HlavníInformace o NZISInformační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Další registry hygienické služby

Obsah:

 1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP
 2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI
 3. Informační systém Pandemie
 4. Pitná voda - IS PiVo
 5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM
 6. Registr hygieny výživy – HVY
 7. Registr kategorizace prací – KaPr
 8. Předměty běžného užívání – IS PBU
 9. Registr epidemiologie – EPI
 10. Registr hygieny obecné a komunální – RHOK
 11. Registr oznámených potravin – ROP

1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP

Registr slouží k celostátní evidenci biocidních přípravků, pro které bylo podáno oznámení o uvedení na trh, v tzv. přechodném období. Významnou součástí registru je taktéž evidence oznámení nebezpečných chemických  směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví a detergentů pro potřeby pomoci v případě intoxikace těmito směsmi.
 
Smyslem registru je informační podpora pro Toxikologické informační středisko pro provoz celorepublikové lékařské telefonické informační služby, která poskytuje informace v případech akutních otrav lidí i zvířat. Evidence je využívána rovněž pro provádění dozorové činnosti orgánů státní správy při výkonu jejich činnosti v rámci ochrany veřejného zdraví - zejména kontroly plnění oznamovací povinnosti u biocidních přípravků a nebezpečných chemických směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující lidské zdraví a detergentů.
 
Související předpisy:

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon),
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o biocidech),
 • Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Veřejný web: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci

2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI

Registr akutních respiračních infekcí (ARI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.

V souladu s požadavky EU zahrnuje registr také sledování výskytu chřipkových onemocnění (tzv. ILI, influenza-like illness) a závažných akutních respiračních infekcí (tzv. SARI – Severe Acute Respiratory Illness). Systém soustřeďuje data o počtech nemocných a poskytuje tak ucelený obraz šíření těchto onemocnění v ČR.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

3. Informační systém Pandemie

Tento informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří onemocnění nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.

Pracovníci hygienických stanic v případě vyhlášení pandemie opouštějí běžný režim práce v systému ARI, kam se data vkládají jednou týdně, a začnou pracovat v krizovém systému Pandemie s každodenním sběrem aktuálních dat.

IS Pandemie slouží hygienické službě a pracovní skupině Národního pandemického plánu. Monitoruje šíření akutního respiračního, příp. i jiného onemocnění v situaci ohrožení státu. Shromažďuje denní hlášení z jednotlivých pracovišť hygienické služby a získaná data převádí do tabulek a grafických zobrazení, která podporují rychlé a pružné rozhodování při řešení krizové situace.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

4. Pitná voda - IS PiVo

Systém IS PIVO byl vytvořen v roce 2004 jako nástroj hygienické služby pro sledování kvality vody v České republice. Kvalitu vody v ČR jsou povinni ze zákona sledovat všichni provozovatelé veřejných vodovodů, veřejných studní, dále koupališť umělých i přírodních, bazénů, saun apod. Jejich povinností je zajistit pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat příslušným krajským hygienickým stanicím. Výsledky jsou poskytovány elektronicky v jasně definovaných a popsaných tvarech. Systém slouží hygienické službě ke zpracování výstupů, k posouzení kvality vody a k případnému rozhodnutí o nutných opatřeních vedoucích ke zlepšení kvality vody. Předmětem monitorování jsou vody pitné (veřejné vodovody, veřejné studny, komerční studny)
a vody rekreační (koupaliště umělá i ve volné přírodě, povrchové vody využívané ke koupání, bazény saun a další).

V oblasti koupání ve volné přírodě jsou z  tohoto systému poskytovány údaje Evropské komisi a především veřejnosti na Geoportálu České republiky a na webu www.koupacivody.cz.

Registr je provozován na základě následujících legislativních předpisů:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
 • Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Rada registru:

Rada IS PiVo je poradním orgánem správce a odborným garantem systému. Členy rady jmenuje a odvolává správce registru - odbor strategie a řízení podpory a ochrany veřejného zdraví MZČR.

Zveřejněné číselníky: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/codelistcategory.aspx

5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM

Registr hygieny dětí a mladistvých (HDM) slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání (živnosti), zotavovacích akcí pro děti, jiných podobných akcí, škol v přírodě, provozoven dětská skupina a venkovních hracích ploch určených pro hry dětí.

V registru jsou evidovány výsledky kontrol prováděných ve výše uvedených provozovnách a informační systém umožňuje analýzami nad těmito daty získat rychlý přehled o provedených kontrolách a typech kontrol, zjišťovaných závadách, o uložených sankčních a nápravných opatřeních.

Z registru jsou poskytovány údaje o akcích na zotavení dětí včetně geografických souřadnic místa konání (zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě) HZS ČR, slouží hasičům pro případné zásahy k záchraně dětí při vniku mimořádných klimatických a jiných nebezpečných situací.

Legislativních požadavky k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dalších vybraných právních předpisů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. 
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb. 
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Právní předpisy Evropských společenství pro oblast potravinového práva

Ohlášení akce dětské rekreace 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/DetskaRekreace/Nova

Oznámení o zahájení/změně činnosti provozovny stravovacích služeb 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/OznameniStravovacichSluzeb/Nove

Zveřejnění kontrol stravovacích služeb 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaStravovani/Index

6. Registr hygieny výživy – HVY

Registr HVY slouží k evidenci provozovatelů potravinářského podniku provozujících stravovací službu a provozoven stravovacích služeb a k zaznamenávání výsledků státního zdravotního dozoru v této oblasti včetně zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských provozoven. Účelem registru je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Kromě evidence umožňuje plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy. Údaje jsou vkládány pracovníky územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány jednotlivými krajskýmihygienickými stanicemi nebo Ministerstvem zdravotnictví. Registr umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení Komise č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004   

Oznámení o zahájení/změně činnosti provozovny stravovacích služeb
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/OznameniStravovacichSluzeb/Nove

Zveřejnění kontrol stravovacích služeb
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaStravovani/Index

7. Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací (IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních faktorů pracovních podmínek), jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni. Práce se zařazují do čtyř kategorií podle stoupající míry rizika. Kategorie 1 a 2 jsou nerizikové, kategorie 2R, 3 a 4 vyjadřují existenci určitého rizika pro zdraví a pracovníci musí být chráněni, případně musí pracovat v určitém režimu. Do kategorie 1 a 2 zařazuje práce zaměstnavatel, o zařazení do rizikových kategorií rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví, a to na základě žádosti zaměstnavatele a jím předložených podkladů (např. výsledků měření faktorů pracovního prostředí). IS KaPr eviduje všechny subjekty, které prošly kategorizací. Shromažďuje data o sledovaných subjektech a jejich struktuře, tzn. jaké mají provozovny, jaké práce se v nich vykonávají a kategorie těchto prací a faktorů pracovních podmínek. Důležitou součástí registru jsou záznamy o kontrolách: jaký byl jejich výsledek a kdy se mají opakovat.

Kromě evidence umožňuje IS Kapr plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů, případně za celou ČR (Státního zdravotní ústav a MZ). Registr KaPr současně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Údaje o kontrolovaných subjektech jsou až po úroveň provozovna doplněny o geografické souřadnice, proto lze zjištěná data presentovat i v mapových výstupech.

Pozn. Kategorie 2R je práce kategorie druhé, o které orgán ochrany veřejného zdraví rozhodl, že se jedná o práci rizikovou.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Podání zaměstnavatelů

Formulář slouží jako pomůcka pro zaměstnavatele zpracovat jednoduše návrh na zařazení prací do kategorií, resp. oznámení o zařazení prací do kategorií, ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň umožňuje rychlejší zpracování zaslaných podkladů. Po zadání dat je možné podání (návrh nebo oznámení):

 • Vytisknout a zaslat spolu s protokoly z měření na příslušnou krajskou hygienickou stanici.
 • Uložit, opatřit elektronickým dopisem, připojit protokoly z měření a zaslat do datové schránky příslušné krajské hygienické stanice

Formulář pro podání zaměstnavatelů:   https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/

8. Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr PBU je využíván k evidenci výsledků státního zdravotního dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání: hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let. Do registru jsou vkládány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a výrobků, výsledky laboratorního šetření výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Účelem registru je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje jsou vkládány pracovníky územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo Ministerstvem zdravotnictví. Registr umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 102/1997 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006
 • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
 • Registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Zveřejnění kontrol výrobků PBU: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaPbu/Index

9. Registr epidemiologie – EPI

Registr epidemiologie (EPI) slouží k evidenci poskytovatelů zdravotních služeb a dalších subjektů, u kterých je prováděna kontrola v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

V registru jsou evidovány výsledky státního zdravotního dozoru prováděného u výše uvedených subjektů včetně odebraných vzorků a uložených správních trestů. Informační systém umožňuje provádění analýz nad těmito daty a získávání přehledů o provedených kontrolách v rámci státního zdravotního dozoru.

Legislativa k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

10. Registr hygieny obecné a komunální – RHOK

Registr HOK eviduje státní zdravotní dozor nad plněním povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se převážně shromažďují na úrovni územních pracovišť jednotlivých krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů.
V rámci státního zdravotního dozoru jsou tak do registru vkládány informace z prováděných kontrol plnění povinností zejména:

 • provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní,  osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, osob zásobujících pitnou vodou z individuálních zdrojů veřejné objekty
 • výrobců teplé vody
 • výrobců nebo dovozců výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě apod.
 • provozovatelů přírodních koupališť, umělých koupališť a saun včetně dozoru nad vybranými povrchovými vodami, rehabilitačními a koupelovými bazény a bazény pro kojence a batolata
 • osob provozujících činnosti epidemiologicky závažně (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetiky, solárií, masérské a rekondiční služby, tetování, piercing apod.).
 • dodržování  hygienických limitů pro hluk a vibrace ve vnitřním a venkovním prostoru chráněných staveb.
 • osob poskytujících ubytovací služby
 • osob provozujících zdroje neionizujícího záření
 • provozovatelů pohřebních služeb a krematorií v rozsahu vymezeném v zákoně o pohřebnictví.
 • dodržováním hygienických limitů pro vnitřní prostředí pobytových místností ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, staveb zdravotnických zařízení, ÚSP, ubytovacích zařízení apod.

Registr je provozován zejména na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů, např.:
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

11. Registr oznámených potravin – ROP

Registr ROP slouží jako databáze informací o potravinách, které byly oznámeny podle zákona č. 110/1997 Sb., tj. potraviny pro zvláštní lékařské účely, počáteční a pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro malé děti a náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Informace vložené do tohoto systému jsou přístupné veřejnosti. Spotřebitelé nebo dozorové orgány mají možnost si tak ověřit, zda informace uváděné na výrobku v obchodní síti odpovídají informacím oznámeným, a zda vůbec byla daná potravina oznámena. Nový registr umožňuje oznamovatelům přímé zadávání informací do systému po získání oprávnění vstupu do registru. Oznamovatelé tak mají vždy k dispozici přehled o oznámených výrobcích a o informacích, které byly oznámeny. Registr obsahuje také anglickou verzi z důvodu možnosti podat oznámení i provozovatelům se sídlem v ostatních členských státech EU.

Součástí registru ROP je modul Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Tento modul je společný pro povinnost oznámení systému ověřování věku kupujícího tabákových výrobků a souvisejících výrobků. V modulu jsou tak evidovány údaje o prodejcích, kteří prodávají tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety formou internetového prodeje a údaje o systému ověřování věku a jeho fungování.  

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Vstup pro veřejnost: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina