Hlavní

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (k 31.5.2013)

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

Adresář zahrnuje poskytovatele většího objemu zdravotních služeb všech rezortů. Každý poskytovatel (zdravotnická organizace) je uveden všemi svými dílčími adresami s telefonním a faxovým spojením, včetně výčtu oborů ambulantních služeb a lůžkových oddělení. Bylo zvoleno třídění podle typu poskytovatele a jeho umístění. Rozsah a setřídění údajů se v jednotlivých vydáních publikace řídí požadavky vedoucích pracovníků rezortu zdravotnictví.

Novotvary 2010

Novotvary

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959. Od roku 1990 v česko-anglické verzi (v letech 1987–1989 vycházela též anglická verze). Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.

 (3.93 MB)

Lázeňská péče 2012

Lázeňská péče

Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKCHR.

Rodička a novorozenec 2011

Rodička a novorozenec

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru rodiček a z Národního registru novorozenců. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

Pozvánka na konferenci PREVON 2018, Praha 13.–14. 11. 2018

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PRevence Vážných ONemocnění) se koná ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.
Adobe Systems

Pozvánka na konferenci PREVON 2018  
Datum konání konference: 13.–14. listopadu 2018
Místo konání: TOP HOTEL Praha

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference Prevon 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se koná ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha. 

  

Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na konferenci PreVOn 2017, která se uskutečnila v Praze 25. září 2017.

Jedním z cílů konference PreVOn 2018 je poskytnout prostor pro diskusi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem je široce diskutovat stávající screeningové programy jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Konference PreVOn 2018 bude rozdělená do tří částí

  • V první části programu budou podrobně diskutovány výsledky a perspektivy adresného zvaní ke stávajícím programům screeningu zhoubných nádorů (aktuální účast občanů, dopad a limitace, udržitelnost a možnosti inovace adresného zvaní). Dále budou velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran diskutovány bariéry v přístupu a prostupnosti jednotlivých screeningových programů a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy budou návaznost péče ve screeningovém procesu (od testu přes diagnostiku až k léčbě a následné péči o pacienty) a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.
  • V druhé části programu bude diskutována koncepce organizace onkologické péče v ČR a rovněž budou diskutovány screeningové programy jako důležitá součást Národního onkologického programu ČR.
  • Ve třetí části programu se uskuteční veřejný workshop Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Na tomto setkání bude diskutován aktuální stav realizace pilotních screeningových projektů realizovaných ÚZIS. Více informací o pilotních screeningových projektech naleznete na webu Národního screeningového centra.

REGISTRACE

POZVÁNKA A PROGRAM

 

Na všech částech konference je možná účast širšího auditoria včetně zástupců pacientských organizací se vztahem k jednotlivým pilotním screeningovým projektům a dalších zainteresovaných stran.

Upozorňujeme účastníky konference, že na konferenci bude přítomna audiovizuální technika za účelem pořízení reportáže z této akce. Rovněž pořizujeme fotodokumentaci. Účastí na konferenci souhlasíte s tím, že můžete být zachycen na pořizovaných záznamech a že tyto záznamy mohou být zveřejněny za účelem informování veřejnosti o proběhlé akci, propagace dalších akcí nebo jako ilustrační materiál.

 

Pozvánka na odborné setkání „Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru“ na 31. 10. 2018

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Setkání se uskuteční dne 31. 10. 2018 od 10:00 do 14:00 hodin v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2.


Datum: 31. 10. 2018 10:00 - 14:00
Místo: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019.

Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru, zejména členové Rady NOR a pracovníci Územních pracovišť NOR.

S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Registrace k účasti

Pozvánka a program