XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE
(P50–P61)
Nepatří sem:vrozená stenóza a striktura žlučových cest (Q44.3)
Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5)
Dubinův–Johnsonův syndrom (E80.6)
Gilbertův syndrom (E80.4)
dědičné hemolytické anemie (D55–D58)
P50Fetální ztráta krve
Nepatří sem:vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
. 0Fetální ztráta krve z vcestných cév
. 1Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
. 2Fetální ztráta krve z placenty
. 3Ztráta krve fetofetální transfuzí
. 4Ztráta krve fetomaternální transfuzí
. 5Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
. 8Jiná fetální ztráta krve
. 9Fetální ztráta krve NS
Fetální krvácení NS
P51Krvácení z pupečníku novorozence
Nepatří sem:omfalitida s mírným krvácením (P38)
. 0Masivní krvácení z pupečníku novorozence
. 8Jiná krvácení z pupečníku novorozence
Uvolněný podvaz pupečníku
. 9Krvácení z pupečníku novorozence NS
P52Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
Patří sem:nitrolební krvácení způsobené anoxií nebo hypoxií
Nepatří sem:nitrolební krvácení způsobené poraněním:
. za porodu (P10.–)
. matky (P00.5)
. jiným (S06.–)
. 0Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení (bez nitrokomorového rozšíření)
. 1Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení s nitrokomorovým rozšířením
. 2Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího a čtvrtého stupně u plodu a novorozence
Subependymální krvácení s nitrokomorovým i intracerebrálním (nitromozkovým) rozšířením
. 3Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
. 4Intracerebrální (nitromozkové) (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
. 5Subarachnoidální (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
. 6Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
. 8Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
. 9Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
P53Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
Z nedostatku vitaminu K u novorozence
P54Jiná krvácení u novorozence
Nepatří sem:fetální ztráta krve (P50.–)
plicní krvácení vzniklé v perinatálním období (P26.–)
. 0Novorozenecká hemateméza
Nepatří sem:způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)
. 1Novorozenecká meléna
Nepatří sem:způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)
. 2Novorozenecké krvácení z konečníku
. 3Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
. 4Novorozenecké krvácení do nadledvin
. 5Novorozenecké kožní krvácení
Podlitiny u plodu nebo novorozence
Ekchymózy
Petechie
Povrchní hematomy
Nepatří sem:podlitiny vlasové části hlavy způsobené poraněním za porodu (P12.3)
kefalhematom způsobený poraněním za porodu (P12.0)
. 6Novorozenecké poševní krvácení
Pseudomenstruace
. 8Jiná určená krvácení u novorozence
. 9Krvácení u novorozence NS
P55Hemolytická nemoc plodu a novorozence
. 0Rh izoimunizace plodu a novorozence
. 1AB0 izoimunizace plodu a novorozence
. 8Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
. 9Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS
P56Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
Nepatří sem:hydrops plodu NS (P83.2)
. nezpůsobený hemolytickou nemocí (P83.2)
. 0Hydrops plodu způsobený izoimunizací
. 9Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57Jádrový ikterus
. 0Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
. 8Jiný určený jádrový ikterus
Nepatří sem:Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5)
. 9Jádrový ikterus NS
P58Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
Nepatří sem:žloutenka způsobená izoimunizací (P55–P57)
. 0Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
. 1Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
. 2Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
. 3Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií
. 4Novorozenecká žloutenka způsobená léčivy nebo toxiny přenesenými z matky nebo
podanými novorozenci
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 5Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
. 8Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
. 9Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou NS
P59Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
Nepatří sem:způsobená vrozenými odchylkami přeměny látek (E70–E90)
jádrový ikterus (P57.–)
. 0Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
Hyperbilirubinemie z nezralosti
Žloutenka způsobená opožděnou konjugací spojenou s předčasným porodem
. 1Syndrom zahuštěné žluči
. 2Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškozeni
Hepatitida plodu nebo novorozence (idiopatická)
Obrovskobuněčná hepatitida plodu nebo novorozence
Nepatří sem:vrozená virová hepatitida (P35.3)
. 3Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
. 8Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
. 9Novorozenecká žloutenka NS
Fyziologická žloutenka (intenzivní)(prodloužená) NS
P60Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
Defibrinační syndrom plodu nebo novorozence
P61Jiné perinatální hematologické poruchy
Nepatří sem:přechodná hypogamaglobulinemie v dětství (D80.7)
. 0Přechodná trombocytopenie u novorozence
Novorozenecká trombocytopenie způsobená:
. výměnnou transfuzí
. idiopatickou mateřskou trombocytopenií
. izoimunizací
. 1Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
. 2Anemie z nezralosti
. 3Vrozená anemie z fetální ztráty krve
. 4Jiné vrozené anemie nezařazené jinde
Vrozená anemie NS
. 5Přechodná novorozenecká neutropenie
. 6Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
. 8Jiné určené perinatální hematologické poruchy
. 9Perinatální hematologické poruchy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch