HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISŠetření EHIS 2014

Respondenti

Evropský legislativní rámec vymezuje, že v rámci šetření musí být vyšetřeno nejméně 6 510 osob. Osoby, které byly do šetření zahrnuty, byly starší 15 let. Horní věková hranice nebyla nijak omezena.

Vzhledem k tomu, že realizace šetření byla prováděna v úzké spolupráci s Českým statistickým úřadem a jeho tazatelskou sítí, byl aplikován specifický postup výběru respondentů. Do EHIS byly zařazeny ty domácnosti, které byly již vyšetřeny na 5. (čtvrtletní) vlně integrovaného šetření u domácností (IŠD) prováděného ČSÚ. V každé takové domácnosti byl při poslední návštěvě náhodně vylosován pomocí počítače jeden její člen starší 15 let a osloven pro šetření EHIS. Do šetření takto bylo vybráno 9 561 respondentů. Rozhovory se podařilo uskutečnit s 6 737 respondenty. Míra účasti činila 70 % (čistá míra účasti, s odečtením zaniklých či odstěhovaných domácností pak 72 %).

Tento způsob výběru byl zvolen zejména s ohledem na redukci nákladů a snížení zátěže respondentů v souladu s aktuálně probíhajícím procesem integrace a modularizace sociálních šetření realizovaných ČSÚ. Má však řadu omezení, která je nutná brát v úvahu, jako je např. možné zkreslení finálního souboru respondentů. Podobný způsob výběru respondentů zvolila např. i Velká Británie a Rakousko.

Věková struktura výsledného souboru respondentů je ve srovnání s obecnou populací poněkud starší, je zde vyšší zastoupení osob ve věku 60 a více let. Z tohoto důvodu je velice důležitý správný výpočet vah tak, aby výsledky byly co nejvíce reprezentativní pro celou populaci ČR ve věku 15 a více let. Výpočet vah byl proveden ČSÚ za využití dostupných administrativních podkladů. Nejprve byla provedena kalibrace vah s ohledem na pohlaví, věk a kraje ČR. Dále byly zakom­po­no­vány pravděpodobnosti výběru, které odpovídají počtu losovaných osob v domácnosti. Finální výpočet vah proběhl v programu Calmar, který je produktem francouzského statistického úřadu INSEE.

Rozhovory byly prováděny vždy s respondentem osobně, rozhovory se zástupnou osobou, tzv. proxy rozhovory, byly povoleny pouze ve výjimečných případech (celkem 124). Z velké části se jednalo o zdravotní důvody, k tomuto rozhovoru však došlo i v některých případech, kdy byl respondent dlouhodobě nepřítomen v domácnosti (z pracovních či studijních důvodů) a nebylo možné jej zastihnout.