23. 01. 2018 Projekt – INTENT
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.
19. 01. 2018 SNOMED International, členství na rok 2018
  • Ministerstvo zdravotnictví schválilo úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR.
18. 01. 2018 Nabídka zaměstnání: Správce IKT - junior
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IKT - junior, pracoviště Brno.
10. 01. 2018 Nabídka zaměstnání: Projektový manažer/Projektová manažerka projektů financovaných z operačních programů
  • Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.
03. 01. 2018 Metodika implementace GDPR
  • Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR.
01. 01. 2018 Aktuální verze MKN-10 v ČR
  • Důležité zprávy - ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam. Zároveň prošly všechny tři svazky jazykovou a terminologickou revizí. Číselník diagnóz MKN-10 pro použití v Národním zdravotnickém informačním systému byl aktualizován pouze na jazykové úrovni, obsah položek nebyl měněn....
21. 12. 2017 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.
13. 12. 2017 KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek
  • Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací.
13. 12. 2017 Psychiatrická péče 2016
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
06. 12. 2017 Zpráva z Konference DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017
  • Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.