XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
Tato kapitola obsahuje příznaky‚ znaky‚ abnormální výsledky klinických nebo jiných vyšetřovacích výkonů
a nepřesně určené stavy‚ kde nebyla stanovena diagnóza‚ podle které by je bylo možno zařadit jinde.
Znaky a příznaky‚ které s jistým stupněm pravděpodobnosti poukazují na určitou diagnózu‚ jsou
přiřazeny do položek v jiných kapitolách klasifikace. Položky v této kapitole obsahují v podstatě hůře
definované stavy a příznaky‚ které nebyly tak prozkoumány‚ aby mohla být stanovena konečná diagnóza‚
které ukazují snad stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo na dvě nebo více tělesných
soustav. Prakticky všechny položky v této kapitole by mohly být označeny jako „blíže neurčen锂
„neznámé etiologie” nebo „přechodné”. Které příznaky a znaky mají být zařazeny sem a které do jiných
kapitol‚ bude nutno zjistit nahlédnutím do Abecedního seznamu. Zbytkové podpoložky s číslem .8 jsou
určeny všeobecně pro jiné závažné příznaky‚ které nemohou být v klasifikaci umístěny jinde.
Mezi stavy a znaky nebo příznaky obsažené v položkách R00–R99 patří:
a) případy‚ kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech faktů vztahujících se k případu;
b) znaky nebo příznaky existující v době prvého setkání s pacientem‚ které se ukázaly přechodnými
a jejichž příčiny nemohly být zjištěny;
c) prozatímní diagnózy u pacientů‚ kteří se nedostavili k dalšímu vyšetření nebo ošetření;
d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinam dříve‚ než byla stanovena diagnóza;
e) případy‚ kdy přesnější diagnózu nebylo možné zjistit z jakéhokoliv jiného důvodu;
f) některé příznaky‚ pro které je poskytnuta doplňková informace‚ které samy ve své vlastní rovině
představují důležité problémy v lékařské péči.
Nepatří sem:abnormální nálezy při předporodním screeningu matek (O28.–)
některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
R00–R09Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R10–R19Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20–R23Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
R25–R29Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
R30–R39Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40–R46Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
R47–R49Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu
R50–R69Celkové příznaky a znaky
R70–R79Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
R80–R82Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
R83–R89Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy
R90–R94Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bez
diagnózy
R95–R99Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7