HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHIS

Základní informace o šetřeních HIS v ČR

(HIS - Health Interview Survey – tj. dotazníkové šetření o zdraví)

HIS jsou šetření, která mají několik základních charakteristik :

  • týkají se zdravotního stavu
  • jsou prováděna formou rozhovoru tazatele s respondentem, během kterého je vyplněn připravený dotazník
  • jsou výběrová, tzn. neoslovují celou populaci jako např. sčítání lidu, ale pouze vzorek obyvatel, přičemž na základě výsledků pro tento vzorek lze pomocí statistických metod odvodit pravděpodobné výsledky celé populace

Šetření jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem.

Stejně jako v ostatních oblastech i v oblasti zdraví jsou vymezovány určité cíle a posléze je hodnoceno jejich naplňování. Za poslední 2 desetiletí se politika v oblasti zdraví a zdravotní péče formovaná WHO řídila několika strategiemi, jako je např. Koncept Zdraví pro všechny (Health For All), Zdraví 21 či aktuální koncepce  Zdraví 2020.

Spolu s potřebou sledování naplňování těchto strategií roste i potřeba monitorovat klíčové aspekty zdraví a zdravotního stavu, přičemž řadu těchto informací lze získat pouze z výběrových šetření.

Existuje celá řada výběrových šetření na nejrůznější témata, některá z nich se zabývají také zdravotním stavem, většinou však pouze okrajově.

Šetření EHIS 2014 je prováděno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a navazuje na předchozí Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel, která mají v ČR dlouholetou tradici a jsou ÚZIS ČR prováděna již od roku 1993. Doposud bylo realizováno již 5 komplexních šetření o zdravotním stavu. Poslední šetření proběhlo v roce 2008. Výsledky a výstupy z dosud provedených šetření jsou k dispozici zde.

Základní charakteristiky šetření HIS v ČR

  • Šetření se týkají populace bydlící v ČR, ve věku 15 a více let.
  • Výběr respondentů je je od roku 1996 realizován na podkladě Centrálního registru obyvatel (CRO). Z CRO jsou respondenti vybráni dle náhodného algoritmu, tazatelé mají k dispozici konkrétní jména a adresy respondentů, na které nejprve odešlou informační leták a později je navštíví osobně.
  • Tazatelská síť byla v letech 1993-2002 tvořena zaměstnanci regionálních pracovišť ÚZIS ČR.

Obsah šetření a použité metodologické nástroje obvykle vycházejí z mezinárodních doporučení (WHO, Eurostat), případně z vybraných zahraničních národních šetření. Zatímco první šetření prováděná v ČR vycházela svým dotazovacím nástrojem převážně z metodiky WHO v roce 2002 byl dotazník upraven podle výsledků testovacího šetření EUROHIS, realizovaného v roce 2001 na vzorku 500 respondentů. V dalších letech pak byla rozvoji metodologie šetření věnována značná pozornost v rámci EU. S potřebou harmonizace výsledků šetření a jejich srovnatelnosti v zemích EU byl vytvořen koncept Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu (EHIS – European Health Interview Survey), který se odrazil i v šetřeních prováděných v ČR.

Co šetření sledují?

Šetření HIS se obvykle dotýkají několika okruhů informací a sledují:

  • zdravotní stav respondentů, jako je subjektivní hodnocení, výskyt některých typů chronických onemocnění, dlouhodobé omezení aktivit ze zdravotních důvodů, duševní zdraví, sociální kontakty apod.
  • výskyt rizikových faktorů, životní styl, tedy např. index tělesné hmotnosti, kouření, konzumace alkoholu, fyzická aktivita, stravování
  • hodnocení a využívání zdravotnického systému, zdravotní péče
  • základní socioekonomické a demografické charakteristiky, důležité pro popis tespondenta, tj. věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, zaměstnání