HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISZákladní informace o šetřeních HIS v ČR

Historie

 

I když v zahraničí mají výběrová šetření o zdraví tradici několika desetiletí, v České republice k nim bylo systematicky přistoupeno až v roce 1993. Již v té době byla stanovena pravidelnost jejich provádění..

  • 1993      V ČR bylo v říjnu 1993 provedeno první šetření tohoto typu (HIS CR 1993) na vzorku 1600 respondentů.  Tazateli byli v tomto šetření pracovníci okresních pracovišť ÚZIS ČR, kteří byli za tímto účelem vyškoleni. Kromě zdravotního stavu, sociálního zdraví a rizikových faktorů životního stylu dotazník sledoval také názory populace na transformační změny ve zdravotnictví po roce 1989. Výběr respondentů byl třístupňový, kdy se vybíraly nejprve obce, v rámci obcí pak podle telefonního seznamu bytových stanic byty a v jejich rámci osoby. Výstupy ze šetření jsou ve formě publikace k dispozici zde .    
  • 1996    Na podzim roku 1996 bylo provedeno druhé z řady šetření typu HIS. V šetření HIS CR 1996 bylo celkem získáno zhruba 3400 vyplněných dotazníků. Ve srovnání s rokem předchozího šetření došlo k zásadní změně ve způsobu výběru respondentů. Ten byl sice rovněž třístupňový, na prvním stupni byly vybrány obce, na druhém stupni byl proveden výběr lokalit v rámci obce a na třetím stupni byla z Centrálního registru obyvatel vybrána konkrétní osoba. Tazatelská st i obsah dotazníku byly stejné jako v roce 1996. Výstupy ze šetření jsou ve formě publikace dostupné zde .
  • 1999     Třetí šetření HIS CR bylo provedeno na podzim 1999 na vzorku 2356 respondentů. Dotazník byl rozšířen oproti předchozím rokům o otázku týkající se úrazů v domácnosti a ve volném čase. Výběr byl třístupňový, stejně jako v roce předchozího šetření, tazatelskou síť tvořili pracovníci ÚZIS ČR. Výstupy ze šetření jsou ve formě publikace dostupné zde .
  • 2002     Další v řadě národních výběrových šetření o zdraví  se uskutečnilo v květnu - červnu 2002. Celkem bylo zapojeno 2567 respondentů, výběr byl z hlediska postupu shodný jako v roce předchozím. Výrazně byl rozšířen dotazník, a to na základě výstupů pilotního šetření EUROHIS. Nově byly zařazeny zejména otázky týkající se využívání zdravotní péče. Výstupy ze šetření jsou ve formě publikace dostupné zde .
  • 2008    I když se původně zamýšlelo uskutečnit šetření o zdraví v ČR v roce 2005, snahy o harmonizaci šetření o zdraví napříč Evropou si vyžádaly jiné aktivity. Tak bylo v letech 2004-2006 provedeno pouze pilotní testování nově vyvinutých evropských modulů a samotné šetření bylo posunuto až na rok 2008, kdy již byla většina podkladů k dispozici. V rámci šetření se podařilo získat rozhovor s 1955 respondenty, jeho provádění se již řídilo jednotnou doporučenou metodikou EU. Třístupňový vVýběr byl prováděn opět z CRO. Vzhledem k výrazné redukci regionálních pracovišť ÚZIS ČR výrazná část tazatelů pocházela z regionálních pracovišť Státního zdravotního ústavu, kromě studentů byli do šetření zahrnuti také externí tazatelé ČSÚ. stupy ze šetření jsou ve formě publikace dostupné zde . Zkrácená prezentace výsledků je uvedena v tomto stručném výtahu.