Hlavní

Veřejná zakázka - Telekomunikační služby GSM

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Telekomunikační služby GSM“.  Nabídky se podávají písemně a na CD nosiči, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.:

Neotevírat - Výběrové řízení „Telekomunikační služby - GSM“

 

Nabídky podávejte v termínu do 22. 5. 2017 do 10,00 hod. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a na CD nosiči (označeném identifikačními údaji uchazeče a názvem zakázky) na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní oddělení
Palackého náměstí 4, 
128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 – 15:30
Pátek:    8:00 – 14:00

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: JUDr. Richarda Galušky

 

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška – tel.: 224 972 112, e-mail: richard.galuska@uzis.cz