Hlavní

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Program adresného zvaní na screeningová vyšetření vybraných nádorových onemocnění

Číslo:
 
Region:
 Česká republika

V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní na preventivní vyšetření na vybrané zhoubné novotvary.

Na zhoubný novotvar prsu zemřelo v roce 2012 v České republice 1 678 žen, 3 720 mužů a žen zemřelo na zhoubný novotvar kolorekta a na zhoubný novotvar děložního hrdla ve stejném roce zemřelo 357 žen. Velké části těchto úmrtí by bylo možno předejít včasným odhalením onkologického onemocnění v časnějších stádiích, kdy je možné tato onemocnění úspěšné léčit.

Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů nabízí publikace Novotvary (viz http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novotvary) nebo portál SVOD (http://www.svod.cz).

Přestože dlouhodobě v České republice fungují screeningové programy vyšetření na novotvary prsu (mamografický screening, více na http://www.mamo.cz), novotvary kolorekta (více na http://www.kolorektum.cz) i novotvary děložního čípku (více na http://www.cervix.cz), problémem je relativně nízká účast pacientů. Tento fakt kritizovala i zpráva OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival (http://www.uzis.cz/rychle-informace/tiskova-zprava-vydani-publikace-oecd-health-policy-studies-cancer-care-assuring-quality-improve-surv).

V programu adresného zvaní zjišťují zdravotní pojišťovny z vykázané péče svých klientů, zda v poslední době navštívili screeningové vyšetření. Pokud ne a jsou ve cílové věkové skupině, je jim zasílán dopis s informacemi a doporučením k podstoupení screeningového vyšetření. Občan s touto pozvánkou navštíví svého praktického lékaře nebo praktického gynekologa a podstoupí vyšetření nebo je zaslán s poukazem na vyšetření na odborné pracoviště.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Rodička a novorozenec 2012

Rodička a novorozenec

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru reprodukčního zdraví - rodičky a novorozenci. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

Vrozené vady u narozených v roce 2011

Vrozené vady u narozených

K dispozici jsou publikace Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování. V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje z Národního registru vrozených vad. Údaje v publikaci se třídí podle místa zařízení, bydliště, věku matky; dále podle pohlaví, druhu vady, týdne těhotenství a porodní hmotnosti. Jsou sledovány jak počty dětí s vrozenou vadou, tak i počty zjištěných vrozených vad u těchto dětí.

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Výkazy na rok 2014

Od 5.12.2013 si můžete stáhnout na našem webu elektronické formuláře výkazů a závazných pokynů pro vyplňování Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2014.

Pohlavní nemoci 2012

Pohlavní nemoci

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registru pohlavních nemocí. Do publikace jsou zahrnuta všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR. Nově hlášená onemocnění jsou tříděna podrobně podle jednotlivých diagnóz, věku, pohlaví, bydliště.

Tisková zpráva k vydání publikace OECD "Health at a Glance 2013"

Číslo:
 
Region:
 Česká republika

Dne 21. 11. 2013 představila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) další vydání své publikace Health at a Glance (Stručný pohled na zdraví). V publikaci jsou prezentovány základní trendy a mezinárodní srovnání zdravotnických ukazatelů ve 34 členských státech OECD, které pocházejí převážně z databáze OECD Health Data.

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012

Ekonomické informace ve zdravotnictví

Jde o výběr dostupných ekonomických informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a dále Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha, Českého statistického úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Publikace obsahuje informace o celkových výdajích na zdravotnictví, o výdajích veřejných (t.j. z veřejných rozpočtů a ze zdravotního pojištění) a výdajích soukromých placených obyvatelstvem, spotřebě léčiv, struktuře nákladů a výnosů zdravotních pojišťoven, struktuře nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle různých hledisek, síti zdravotnických zařízení, majetku, nákladech a výnosech zdravotnických zařízení, vývoji průměrných mezd ve zdravotnictví, ekonomických údajích o soukromých zdravotnických podnikatelských subjektech (ordinacích lékařů) a o lékárnách, vývoji cen ve zdravotnictví a údaje o zdravotnictví ze statistiky národních účtů a mezinárodní srovnání dle zdrojů OECD.