onemocnění s chladovými hemaglutininy
Chladové aglutininy:
. nemoc
. hemoglobinurie
Hemolytická anemie:
. chladový typ
. tepelný typ
Nepatří sem:Evansův syndrom (D69.3)
hemolytická nemoc plodu a novorozence (P55.–)
paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)
. 2Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
Anemie z nedostatku enzymů vyvolaného léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Hemolyticko-uremický syndrom
. 4Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
Hemolytická anemie:
. mechanická
. mikroangiopatická
. toxická
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 5Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)
Nepatří sem:hemoglobinurie (R82.3)
. 6Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
Hemoglobinurie:
. z námahy
. pochodová
. paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:hemoglobinurie (R82.3)
. 8Jiné získané hemolytické anemie
. 9Získaná hemolytická anemie NS
Idiopatická hemolytická anemie‚ chronická
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch