Home

Národní registr zdravotnických pracovníků

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovníků“
26. 3. 2018

Došlo k aktualizaci datového rozhraní Národního registru zdravotnických pracovníků. Jeho verze byla povýšena na verzi 1.3. V datovém rozhraní byla upravena sekce Zaměstnání a popis položek byl zpřesněn o názvy odpovídajících XML elementů. V souvislosti s úpravou datového rozhraní došlo k aktualizaci dokumentu "NRZP_popis_polozek_CRF", který byl povýšen na verzi 1.2.

V průběhu března 2018 byly také zveřejněny metodické příručky pro plnění registru poskytovateli zdravotních služeb.

19. 12. 2017
Národní registr zdravotnických pracovníků byl ke dni 19.12.2017 uveden do produkčního provozu a je plněn produkčními daty. V tuto chvíli mohou žádat subjekty uvedené v v § 75 a § 76 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) o přístup k registru.

Pokud subjekt ještě nemá zřízen přístup do registrů resortu zdravotnictví, musí vyplnit a podat externí žádost pro přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Externí žádosti naleznete níže:

Externí žádost pro poskytovatele zdravotních služeb (žádost se podává pouze v případě, pokud subjekt již nemá přístup do registrů resortu zdravotnictví):
http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Externí žádost pro vzdělávací instituce:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPVzdel

Externí žádost pro zdravotní pojišťovny:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPZdravPoj

Externí žádosti pro zdravotnické pracovníky budou zveřejněny později. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv již mají zřízen přístup do registrů zdravotnictví. Žádost o přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků podává po přihlášení do registrů zdravotnictví žadatel dané instituce. V případě, že jste zde nenalezli žádost příslušnou k Vaší instituci, či v případě nejasností a dotazů, neváhejte nás prosím kontaktovat.


24. 10. 2017  
Dovolujeme si Vás informovat o vzniku harmonogramu prací a uveřejnění základních dokumentů k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. V harmonogramu jsou zaznamenány dílčí metodické kroky nutné k naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků daty. Harmonogram bude průběžně aktualizován. Mezi uveřejněné základní dokumenty patří:

- Uživatelská příručka
- Popis rolí a funkcionalit;
- Popis položek–CRF;
- Metodika pro produkční fázi, (docx);
Datové rozhraní.

Pro poskytovatele zdravotních služeb v tuto chvíli z harmonogramu nevyplývá žádná součinnost. Poskytovatelé zdravotních služeb budou ÚZIS ČR podrobněji seznámeni s obsahem Národního registru zdravotnických pracovníků v 2. polovině měsíce listopadu.

Zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 26. 9. 2017, ročník 2017, částka 9 na straně 33.


25. 9. 2017  
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NRZP je v tuto chvíli uveden do testovacího provozu a datové rozhraní, které definuje možnosti zasílání dat do registru, naleznete zde. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.
V případě, že by jste se chtěli zapojit do testování registru, obraťte se prosím na technický helpdesk ÚZIS ČR.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z Vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

O dalším aktuálním vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek:

ÚZIS ČR – http://www.uzis.cz
NCONZO – http:// www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

V případě potřeby získat více informací můžete kontaktovat centrální pracoviště ÚZIS ČR:

Email: helpdesk@uzis.cz
Telefon: +420 222 269 999

Dotčená právní úprava:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předávající subjekty (§ 77 odst. 1)
Předávané údaje (§ 76 odst. 1)

Pro nelékařské pracovníky:

  • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
    Přechodná ustanovení bod č. 20

Vývoj v čase

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude zřízen do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.