Home

Nemocnice

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Koncem 1. pololetí 2012 bylo v České republice evidováno 187 nemocnic s 59 052 lůžky (v tom 49 446 lůžek akutní péče, 7 415 lůžek určených pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 191 lůžek pro novorozence). Od konce roku 2011 klesl lůžkový fond nemocnic o 2,1 % (pokles o 1 284 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2012 využíváno pacienty v průměru 131,1 dne z celkového počtu 182 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila 6,9 dne.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2012 činily celkové náklady nemocnic 64,6 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 64,9 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,5 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,9 mld. Kč, 3,6 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení ČR v roce 2011, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2011 bylo v ČR evidováno celkem 28 450 zdravotnických zařízení, z toho 20 121 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 226 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 317 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2011 činily celkové náklady nemocnic 130,0 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 130,3 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,0 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,7 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,7 mld. Kč.

K 31. 12. 2011 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s celkovým počtem 60 336 lůžek (v tom 50 678 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 457 lůžek pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 201 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek, ke kterému dochází u nemocnic akutní péče, pokračoval i v roce 2011. Oproti roku 2010 došlo k poklesu o 1 883 lůžek, tj. o 3,0 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 7,2 dne, oproti roku 2010 tak došlo ke snížení o 0,1 dne.

Koncem 1. pololetí 2011 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s 61 534 lůžky (z toho 7 424 lůžek určených pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 224 lůžek pro novorozence). Od konce roku 2010 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,2 % (pokles o 685 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2011 využíváno pacienty v průměru 128,3 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila 7,1 dne.

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2010 celkem 248 381 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 61 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2011 činily celkové náklady nemocnic 63,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,8 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,2 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,9 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2010, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2010 bylo v ČR evidováno celkem 28 068 zdravotnických zařízení, z toho 19 885 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 231 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 323 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2010 činily celkové náklady nemocnic 126,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 127,0 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 12,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,5 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.