Fast Information

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013

Autor: 
Číslo:
 23/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.38 MB)
Souhrn:

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé ¾ v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 59 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je výkaz E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících. Z důvodu vyšší a přesnější vypovídací schopnosti jsou počty pracovníků vyjádřeny přepočtem na úvazky k 31. 12. a ne ve fyzických osobách.

V České republice pracovalo ve zdravotnictví koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet) - tj. evidenční počet zaměstnanců, počet zaměstnavatelů a smluvních pracovníků. Podíl smluvních pracovníků se na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví zvýšil z 2,8 % v roce 2012 na 3,2 % v roce 2013. Ženy dlouhodobě představují 4/5 všech osob pracujících ve zdravotnictví.

Pracovníci ve zdravotnických zařízeních ostatních centrálních orgánů (pracovníci rezortu obrany, vnitra a spravedlnosti) se stejně jako v roce 2012 podíleli na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví 1,9 %, tj. 4 652 pracovníky (přepočtený počet).

Pracovníci nelékařských zdravotnických povolání jsou podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozděleni na zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (ZPBD), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (ZPSZ), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) a jiné odborné pracovníky (JOP). Z celkového počtu 113 329 fyzických osob ZPBD muselo pracovat pod odborným dohledem nebo přímým vedením 4,8 % osob. Z 12 176 fyzických osob kategorie ZPSZ pracovalo pod odborným dohledem nebo přímým vedením 7,7 %. Tito pracovníci musí až do splnění všech podmínek uvedených v citovaném zákoně pracovat po stanovenou dobu pod odborným dohledem nebo přímým vedením.

K 31. 12. 2013 působilo ve zdravotnictví ČR celkem 8 037 smluvních pracovníků (přepočtený počet). Ve srovnání s rokem 2013 se počet smluvních pracovníků zvýšil o 13,5 %. Smluvní pracovníci pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců a počtu zaměstnavatelů. Jsou to pracovníci, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovníci dočasně přidělení k výkonu práce do jiné organizace - stáže, pracovníci pracující na smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku a jako spolupracující rodinní příslušníci.

Následující tabulka poskytuje přehled o počtu pracovníků ve zdravotnictví (zaměstnanců, zaměstnavatelů a smluvních pracovníků), jejich struktuře podle jednotlivých kategorií v roce 2013 a zároveň srovnání s rokem 2012.

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR (přepočtený počet) podle kategorií

Kategorie

Rok 2012

Rok 2013

Index
2013/2012

přepočtený
počet
k 31. 12.

struktura
v %

přepočtený
počet
k 31. 12.

struktura
v %

  Pracovníci ve zdravotnictví celkem

249 658

100,00

250 233

100,00

100,23

  Odborní pracovníci ve zdravotnictví celkem

206 068

82,54

207 404

82,88

100,65

 v tom

lékaři

39 719

15,91

40 045

16,00

100,82

zubní lékaři

7 247

2,90

7 413

2,96

102,29

farmaceuti

6 265

2,51

6 478

2,59

103,40

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou způsobilostí - ZPBD

107 476

43,05

107 246

42,86

99,79

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou a specializovanou
 způsobilostí - ZPSZ

10 543

4,22

10 841

4,33

102,83

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 pod odborným dohledem nebo
 přímým vedením - ZPOD

31 444

12,59

31 956

12,77

101,63

 jiní odborní pracovníci nelékaři -
 JOP a dentisté

3 374

1,35

3 425

1,37

101,51

  Pedagogičtí pracovníci

305

0,12

283

0,11

92,79

  Technicko-hospodářští pracovníci

18 858

7,55

18 706

7,48

99,19

  Dělníci a provozní pracovníci

24 427

9,78

23 840

9,53

97,60

Ve zdravotnictví během posledních let nedochází v počtu pracovníků k výraznějším změnám. V roce 2013 se počet pracovníků nepatrně zvýšil o 0,2 %. Při srovnání počtu pracovníků podle zřizovatelů nejvyšší přírůstek vykázala zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba (necelých 5 %). Naopak ke snížení počtu pracovníků došlo ve zdravotnických zařízeních, kde zřizovatelem je církev (o 9 %). Mezi zdravotnická zařízení, kde zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100 % podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku. U struktury pracovníků podle jednotlivých zřizovatelů nedochází v posledních letech k výrazným změnám.

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR (přepočtený počet) podle zřizovatelů

Zřizovatel

Přepočtený počet
pracovníků k 31. 12.

Struktura v %

Index v %
2013/2012

2012

2013

2012

2013

Ministerstvo zdravotnictví

60 410

59 784

24,20

23,89

98,96

Kraj

25 633

25 772

10,27

10,30

100,54

Obec, město

10 140

9 935

4,06

3,97

97,98

Fyzická osoba

42 490

39 126

17,02

15,64

92,08

Církev

1 920

1 742

0,77

0,70

90,73

Jiná právnická osoba

104 305

109 222

41,78

43,65

104,71

Ostatní centrální orgány

4 760

4 652

1,91

1,86

97,73

Celkem

249 658

250 233

100,00

100,00

100,23

 

Koncem roku 2013 pracovalo ve státních zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány, přes 1/4 všech pracovníků ve zdravotnictví, v nestátních zdravotnických zařízeních - zřizovatel kraj, obec a město, fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba necelé 3/4 všech pracovníků ve zdravotnictví. V rámci nestátních zdravotnických zařízení představovali pracovníci privátních zařízení 4/5 (zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba).

V lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní v roce 2013 pracovalo 59 % z celkového počtu pracovníků ve zdravotnictví, tj. 148 471 pracovníků (přepočtený počet), v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %, tj. 69 335 pracovníků (přepočtený počet). Z celkového počtu pracovníků v lůžkových zařízeních pracovalo 83 % v nemocnicích a 6 % v lázeňských zařízeních.

Z celkového počtu 47 459 lékařů a zubních lékařů působilo 52 % v samostatných ambu­lantních zařízeních a 45 % v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní. Relace počtu všeobecných sester a porodních asistentek na 1 lékaře (vč. zubního lékaře) v roce 2013 činila 1,75. Na 10 000 obyvatel České republiky připadlo 38,1 lékařů, 7,0 zubních lékařů a 79,1 všeobecných sester a porodních asistentek.

Odborní zaměstnanci krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou vykazováni jako úředníci státní správy [1]. Jejich celkový počet v roce 2013 činil 1 987,98 pracovníků (přepočtený počet).

 Příloha č. 1

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR k 31. 12. 2013 (přepočtený počet)

Kategorie pracovníků ve zdravotnictví

Pracovníci
ve zdravotnictví
(přepočtený
počet)

z toho

v nemoc-
nicích

v
samostatných ambulantních zařízeních

v lázních

 Lékaři

40 045,47

19 502,64

17 595,58

277,23

 Zubní lékaři

7 413,18

253,11

7 152,24

2,75

 Farmaceuti

6 478,22

98,80

8,45

-

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí - ZPBD

 všeobecná sestra § 5

79 148,08

45 998,39

23 968,35

821,56

 z ř. 14 dětská sestra

6 666,12

3 935,23

1 888,32

56,97

 porodní asistentka § 6

3 981,28

2 823,46

1 154,82

-

 celkem všeobecné sestry
 a porod. asist. (§ 5 a § 6)

83 129,36

48 821,85

25 123,17

821,56

 ergoterapeut § 7

391,58

186,22

66,19

26,50

 radiologický asistent § 8

3 133,66

2 382,07

719,84

2,00

 zdravotní laborant § 9

6 712,26

4 595,57

1 651,49

5,20

 zdravotně sociální pracovník § 10

410,14

197,80

33,94

1,00

 optometrista § 11

466,66

1,90

64,74

-

 ortoptista § 12

45,46

2,09

30,97

-

 asistent ochrany veř. zdraví § 13

98,47

33,18

25,78

0,60

 ortotik-protetik § 14

155,07

0,10

137,79

-

 nutriční terapeut § 15

676,94

507,52

28,95

56,59

 zubní technik § 16

3 665,78

70,45

3 592,00

-

 dentální hygienistka § 17

552,02

6,55

545,47

-

 zdravotnický záchranář § 18

2 630,73

401,61

15,00

-

 farmaceutický asistent § 19

5 063,67

86,01

6,00

-

 biomedicínský technik § 20

74,95

69,52

5,43

-

 biotechnický asistent § 20a

1,20

-

1,20

-

 radiologický technik § 21

21,76

12,19

7,57

-

 adiktolog § 21a

16,08

3,58

6,50

-

 celkem (§ 7 až § 21a)

24 116,43

8 556,36

6 938,86

91,89

 úhrnem (§ 5 až § 21a)

107 245,79

57 378,21

32 062,03

913,45

Zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou a specializovanou
způsobilostí - ZPSZ

 psycholog a klinický psycholog § 22

908,21

204,17

500,79

-

 klinický logoped § 23

408,84

62,60

322,78

3,00

 zrakový terapeut § 23a

5,80

-

5,80

-

 fyzioterapeut § 24

7 457,84

2 655,52

3 554,54

543,02

 radiologický fyzik § 25

133,00

98,30

30,44

3,00

 odb. prac. v laborat.metodách a
 v přípravě léčivých přípravků § 26

1 541,37

778,93

502,13

-

 biomedicínský inženýr § 27

279,13

252,45

24,06

-

 odbor. prac. v ochr. veř. zdraví § 28

106,36

27,27

4,89

-

 celkem (§ 22 až § 28)

10 840,55

4 079,24

4 945,43

549,02

Kategorie pracovníků ve zdravotnictví

Pracovníci

ve zdravotnictví

(přepočtený

počet)

z toho

v nemoc-
nicích

v samostatných ambulantních zařízeních

v lázních

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným
dohledem nebo přímým vedením - ZPOD

 zdravotnický asistent § 29

2 912,29

1 959,87

261,75

66,38

 laboratorní asistent § 30

119,22

37,63

31,10

1,00

 ortoticko-protetický technik § 31

97,08

-

96,08

-

 nutriční asistent § 32

34,30

12,00

1,00

5,00

 asistent zubního technika § 33

46,35

-

46,35

-

 dezinfektor § 34

6,80

5,00

1,00

-

 řidič vozidla zdrav.záchr.služby § 35

2 265,26

17,02

26,00

-

 ošetřovatel § 36

3 598,39

2 295,24

129,14

21,84

 masér, nevidomý a slabozraký
 masér § 37

1 229,86

90,39

364,93

702,09

 laboratorní pracovník § 38

208,76

38,50

134,08

-

 zubní instrumentářka § 39

1 351,16

21,05

1 329,21

-

 řidič dopravy nemoc. a raněných § 40

2 597,09

783,63

187,20

-

 autoptický laborant § 41

30,50

22,50

3,00

1,00

 sanitář § 42

17 458,62

12 346,83

349,16

460,40

 celkem (§ 29 až § 42)

31 955,68

17 629,66

2 960,00

1 257,71

Jiní odborní prac.nelékaři
s odbornou způsobilostí §43
a dentisté

 psycholog

185,60

95,16

27,49

-

 logoped

72,38

13,40

44,85

3,00

 oftalmoped

-

-

-

-

 abs.stud.oboru mat-fyz.zaměření

68,68

57,65

5,67

-

 abs.stud.oboru přírod. zaměření

709,19

437,00

143,53

-

 abs.stud.oboru elektro zaměření

73,00

49,20

3,20

0,50

 sociální pracovník

289,05

53,06

48,82

2,00

 úředníci státní správy

1 987,98

-

-

-

 abs.stud.oboru
 pedagogického
 zaměření

 arteterapeut

11,51

4,65

1,95

1,00

 pracovní terapeut

26,28

2,74

3,85

-

 dentista

1,75

-

1,75

-

 celkem  (JOP a dentisté)

3 425,42

712,86

281,11

6,50

 Odborní pracovníci ve zdravotnictví celkem

207 404,31

99 654,52

65 004,84

3 006,66

 Učitelé

189,40

4,44

3,65

-

 Vychovatelé

93,28

2,21

5,50

5,00

 Technicko-hospodářští pracovníci

18 706,28

10 584,23

2 731,08

1 154,77

 Dělníci a provozní pracovníci

23 839,56

12 506,54

1 589,69

4 873,68

 Ú H R N

250 232,83

122 751,94

69 334,76

9 040,11

Příloha č. 2

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR podle druhů zařízení k 31. 12. 2013
(přepočtený počet)

 

Druh zařízení

Pracovníci
celkem

z toho

lékaři a zubní lékaři

všeobecné sestry
a porodní asistentky

 Nemocnice

122 751,94

19 755,75

48 821,85

 LDN

4 676,57

368,28

1 858,84

 Léčebny TRN

493,94

36,81

165,74

 Psychiatrické léčebny

7 374,86

586,47

2 776,81

 Rehabilitační ústavy

1 028,42

57,78

267,30

 Ozdravovny

62,81

1,61

21,00

 Lázně

9 040,11

279,98

821,56

 Ostatní lůžková zařízení

3 042,80

231,79

921,24

 Celkem lůžková zařízení

148 471,45

21 318,47

55 654,34

 Samostatná ambulantní zařízení

69 334,76

24 747,82

25 123,17

 Kojenecké ústavy, dětské domovy

1 359,76

28,93

728,14

 Jesle

260,58

0,19

125,63

 Ostatní dětská zařízení

544,51

15,70

177,57

 Zdravotnická dopravní služba

1 971,89

1,40

48,78

 Záchranná služba

7 335,81

1 120,35

1 006,88

 Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení

471,40

81,40

142,14

 Celkem zvláštní zdravotnická zařízení

11 943,95

1 247,97

2 229,14

 Lékárny

14 026,78

0,40

5,00

 Výdejny

503,29

0,02

39,69

 Ostatní

1 306,50

4,28

4,20

 Celkem zařízení lékárenské služby

15 836,57

4,70

48,89

 Zařízení hygienické služby

3 629,86

127,71

44,20

 Zařízení dalšího vzdělávání

399,45

-

-

 Ostatní zdravotnická zařízení

616,79

11,98

29,62

 Ú H R N

250 232,83

47 458,65

83 129,36

Příloha č. 3

 

[1] Krajské hygienické stanice a Státní ústav pro kontrolu léčiv jsou od 1. 1. 2003 správními úřady podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.