HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISŠetření EHIS 2014

Obsah dotazníku

Dotazník má modulární strukturu a každý modul pokrývá určitou ucelenou oblast. Dotazník se skládá celkem ze čtyř částí. Zahrnutí všech těchto dílčích oblastí je významné zejména pro sledování vzájemných provázaností (např. vazba kuřáctví a zdraví, zdraví v návaznosti na příjem či vzdělání, vazba zdraví a prevence apod.), které nelze získat z jiných zdrojů.

Obsah jednotlivých částí dotazníku

  • První část se týká základních sociodemografických charakteristik. Zde doporučení Eurostatu odkazuje na sadu tzv. Core Social Variables, což je sada proměnných, které jsou standardizované a používané ve všech sociálních šetřeních. Jedná se o charakteristiky typu věk, pohlaví, ekonomická aktivita, zaměstnání, vzdělání respondenta, jeho rodinný stav, dále pak velikost a složení domácnosti a příjem domácnosti. Tyto charakteristiky však tazatel při návštěvě respondenta pouze ověřil, neboť  již byly k dispozici z předchozích návštěv v rámci šetření VŠPS.
  • Druhá část dotazníku vychází z tzv. EHSM modulu (European Health Status Module) a obsahuje otázky zaměřené na zdravotní stav respondenta. Ve vztahu ke zdraví jako takovému je sledováno jednak subjektivní hodnocení zdraví a celkový zdravotní stav, dále pak přítomnost vybraných chronických nemocí, úrazů a smyslových omezení. Vedle hodnocení soběstačnosti a schopnosti vykonávat běžné aktivity osobní péče a péče o domácnost se sleduje i přítomnost bolesti a psychická pohoda respondenta.
  • Třetí část dotazníku je vytvořena na základě EHCM modulu (European Health Care Module) a věnuje se využívání zdravotní péče. Dotazník zde sleduje, zda byl respondent v posledním roce hospitalizován v nemocnici, dále pak zda a jak často navštěvoval lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, zda užíval léky, účastnil se preventivních vyšetření. Závěrem této části se zjišťuje respondentova spokojenost se zdravotnictvím v ČR a výše jeho výdajů na zdraví.
  • Poslední, čtvrtá část dotazníku je založena na EHDM modulu (European Health Determinants Module) a sleduje základní determinanty zdraví. Tato část hodnotí zejména rizikové faktory životního stylu, které mohou mít na zdraví vliv. Vedle tělesné výšky a váhy je sledována respondentova fyzická aktivita, stravovací návyky, kuřáctví a míra konzumace alkoholu či drog. Na závěr samotného dotazníku se sleduje míra sociálních vztahů respondenta a poskytování neformální péče jiným osobám.

Přepis české elektronické verze dotazníku použitého v šetření EHIS 2014 je k dispozici zde.

Obsah dotazníku vychází z mezinárodních doporučení, obsažených v Manuálu k šetření, dále pak zahrnuje několik národně specifických otázek.