HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISŠetření EHIS 2014

Tazatelé

Sběr dat v terénu probíhal v období od 15. června 2014 do 30. ledna 2015 a byl zajištěn interní tazatelskou sítí Českého statistického úřadu. Na šetření se podílelo 185 tazatelů, průměrně každý tazatel šetřil 50 respondentů.

V tomto šetření byla zvolena jako hlavní forma sběru dat osobní návštěva respondenta tazatelem s počítačem, během které byl vyplněn elektronický dotazník, tedy tzv. CAPI šetření (z anglického „Computer Assisted Personal Interview“). Elektronická verze dotazníku automaticky zohledňuje odpovědi na jednotlivé otázky, takže filtruje další otázky pokládané respondentovi a zároveň upozorňuje na možné nesoulady v dotazníku. Tazatelé měli k dispozici podrobné pokyny k šetření s vysvětlením jednotlivých položek. U vybraných otázek byly pro názornost používány tzv. karty, které obsahují buď výčet možných odpovědí, nebo položky, kterých se otázka týká.

V 89 % byl proveden rozhovor za využití elektronického dotazníku, který tazatelům velice usnadnil práci a umožnil kontrolu dat přímo ve fázi dotazování. Jiná forma než CAPI rozhovor byla využita zhruba u desetiny rozhovorů, přitom nejčastěji se jednalo o vyplnění papírového dotazníku tazatelem (8 %), ve 2 % případů byl proveden telefonický rozhovor, u zbývajícího 1 % se jednalo o případy, kdy byl dotazník zanechán k samostatnému vyplnění respondentem. Také v těchto ostatních případech byl však dotazník tazatelem přepsán do elektronické verze a byla provedena kontrola a případná zpětná konzultace s respondentem.

Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí 10–120 minut, průměrná délka byla 40 minut, což odpovídalo předpokladům.

 

 

 

 

Důležité odkazy

Český statistický úřad

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu.

celý článek