Hlavní

Lázeňská péče 2018

Lázeňská péče

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 

Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR

Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví.

KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6–7.11.2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.
Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.   

Hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií.  

V pořadí již třetí ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 a zahraniční zkušenosti v oblasti implementace MKN-11 byla přednesena zahraničními experty zastupující Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní federaci sdružení pro správu zdravotnických informací IFHIMA.

Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, podívat se na reportáž, poslechnout si rozhovory se zahraničmi řečníky a rozhovory s klinickými experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologii a stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍÍ

MKN-10 A MKN-11 V SOUVISLOSTECH, IMPLEMENTACE V ČR

MKN-11 - KVALITATIVNÍ ZMĚNA POPISU ZDRAVOTNÍ PÉČE

CO SE DĚJE V OSTATNÍCH KLINICKÝCH KLASIFIKACÍCH A TERMINOLOGIÍCH

Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference

Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

                  Adobe Systems                  

Webcast z Konference PreVOn 2018 – Pilotní projekty časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem

Související informace: 

Informace na webu konference
(reportáž, rozhovory, audiovizuální záznamy přednášek, prezentace, fotografie)

Web Národního screeningového centra

Projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění

 

 

Pro vás, co jste se konference nemohli zúčastnit i pro vás, kteří si ji chcete připomenout, jsme připravili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON.

Audiovizuální záznamy všech přednášek najdete na webu konference PREVON 

Konference se konala ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Praze a organizovalo ji Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. 

Z konference jsme zpřístupnili velké množství materiálů.

Na webu konference, webu Národního screeningové centra a webu ÚZIS ČR najdete Zprávu z konference s videoreportáží a prezentacemi ke stažení, řadu rozhovorů s významnými představiteli našeho zdravotnictví a zahraničními hosty o současných screeningových programech, jejich výsledcích a perspektivách a také rozhovory s garanty nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem a nyní i nesestříhané audiovizuální záznamy všech přednášek.   

Hlavními úkoly konference Prevon byla diskuse nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.  

 

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.

Potraty 2016

Potraty

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

 (2.33 MB)

Zemřelí 2017

Zemřelí

Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

 (3.03 MB)

Psychiatrická péče 2017

Psychiatrická péče

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Asistovaná reprodukce v České republice 2016

Asistovaná reprodukce v ČR

Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2005, 2010 a 2015. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.