Home

Ekonomika ZZ

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic v roce 2005. Sledované ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů. Za rok 2005 dosáhly celkové náklady nemocnic 89,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 89,8 mld. Kč. K 31.12.2005 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 14,3 mld. Kč, z toho 5,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku činil 15,4 mld. Kč, 7 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.
Aktuální informace se zabývá ekonomickou situací nemocnic v 1. pololetí 2005. K tomuto účelu byly využity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích, které byly porovnány s dosaženými výsledky v předchozích obdobích. Vybrané ukazatele jsou uvedeny souhrnně i podle jednotlivých zřizovatelů.
Tato aktuální informace podává přehled o základních ekonomických údajích nemocnic za rok 2004 v členění podle zřizovatelů. V úvodu je obsažena charakteristika souboru zpravodajských jednotek. Pro zhodnocení situace byly použity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích sledovaných zařízení, které byly porovnány s údaji za předchozí období.
Data zpracovaná ze statistického výkazu E (MZ) 5?01 pro vybraná zdravotnická zařízení s právní subjektivitou, u nichž je zřizovatelem fyzická osoba, která vedla jednoduché účetnictví. Zařízení (ordinace) při vyplňování přejímají údaje z peněžního deníku.
Informace sestavena z údajů statistického výkazu E (MZ) 6-04 o ekonomice zdravotnických zařízení. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví k 30.6.2004. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Nákladová rentabilita.
Tato aktuální informace navazuje na již publikované údaje (AI č. 8), které byly nyní zpřesněny, doplněny a rozšířeny o nemocnice, řízené ostatními centrálními orgány. Poskytnutá data vycházejí z účetnictví zpravodajských jednotek. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v období od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku.
Data podle statistického výkazu E (MZ) 6-12 pro ekonomiku zdravotnických zařízení. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek nemocnic. Pohledávky a závazky z obchodního styku.
Úprava v členění nemocnic podle zřizovatelů. Zrušení kategorie okresních nemocnic, převod do krajských. Zřizovatelem je krajský úřad. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing.
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Nákladová rentabilita.
Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing. Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic (2001-2002).

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Moravskoslezský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.

Ústecký kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.