HlavníO násÚZIS ČR

Projekty – souhrn

 

Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth Informační a datové resortní rozhraní (IDRR) 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006337
Projekt „Informační a datové resortní rozhraní“ (IDRR) zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Vybudování IDRR zároveň představuje nezbytnou infrastrukturní komponentu pro realizaci dalších projektů Národní strategie elektronického zdravotnictví a je s touto strategií jako její nedílná část v plném souladu.

 

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167
Předmětem předkládaného projektu je pilotní projekt časného záchytu karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře po předchozím onkologickém onemocnění. Jde tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem tohoto projektu je časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA vedoucí k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelného metastatického onemocnění. Současně lze očekávat i snížení mortality.

 

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166
Předmětem předloženého projektu je v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUIPP do praxe. Jedná se o pilotní ověření podložené metody užívané ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu bude příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUIPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které MZ ČR napomůže přijetí následných kroků, včetně legislativních.

 

INTENT - Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči ve smyslu orientace na pacienta
 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.

 

Datová základna realizace screeningových programů
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216
Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.

 

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904
Cílem projektu je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vznikne Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.

 

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.

 

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748
Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.

 

Projekty ve fázi udržitelnosti, realizované Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)
CZ.1.06/1.1.00/07.06382
CZ.1.06/1.1.00/17.09399
Projekty byly spolufinancovány z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR a realizátorem a příjemcem finanční podpory bylo Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy..

 

 

Datová základna realizace screeningových programů
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216
Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.