HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUJA:EHLEIS

Ukazatel HLY

Zařazení ukazatele

Z metodologického hlediska lze ukazatel délky života ve zdraví – Healthy Life Years, HLY označit jako ukazatel typu DFLE – Disability Free Life Expectancy.

Výpočet

Ukazatel je počítán tzv. Sullivanovou metodou, vstupními daty, která jsou k výpočtu ukazatele potřeba, jsou počty obyvatel podle pohlaví a věku a počty zemřelých podle pohlaví a věku nezbytné k výpočtu úmrtnostní tabulky, dále pak informace o prevalenci charakteristiky zdraví (zde disability) dle pohlaví a věkových skupin.

Konkrétní postup výpočtu je uveden v tomto výpočtovém manuálu.

K realizaci výpočtu lze využít informační systém dostupný zde, který v sobě již zahrnuje data jak o úmrtnosti, tak o zdravotním stavu populace (výběr ze 3 ukazatelů).

Již vypočtené hodnoty ukazatele pro věk 0, 50 a 65 let jsou k dispozici také v mezinárodních databázích (Eurostat, OECD).

Zdroj dat o nemocnosti - výběrová šetření

Charakteristika zdraví, používaná pro výpočet ukazatele HLY, vychází z výběrového šetření populace, a to sice z otázky označované jako GALI (general activity limitation indicator). Jedná se o dotaz na to, zda respondent byl po dobu předchozích 6 měsíců omezen ze zdravotních důvodů v aktivitách, které lidé obvykle dělají.

V současné době (od roku 2004) je zdrojem dat pro tento indikátor SILC (Survey on Income and Living Conditions), v dřívějších letech byla za evropskou patnáctku data přebírána z ECHP (European Community Household Panel).

Šetření SILC realizují jednotlivé členské země podle jednotných pokynů a metodiky EU. Kromě otázky GALI jsou v šetření zahrnuty další dvě otázky na zdraví, souhrnně se tato sada 2 otázek na zdraví označuje jako Minimální Evropský Modul (MEHM) a je doporučena k užití i v jiných než na zdravotní stav zaměřených šetřeních.

Vzhledem k tomu, že metodika šetření a otázek MEHM procházela v letech 2004-2007 vývojem, některé země včetně ČR, zejména na základě harmonizace s výběrovým šetřením EHIS, otázky týkající se zdraví v šetření SILC výrazně měnily. Z tohoto důvodu lze považovat  data za srovnatelná v čase až od roku 2008. Znění otázek na zdraví v šetření SILC v jednotlivých letech je k dispozici za ČR zde.

Šetření EHIS (Evropské výběrové šetření o zdraví) bylo v České republice provedeno v roce 2008. Také toto šetření obsahuje sadu otázek Minimálního evropského modulu, výsledky tohoto šetření však z metodických důvodů nejsou užívány pro výpočet ukazatele HLY, budou pravděpodobně užity pouze pro hlubší analýzy souvislostí. Výsledky šetření naleznete zde .

Srovnání výsledků za otázky MEHM ze šetření SILC a EHIS pro ČR a rok 2008 je k dispozici v tomto článku.

HLY jako Strukturální ukazatel

Ukazatel HLY při narození (ve věku 0) byl vymezen jako jeden ze Strukturálních ukazatelů (SI) sloužících k monitorování Lisabonské strategie, přijaté v roce 2010 a reagující na globalizaci a stárnutí populace. Profil ukazatele v seznamu strukturálních ukazatelů je k dispozici zde . Data za strukturální ukazatele prezentuje Eurostat na svých internetových stránkách zde .

V roce 2010 byla přijata nová strategie Evropa 2020, která reaguje na probíhající ekonomickou krizi a zaměřuje se především na 5 oblastí: zaměstnanost, inovace, vzdělání, sociální začlenění a klima/energie.  V rámci této strategie bylo jako jeden z cílů vymezeno zvýšení HLY o 2 roky do roku 2020.

HLY jako ukazatel ECHI

Ukazatel HLY ve věku 0 a 65 let byl zařazen mezi u Zdravotnické ukazatele Evropského společenství (European Community Health Indicators – ECHI). Jedná se o sadu 88 ukazatelů, rozdělených do 5 tématických oblastí, přičemž mezi ukazatele hodnocení zdravotního stavu byl zařazen nejen ukazatel HLY (ukazatel č.40 ), ale i ukazatele naděje dožití v daném zdravotním stavu založené na subjektivně hodnoceném zdraví a omezení aktivit (ukazatel č. 41 ).

Hodnoty

V české republice v roce 2009 dosahovala délka života ve zdraví ve věku 65 let 8 let u mužů (tj. 53 % naděje dožití v tomto věku) a 8,4 roku u žen (tj. 45 % naděje dožití v tomto věku).

Grafická prezentace hodnot ukazatele za rok 2009, založená na databázi Eurostatu, je v následujících grafech.

Délka života ve zdraví při narození v roce 2009 v zemích EU

Délka života ve zdraví ve věku 50 let v roce 2009 v zemích EU

Délka života ve zdraví ve věku 65 let v roce 2009 v zemích EU

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

ECHIM JA - Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu ECHIM - European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství. V rámci projektu byla vytvořena sada 88 ukazatelů pokrývajících nejrůznější oblasti zdravotnické statistiky, pro tyto ukazatele byly zpracovány přesné definice a pokyny výpočtu, což zajišťuje jejich maximální srovnatelnost napříč zeměmi EU.

Oficiální mezinárodní web projektu: http://www.echim.org

Stránka věnovaná ukazatelům a jejich vymezení: http://www.healthindicators.eu

celý článek

EUROHEX

EUROHEX – European Health Expectancies EurOhex je mezinárodní webová stránka věnovaná projektu EHLEIS a ukazateli zdravé délky života, umožňuje přístup k odborným dokumentům, národním zprávám za jednotlivé země a k databázi určené pro výpočet ukazatele HLY.

V této databázi je po udělení přístupového hesla možné vybírat z jichž zabudovaných dat o stavu populace a její úmrtnosti a nemocnosti za jednotlivé roky a použít je k výpočtu zvoleného ukazatele, který aplikace přímo provede.

celý článek