HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISŠetření EHIS 2014

Organizace šetření v ČR

V České republice byl provedením šetření pověřen ÚZIS ČR jako hlavní koordinátor aktivit. Vzhledem k tomu, že ÚZIS ČR nedisponuje vlastní tazatelskou sítí ani rozsáhlou sítí regionálních pracovišť jako v letech předchozích, byla navázána spolupráce s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který má profesionální a stabilní tazatelskou síť k provádění sociálních šetření v domácnostech.

Hlavní body realizace šetření v České republice jsou následující:

  • sběr dat proběhl v období od 15. června 2014 do 31. ledna 2015.
  • výběr respondentů je založen na vzorku zhruba 10 tis. domácností šetřených v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kdy z každé domácnosti byl náhodně vybrán jeden člen (ve věku 15+) pro šetření EHIS 2014.
  • rozhovory byly zajištěny tazateli ČSÚ, kteří jsou vybaveni notebooky, takže bylo možné využít metodu dotazování CAPI (Computer Assisted Personal Interview)
  • respondenti byli osloveni k účasti na šetření EHIS při poslední návštěvě tazatele v rámci VŠPS
  • na dotazníkové šetření navazovalo šetření typu EHES, kdy bylo  provedeno u věkové skupiny 25-64 let lékařské vyšetření. Tuto část šetření zajišťuje Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Podrobnou zprávu s detailními informacemi o šetření naleznete zde.

Důležité odkazy

Český statistický úřad

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu.

celý článek

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha.

V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

celý článek