HlavníPublikujemeMetodiky & Číselníky

Datová rozhraní

Důležité upozornění:

Verze datových rozhraní 2.x odpovídá rozhraním, která jsou  zveřejněna na stránkách Datového standardu MZČR (DASTA). V rámci sjednocení se zavedenou praxí v DASTA standardu došlo k úpravám XSD schémat zveřejněných zde jako verze 1.x. Změny jsou formálního charakteru, nicméně určitá změna v zasílaných XML dávkách je nutná. Týká se odkazů na XSD schémata a označení jmenného prostoru u XML elementů, viz aktualizovaný XML příklad.  Kromě toho bylo ve verzi 2.x opraveno několik chyb a doplněna dokumentace. Detaily o změnách jsou uvedeny v jednotlivých balíčcích v souboru history. V platnosti zůstává po přechodnou dobu i poslední verze 1.x rozhraní. Doporučujeme přechod na rozhraní 2.x v průběhu roku 2016. Další případné změny a úpravy již budou doplňovány pouze do verze 2.

Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce 

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9. 11. 2016.

Podrobný seznam úprav uvádíme níže.  Zásadní změny jsou označeny tučným písmem, ostatní jsou jen pro informaci.

  

 1. U CYKLŮ S CÍLEM ED:

  • Nově se u cyklů ED již nevyplňuje náhradní identifikátor dárkyně. Pole „Rodné číslo“, které bylo pro jeho zapsání určeno, není možné editovat.
  • Do pole „Datum narození“ se nově v těchto případech uvádí pouze rok narození pacientky např. 1980.
    
 2. Od 9. 11. 2016 lze ZADÁVAT CYKLY S CÍLEM KET:


  Konkrétně byly upraveny níže uvedené kontroly, nemusíte to ale studovat podrobně, při zadávání vás NRAR sám upozorní, pokud kontrola neprojde.  
  • „Počet transferovaných embryí “NRAR očekává počet <= „Počet diploidních zygot“ + "Počet rozmražených embryí či oocytů vlastních“ + „Počet rozmražených embryí či oocytů cizích“.
  • U cyklů s cílem KET není možné vyplnit položku „Počet diploidních zygot“, protože diploidní zygota je v NRAR bráno jako vývojová fáze oocytu/embrya po oplození. Pokud rozmrazíte z předchozího cyklu embrya zmrazená ve fázi prvojader, uveďte je jako rozmražená embrya stáří 1 dne.
  • „Rozmražená embrya či oocyty vlastní“/“cizí“ do kontroly zahrnete pouze, pokud budeme používat rozmražená embrya (bude-li v položce „Zdroj. Cyklus oo. či emb. – detail co to bylo“ Emb).
    
 3. JSOU-LI ČERPÁNY ZÁRODEČNÉ BUŇKY Z JINÉHO ZDROJOVÉHO CYKLU:

  • Pokud vyplněná položka „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ nebo položka „Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru“ není prázdná nebo se nerovná nule, je nutné vyplnit položku „Zdroj cyklus oo. či emb. - detail co to bylo“, tedy Oo nebo FrOo nebo Emb. Vnímáme, že tento údaj je duplicitní vzhledem k informaci obsažené v tom, jak je oocyt nebo embryo staré (0 nebo 1-6 dnů v okamžiku zmražení), ale tak byl NRAR naprogramován pro možnost kontroly.
  • Pokud je vyplněna alespoň jedna položka zdroje cyklu v části formuláře "Jak jinak získány oocyty či emb. než odběrem z ovarií", musí být vyplněny i zbývající.
 4. Pro vaši informaci - byly dále upraveny kontroly některých položek tak, aby zadané hodnoty dobře odpovídaly tomu, co může nastat:

  • Položka „Metoda získání spermíí 1“
  • V IVF cyklech je samozřejmě položka Metoda získání spermií povinná. NRAR to kontroluje při dokončování cyklu, tedy když do „Skutečně v cyklu provedeno“ zadáte položku začínající na I (IVFET, INUTL, … ), podívá se zpětně do Metody získání spermií1 a tehdy je:
  • Je-li cyklus INULT – IVF ukončen před zahájením stimulace
  • INSTI – IVF ukončen před odběrem oocytů
  • INLAB - IVF ukončen před ET, protože nejsou kvalitní embrya K transferu, tak připustí i hodnotu žádná ( INLAB totiž obsahuje i možnost, že oocyty nebyly tak kvalitní, aby stálo za to spermie získávat)

   

  • V ostatních případech „Skutečně v cyklus provedeno“ (INMAT nebo IVFET) očekává  NRAR vyplnění skutečnou metodou získání spermií, tedy např. MASTU apod.

   

  • Poznámka: I u INMAT a IVFET může být výjimečně vyplněna „Metoda získání spermií 1 = žádná“, pokud součet položek „Počet oplozovaných IVF“ + „Počet oplozovaných ICSI“ bude roven nule.

V rámci jednoho cyklu IVF lze nově vyplnit použití oocytů vlastních i darovaných

detailně takto:

 • U položky „Skutečně v cyklu provedeno“ pro IVF
  • Položka „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ smí být samostatně vyplněna, položka „Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru“ nesmí být samostatně vyplněna (v kombinaci s vyplněním položky „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ smí být vyplněna).
 • U položky „Skutečně v cyklu provedeno“ pro ED
  • Hodnota položky „Počet nalezených oocytů“ musí být větší nebo rovna součtu hodnot „Darovala čerstvých oocytů“ + „Darovala ke zmrazení počet oocytů“.
 • U položky „Počet oplozovaných IVF/ICSI“
  • Počet oplozovaných IVF/ICSI musí být <= „Počet nalezených oocytů“ – „Zmrazeno oocytů pro tuto ženu“ – „Darovala čerstvých oocytů“ – „Darovala oo ke zmrazení“ + „Počet rozmražených oocytů vlastních“ + „Počet cizích přijatých oocytů čerstvých“ + „Počet cizích přijatých oocytů z kryokontejneru“.
 • Datum embryotransferu „Datum ET“
  • Musí být existující datum, nově se kontroluje, aby nebylo z budoucnosti, zároveň datum ET musí být vyšší nebo rovno datu zahájení cyklu.

 

Mgr. Zuzana Jánová a Mgr. Jitka Jírová 
Odbor analýzy dat 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

 

Datové rozhraní NRAR 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NKR 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRHOSP - informace k nové platformě 

Datové rozhraní NRKI 

platnost od 9.11.2016

Datové rozhraní NRLUD 

31.7.2015 1.1 Oprava číselníku vzdělání, upřesnění k hlavičce souboru
25.11.2015 Validace a povinné položky v NRLUD

Datové rozhraní NRNAR 

platnost od 1. 7. 2016

Datové rozhraní NRPATV 

platnost od 1.1.2015

Datové rozhraní NRPOT 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRROD 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRU 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRVV 

platnost od 1.7.2016