Hlavní

Informace o plánu elektronizace registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

Informace o plánu elektronizace registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

V průběhu roku 2015 přešla většina registrů NZIS pod jednotnou technologickou platformu (JTP) a jsou v rutinním provozu, http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. Až na výjimky podporují všechny tyto registry tři základní způsoby, jak lze data do registrů NZIS zadat:

 1. Přímé vyplnění webového formuláře po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví.
 2. Odeslání dávkového XML souboru pomocí webového formuláře po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví. XML může být generováno libovolným informačním systémem, pokud splní parametry předepsaného datového rozhraní.
 3. Dávkovým přímým odesláním z informačních systémů poskytovatelů b2b rozhraním.

Datová rozhraní jsou od 15. 6. 2015 dostupná na stránkách jednotlivých registrů, sumárně pak ZDE – http://www.uzis.cz/datova-rozhrani.

Za potřebné považujeme informovat o plánu zejména u následujících tří registrů:

List o prohlídce zemřelého (LPZ)

 1. Aktuálně probíhá jen z cca 10% elektronicky šablonou 602 nebo dávkově.
 2. Ve finální fázi schvalování je vyhláška, která mění uspořádání položek na formuláři, ale nemění datové rozhraní.
 3. Minimálně do konce roku 2016 bude LPZ ve stávajícím systému ÚZIS ČR, který podporuje elektronické odevzdání XML dávkou a vyplněním formuláře 602.
 4. V průběhu roku 2016 bude připraven přechod LPZ do nového systému integrovaného do JTP.
 5. Podstatné ale je, že datové rozhraní se v novém systému nezmění! Integraci LPZ do informačních systémů poskytovatelů a generování XML dle platného rozhraní lze zahájit již nyní.
 6. Realizace zasílání LPZ elektronickou formou je žádoucí i z toho důvodu, že ÚZIS ČR bude v souladu s koncepcí resortu elektronickou formu předávání dat všemi dostupnými prostředky podporovat:
  1. jednáním s poskytovateli zdravotní péče, dodavateli informačních systémů;
  2. pokyny ministra zdravotnictví přímo řízeným organizacím a legislativními návrhy, neboť aktuální skenování zasílaných papírových formulářů je neudržitelné a neefektivní.

Národní registr hospitalizací

 1. Aktuálně probíhá prakticky z 100% elektronicky formou uploadu XML souboru.
 2. Nejméně do konce roku 2015 bude registr v provozu v dosavadních „starých“ systémech ÚZIS ČR.
 3. Přechod od nového prostředí JTP bude realizován v roce 2016 – o datu přechodu není dosud rozhodnuto, nový systém není kapacitně připraven.
 4. Datové rozhraní a kontrolní vazby ale zůstanou bez (podstatné) změny, přechod by tedy neměl být pro poskytovatele zdravotních služeb časově náročný, stávající XML soubor bude pouze třeba nahrát na novou adresu v JTP.

Národní registr reprodukčního zdraví

 1. Jde o sloučené registry Národního registru rodiček, Národního registru novorozenců,  Národního registru vrozených vad, Národního registru potratů a Národního registru asistované reprodukce. Některá zdravotnická zařízení již zasílají elektronicky.
 2. Registry startují v novém prostředí JTP 1. 1. 2016.
 3. V registrech došlo ke změně datového rozhraní oproti stávajícímu stavu, zařízení, která odevzdávají elektronicky, tedy musejí přizpůsobit své informační systémy – viz vystavená datová rozhraní.
 4. Od 1. 1. 2016 rovněž ÚZIS ČR přestane na základě zákona 372/2011 Sb. akceptovat zasílání papírových hlášení do těchto registrů. Akceptovaným způsobem předání budou výše popsané tři způsoby elektronického předání. Původní registry reprodukčního zdraví zůstanou s vysokou pravděpodobností v běhu paralelně s novým systémem minimálně do 31. 3 2016, nicméně pouze pro doplnění případů, kdy je datum porodu ještě v roce 2015.

Přestože jsme si vědomi, že elektronizace může v počátku přinést komplikace, považujeme elektronizaci sběrů a jejich integraci do informačních systémů jednotlivých poskytovatelů za jedinou perspektivní variantu. I proto jsou navrhované změny postupné a systém umožňuje zvolit nejvhodnější variantu elektronického zaslání pro každého poskytovatele – od prostého vyplnění elektronického formuláře k přímému automatickému zasílání dávky z nemocničních informačních systémů.

Dovolujeme si tedy ve věci elektronizace vyzvat k součinnosti jak poskytovatele zdravotních služeb, tak dodavatele informačních systémů ve zdravotnictví, kteří mohou elektronizaci a uživatelské přívětivosti zasílání dat do NZIS významně napomoci.

V případě nejasností nebo dotazů se neváhejte, prosím, na nás obrátit, e-mail uzis@uzis.cz.

Za vedení ÚZIS ČR

Ing. Milan Blaha, Ph.D., zástupce ředitele pro IT a komunikaci.