XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY
A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU (P00–P04)
Patří sem:uvedená onemocnění matky pouze tehdy‚ jsou-li příčinou úmrtí nebo nemoci plodu nebo
novorozence
P00Postižení plodu a novorozence onemocněním matky‚ které nemusí souviset
s nynějším těhotenstvím
Nepatří sem:postižení plodu a novorozence
. komplikacemi těhotenství matky (P01.–)
. poruchami endokrinními a přeměny látek matky (P70–P74)
. škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem
  (P04.–)
. 0Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařazenými do položek O10–O11
O13–O16
. 1Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek N00–N39
. 2Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence infekčními nemocemi matky zařaditelnými pod položky
A00–B99J09–J11
Nepatří sem:infekce specifické pro perinatální období (P35–P39)
infekce pohlavního ústrojí matky a jiné lokalizované infekce (P00.8)
. 3Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek I00–I99
J00–J99Q20–Q34‚ ale bez manifestace těchto onemocnění u plodu nebo novorozence.
. 4Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými pod položky E40–E64
Podvýživa matky NS
. 5Postižení plodu a novorozence poraněním matky
Postižení plodu nebo novorozence související s poraněním matky zařaditelným pod položky
S00–T79
. 6Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
Nepatří sem:císařský řez při nynějším porodu (P03.4)
poškozená placenta amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí (P02.1)
předcházející operace dělohy nebo pánevních orgánů (P03.8)
ukončení těhotenství postihující plod (P96.4)
. 7Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
Postižení plodu nebo novorozence ozářením matky
Nepatří sem:poškozená placenta amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí (P02.1)
postižení plodu nebo novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
(P03.–)
. 8Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
Postižení plodu nebo novorozence při:
. stavech zařaditelných do T80–T88
. infekcích pohlavního ústrojí a jiných
lokalizovaných infekcích matky
. systémovém lupus erythematodes matky
Nepatří sem:přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek u novorozence (P70–P74)
. 9Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
. 0Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
. 1Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
. 2Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
Nepatří sem:jestliže je způsobeno předčasným protržením blan (P01.1)
. 3Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
Hydramnion
. 4Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
Abdominální těhotenství
. 5Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
Trojčata
Dvojčata
. 6Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
. 7Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
Poloha koncem pánevním
Obrat zevními hmaty
Obličejová poloha
Příčná poloha
Labilní poloha
. 8Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
Samovolný potrat plodu
. 9Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS
P02Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty‚ pupečníku a blan
. 0Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
. 1Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení placenty a krvácení
Abruptio placentae
Přídatné krvácení
Krvácení před porodem
Poškození placenty amniocentézou‚ císařským řezem nebo indukcí
Ztráta krve u matky
Předčasné odloučení placenty
. 2Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými morfologickými a funkčními
abnormalitami placenty
Placentární:
. dysfunkce
. infarkt
. insuficience
. 3Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze
Abnormality placenty a pupečníku vedoucí k transplacentární transfuzi z dvojčete do dvojčete
nebo jiné fetofetální transfuzi
K vyznačení následných stavů plodu nebo novorozence lze použít dodatkový kód.
. 4Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
. 5Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
Pupečník (těsně) kolem krku
Zamotaný pupečník
Uzel na pupečníku
. 6Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
Krátký pupečník
Vasa praevia
Nepatří sem:jediná pupeční tepna (Q27.0)
. 7Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
Amnionitis – zánět amniové tekutiny
Membranitis – zánět plodových blan
Placentitis – zánět placenty
. 8Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
. 9Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS
P03Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
. 0Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
. 1Postižení plodu a novorozence jinou nepravidelnou polohou‚ naléháním a nepoměrem
během porodní činnosti a porodu
Zúžená pánev
Postižení plodu nebo novorozence při stavech
zařaditelných pod O64–O66
Zadní asynklitismus
Příčná poloha
. 2Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
. 3Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem (nebo v podtlaku)
. 4Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
. 5Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
Překotný porod (krátká druhá doba porodní)
. 6Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
Postižení plodu nebo novorozence při stavech zařaditelných do položky O62.–‚ vyjma O62.3
Hypertonická porodní činnost
Inertní děloha
. 8Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
Abnormality měkkých tkání matky
Destruktivní operace k ulehčení porodu
Poškození plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod položky O60–O75 a při výkonech
používaných při porodní činnosti a porodu nezařazených v P02.– a P03.0–P03.6
Vyvolání porodu
. 9Postižení plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu NS
P04Postižení plodu a novorozence škodlivými vlivy přenesenými placentární
cestou nebo mateřským mlékem
Patří sem:neteratogenní účinky látek přenesených transplacentárně
Nepatří sem:vrozené vady (Q00–Q99)
novorozenecká žloutenka způsobené léčivy nebo toxiny přenesenými z matky
(P58.4)
. 0Postižení plodu a novorozence při anestezii a analgezii matky v těhotenství‚ při porodu
Reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry podanými matce v průběhu porodu
. 1Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
Chemoterapie rakoviny
Aplikace cytotoxických léků
Nepatří sem:dysmorfismus způsobený Warfarinem (Q86.2)
hydantoinátový syndrom plodu (Q86.1)
toxikomanie matky (P04.4)
. 2Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
. 3Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
Nepatří sem:fetální alkoholový syndrom (Q86.0)
. 4Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky
Nepatří sem:anestezie a analgezie matky (P04.0)
abstinenční syndrom novorozence při toxikomanii matky (P96.1)
. 5Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
. 6Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
. 8Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
. 9Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch