Home

EHLEIS

EHLEIS

Od roku 2015 se aktivity spojené s HLY a EHLEIS realizují v rámci projektu BridgeHealth.

V období 2011 - 2014 se Česká Republika účastnila projektu JA:EHLEIS (European Healthy Life Years Information System).

Cílem projektu je koordinovat a evidovat aktivity související s ukazatelem délky života ve zdraví, jeho analýzy, hodnocení a využití jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Ukazatel délky života ve zdraví navazuje na ukazatel tzv. střední délky života (naděje dožití), ovšem zohledňuje nejen délku života a úmrtnostní poměry jako takové, ale zejména zdravotní stav, v jakém jsou tyto roky života prožity.

Více informací o ukazateli je k dispozici zde.

Projekt navazuje na projekty předchozí (EHEMU, EHLEIS) realizované v letech 2004-2010.

Cíle

V rámci strategie Evropa 2020 na roky 2011-2020, v němž byl v souvislosti s podporou zdravého stárnutí vytyčen cíl zvýšení délky života ve zdraví v EU o 2 roky do roku 2020, má tento projekt:

  • přispět ke zvýšení využití tzv. souhrnných ukazatelů veřejného zdraví prostřednictvím vytvoření a rozvoje Informačního systému EHLEIS
  • zvýšit povědomí o ukazateli a jeho využití na úrovni národních politik
  • identifikovat hlavní determinanty, které zdravotní stav evropské populace ovlivňují a tím ukázat cesty k jeho možnému ovlivnění

Konkrétně se JA:EHLEIS zaměřuje na

  • konsolidaci stávajícího informačního systému, vytvořeného během předchozích fází
  • provádění důkladných analýz ukazatele
  • usnadnění využívání ukazatele mezi členskými zeměmi na národní úrovni
  • poskytování odborného zázemí jak členským zemím, tak evropským institucím

Od roku 2005 začaly být v rámci projektu systematicky vytvářeny národní zprávy za členské země EU. Zprávy obsahují jednak prezentaci významu ukazatele délky života podle zdravotního stavu, dále pak hodnoty a analýzu ukazatele naděje dožití a HLY jak za danou zemi, tak za země EU a hodnoty dalších ukazatelů naděje dožití podle zdravotního stavu (subjketivní zdraví, chronická nemocnost).

Financování

Projekt je financován 10 členskými zeměmi, Evropskou Komisí, DG SANCO a dvěma francouzskými institucemi: Ministerstvem zdravotnictví a National Solidarity Fund for Autonomy (CNSA).

Organizace

Hlavním koordinátorem projektu je francouzský INSERM. Do projektu je zahrnuto 20 institucí z 10 evropských zemí. Jde o spolupráci mezi:

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek