HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISMezinárodní kontext

EHIS

Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS (European Health Interview Survey)

EHIS je výběrovým šetřením o zdraví, které poskytuje informace o zdraví a se zdravím spojených tématech získané na reprezentativním vzorku populace všech členských zemí EU. Je prováděno ve všech zemích podle jednotné metodiky a jednotných zásad. Realizaci šetření zajišťují v jednotlivých členských státech národní instituce (národní statistické úřady, výzkumné ústavy, organizace spadající pod ministerstva zdravotnictví apod.).

EHIS je důležitým zdrojem informací a ukazatelů pro zdravotní a sociální politiku.

Základem EHIS jsou moduly,  pokrývající zdraví, zdravotní péči a determinanty zdraví a modul obsahující základní demografické a socioekonomické charakteristiky. Jedná se o doporučené sady otázek vedoucích ke zjištění požadovaných informací.

Tvorba jednotlivých bloků otázek (modulů) vycházela z několika zdrojů:

Šetření EHIS je realizováno v cca 5letých vlnách.

1.vlna šetření EHIS proběhla v zemích EU v letech 2007-2010. Celkem se jí zúčastnilo 17 evropských zemí, včetně ČR. Realizace byla na dobrovolné bázi, zčásti financovaná z prostředků EU. Česká republika toto šetření provedla v roce 2008, získáno bylo celkem 1955 vyplněných dotazníků. Výsledky ze šetření jsou k dispozici zde.

2. vlna šetření EHIS je již ošetřena legislativním rámcem. Základní oporou realizace je Implementační nařízení č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). Podle tohoto nařízení má být šetření provedeno v členských zemích v roce 2014, s možnou odchylkou na rok 2013 či 2015.

Kromě samotného nařízení, které obsahuje nikoliv dotazník, ale výčet proměnných, které jsou požadovány, jsou podmínky realizace ošetřeny v Metodologickém manuálu, na který nařízení odkazuje.