HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHIS

Šetření EHES

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) - European Health Examination Survey

Na dotazníkové šetření o zdraví EHIS navazuje šetření EHES (lékařské vyšetření), které se týká pouze respondentů ve věku 25-64 let. EHES je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. Šetření, které proběhne v Česku v roce 2014 navazuje na pilotní etapu studie, která byla provedena v letech 2010-2011ve dvou lokalitách.

Co vyšetření v rámci průzkumu obnáší?

Jedná se o vyšetření zdravotníkem (lékařem, zdravotní sestrou apod.), při kterém bude provedeno měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku, dále odběr a analýza žilní krve (celkový a HDL cholesterol a glykovaný hemoglobin pro stanovení dlouhodobé hladiny glukózy). K vyšetření se respondent nemusí dostavit nalačno.

  • Respondent se k vyšetření musí dostavit na vyšetřovací místo, které si zvolí dle vlastních možností podle místa bydliště, školy, pracoviště apod. Vyšetřovací místa budou zřízena v bývalých okresních městech ČR.

Výsledky vyšetření budou respondentovi sděleny a na jejich základě s ním budou konzultována možná opatření vztahující se k jeho zdravotnímu stavu (doporučení ohledně životního stylu apod.). Respondent zároveň obdrží Záznamový list s konkrétními hodnotami měření a s doporučeními pro další využití. Jako odměna mu navíc bude věnována poukázka v hodnotě 400 Kč.

Bližší informace o šetření EHES lze nalézt na http://www.szu.cz/ehes.

Šetření EHES zajišťuje Státní zdravotní ústav, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva (http://www.szu.cz/umzso).

Hlavním koordinátorem je MUDr. Růžena Kubínová, tel. 267 082 622, e-mail: kubinova@szu.cz

Důležité odkazy

Evropský průzkum zdravotního stavu - EHES 2014

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku v letech 2010-2011 proběhla pilotní etapa studie ve dvou lokalitách; v letošním roce 2014 je plánována realizace 1. etapy celorepublikového šetření.

celý článek

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha.

V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

celý článek