Hlavní

Asistovaná reprodukce v České republice 2011

Asistovaná reprodukce v ČR

Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Pozvánka na konferenci DRG restart

Správu a rozvoj našeho DRG čeká v příštích měsících a letech celá řada zásadních změn. Chcete-li být informováni o záměrech a alternativách dalšího rozvoje DRG pod správou ÚZIS ČR a zároveň zjistit, jaké jsou plány MZ ČR s DRG v připravované úhradové vyhlášce na rok 2015, přijměte pozvání na konferenci DRG Restart pořádanou ÚZIS ČR ve spolupráci s NRC a Advance Hospital Analytics.

Zdravotnictví ČR 2013 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.

Lázeňská péče 2013

Lázeňská péče

Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Aktuální verze MKN-10 v ČR

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2014.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Program adresného zvaní na screeningová vyšetření vybraných nádorových onemocnění

Číslo:
 
Region:
 Česká republika

V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní na preventivní vyšetření na vybrané zhoubné novotvary.

Na zhoubný novotvar prsu zemřelo v roce 2012 v České republice 1 678 žen, 3 720 mužů a žen zemřelo na zhoubný novotvar kolorekta a na zhoubný novotvar děložního hrdla ve stejném roce zemřelo 357 žen. Velké části těchto úmrtí by bylo možno předejít včasným odhalením onkologického onemocnění v časnějších stádiích, kdy je možné tato onemocnění úspěšné léčit.

Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů nabízí publikace Novotvary (viz http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novotvary) nebo portál SVOD (http://www.svod.cz).

Přestože dlouhodobě v České republice fungují screeningové programy vyšetření na novotvary prsu (mamografický screening, více na http://www.mamo.cz), novotvary kolorekta (více na http://www.kolorektum.cz) i novotvary děložního čípku (více na http://www.cervix.cz), problémem je relativně nízká účast pacientů. Tento fakt kritizovala i zpráva OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival (http://www.uzis.cz/rychle-informace/tiskova-zprava-vydani-publikace-oecd-health-policy-studies-cancer-care-assuring-quality-improve-surv).

V programu adresného zvaní zjišťují zdravotní pojišťovny z vykázané péče svých klientů, zda v poslední době navštívili screeningové vyšetření. Pokud ne a jsou ve cílové věkové skupině, je jim zasílán dopis s informacemi a doporučením k podstoupení screeningového vyšetření. Občan s touto pozvánkou navštíví svého praktického lékaře nebo praktického gynekologa a podstoupí vyšetření nebo je zaslán s poukazem na vyšetření na odborné pracoviště.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Rodička a novorozenec 2012

Rodička a novorozenec

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru reprodukčního zdraví - rodičky a novorozenci. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

Vrozené vady u narozených v roce 2011

Vrozené vady u narozených

K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování. V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje z Národního registru vrozených vad. Údaje v publikaci se třídí podle místa zařízení, bydliště, věku matky; dále podle pohlaví, druhu vady, týdne těhotenství a porodní hmotnosti. Jsou sledovány jak počty dětí s vrozenou vadou, tak i počty zjištěných vrozených vad u těchto dětí.