Home

Mezinárodní kontext

Vedle národních šetření o zdravotním stavu, která provádí téměř každá země, se na evropské úrovni objevily snahy o sjednocení, neboli harmonizaci šetření. Národní šetření se totiž většinou liší v celé řadě aspektů (znění otázek, výčet zahrnutých oblastí, způsob dotazování, dotazovaná populace apod.), které značně komplikují vzájemné srovnání výsledků mezi zeměmi.

Ve snaze provést tzv. harmonizaci výstupů šetření provedl Eurostat sběr dat z národních  šetření v roce 1999 za 12 položek vztahujících se ke zdravotnímu stavu, v roce 2002 a 2004 za 18 položek (v roce 2004 již byla sebrána data za 29 zemí - 24 zemí EU bez Lucemburska, a dále Švýcarsko, Rumunsko, Bulharsko, Norsko a Island). Z výsledků je však zřejmé, že v rámci zemí existuje značná variabilita v provádění těchto šetření. Jednalo se totiž o tzv. post – harmonizaci, kdy byla požadovaná data zpracovaná dodatečně podle shodné metodiky, podmínky jejich sběru však sjednoceny nebyly.

V dalších letech bylo vyvinuto značné úsilí na přípravu jednotného evropského šetření. Byly vyvíjeny jednak jednotlivé části dotazníku, byly testovány dílčí moduly šetření. Zároveň se vytvářela společná pravidla a metodické zásady provádění šetření. Všechny tyto snahy vyústily v  koncept Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu - European Health Interview Survey.

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek