III. kapitola
NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)
PORUCHY KOAGULACE‚ PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY (D65–D69)
D65Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
Získaná afibrinogenemie
Konsumpční koagulopatie
Difuzní nebo diseminovaná intravaskulární koagulace [DIC‚ DIK]
Získané fibrinolytické krvácení
Purpura:
. fibrinolytická
. fulminans
Nepatří sem:komplikující:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.1)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O45.0O46.0O67.0O72.3)
. u novorozence (P60)
D66Dědičný nedostatek faktoru VlIl
Nedostatek faktoru VIII (s funkčním defektem)
Hemofilie:
. NS
. A
. klasická
Nepatří sem:nedostatek faktoru VIII s cévní poruchou (D68.0)
D67Dědičný nedostatek faktoru IX
Christmasova nemoc
Nedostatek:
. faktoru IX (funkční)
. PTC [plazma-tromboplastin-komponenty]
Hemofilie B
D68Jiné poruchy koagulace
Nepatří sem:komplikující:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.1)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O45.0O46.0O67.0O72.3)
. 0Von Willebrandova nemoc
Angiohemofilie
Nedostatek faktoru VIII s cévním defektem
Cévní hemofilie
Nepatří sem:nedostatek faktoru VIII:
. NS (D66)
. s funkční vadou (D66)
dědičná fragilita kapilár (D69.8)
. 1Dědičný nedostatek faktoru XI
Hemofilie C
Nedostatek PTA [plazma-tromboplastin-antecedentu]
. 2Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
Vrozená afibrinogenemie
Nedostatek faktoru:
. I (fibrinogenu)
. II (protrombinu)
. V (labilního)
. VII (stabilního)
. X (Stuartova–Prowerové)
. XII (Hagemanova)
. XIII (stabilizujícího fibrinu)
Nedostatek:
. AC globulinu
. proakcelerinu
Nemoc:
. Owrenova
. Stuartova–Prowerové
(Vrozená) dysfibrinogenemie
Hypoprokonvertinemie
. 3Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
Krvácení během dlouhodobého užívání antikoagulancií
Hyperheparinemie
Rozmnožení:
. antitrombinu
. anti VIIIa
. anti IXa
. anti Xa
. anti XIa
K určení antikoagulancia lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:dlouhodobé užívání antikoagulancií bez krvácení (Z92.1)
. 4Získaný nedostatek koagulačních faktorů
Nedostatek koagulačních faktorů způsobený:
. onemocněním jater
. nedostatkem vitaminu K
Nepatří sem:nedostatek vitaminu K u novorozenců (P53)
. 5Primární trombofilie
Rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská mutace faktoru V)
Nedostatek:
. antitrombinu
. proteinu C
. proteinu S
Mutace protrombinového genu
. 6Jiné trombofilie
Antikardiolipinový syndrom
Antifosfolipidový syndrom
Přítomný lupus koagulant
Nepatří sem:diseminovaná intravaskulární koagulace (D65)
hyperhomocysteinemie (E72.1)
. 8Jiné určené poruchy koagulace
. 9Porucha koagulace NS
D69Purpura a jiné krvácivé stavy
Nepatří sem:benigní hypergamaglobulinemická purpura (D89.0)
kryoglobulinemická purpura (D89.1)
esenciální (hemoragická) trombocytemie (D47.3)
purpura fulminans (D65)
trombotická trombocytopenická purpura (M31.1)
. 0Alergická purpura
Purpura:
. anafylaktoidní
. Henochova(–Schönleinova)
. netrombocytopenická:
  . hemoragická
  . idiopatická
. vaskulární
Vasculitis alergica
. 1Kvalitativní poruchy trombocytů
Bernardův–Soulierův syndrom (syndrom obrovských destiček)
Glanzmannova nemoc
Syndrom šedých destiček
Trombastenie (hemoragická)(dědičná)
Trombocytopatie
Nepatří sem:von Willebrandova nemoc (D68.0)
. 2Jiné netrombocytopenické purpury
Purpura:
. NS
. stařecká
. prostá
. 3Idiopatická trombocytopenická purpura
Evansův syndrom
. 4Jiná primární trombocytopenie
Nepatří sem:trombocytopenie s chyběním kosti vřetenní (Q87.2)
novorozenecká přechodná trombocytopenie (P61.0)
Wiskottův–Aldrichův syndrom (D82.0)
. 5Sekundární trombocytopenie
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 6Trombocytopenie NS
. 8Jiné určené krvácivé stavy
(Dědičná) fragilita kapilár
Cévní pseudohemofilie
. 9Krvácivý stav NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch