Hlavní

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2009

Číslo:
 43/10
Region:
 Česká republika
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2009. Celkem bylo nově hlášeno 33,9 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 91 % pro nemoc a 9 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti vzrostla na 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.
 (0.27 MB)

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009

Číslo:
 41/10
Region:
 Česká republika
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v České republice 5 298 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 615 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 38,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.
 (0.25 MB)

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2009

Číslo:
 42/10
Region:
 Česká republika
Ke konci roku 2009 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče 473 pracovišť s přibližně 3 tis. odbornými zdravotnickými pracovníky. Služeb domácí péče využilo 145 tis. pacientů, z toho 78 % ve věku 65 let a více. V průběhu roku uskutečnili pracovníci domácí zdravotní péče celkem 5,7 mil. návštěv u pacientů, což představovalo v průměru 40 návštěv na 1 pacienta. Celkem bylo provedeno 11,4 milionu výkonů, z nichž 89 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 (0.21 MB)

Celkové výdaje na zdravotnictví 2005-2009

Číslo:
 40/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2005-2009. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2009 dosáhly téměř 287 mld. Kč.
 (0.12 MB)

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání

Číslo:
 39/10
Region:
 Česká republika

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Data zveřejněné v červnu 2010. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako např. podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

 (0.23 MB)

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2009

Číslo:
 38/10
Region:
 Česká republika
Podle dat z Registru TBC se v roce 2009 vyskytlo v ČR 710 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 6,8 případu na 100 tis. obyvatel), 482 u mužů a 228 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 136 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 43 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
 (0.27 MB)

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2007

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR
Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých (mortalita je uvedena jako hospitalizační, 30denní a celková roční mortalita). Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2006

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR
Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých (mortalita je uvedena jako hospitalizační, 30denní a celková roční mortalita). Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Užívání léků, fyzická bolest)

Číslo:
 36/10
Region:
 Česká republika
Další ze série analýz dat ze šetření o zdraví populace (EHIS) z roku 2008 se věnuje užívání předepsaných a nepředepsaných léků. U obou typů léků je podíl uživatelů zhruba 45 %, nejčastěji jsou užívány léky na hypertenzi, bolesti, chřipku a nachlazení, vitamíny. Ženy užívají léky častěji než muži. S věkem roste podíl uživatelů předepsaných léků, u nepředepsaných léků toto neplatí. Ve srovnání s rokem 2002 se mírně snížil podíl uživatelek předepsaných léků, zejm. léků na migrénu, u nepředepsaných léků došlo k poklesu uživatelek vitamínů a minerálů, nárůst naopak u uživatelů léků proti nachlazení. Problémy s bolestmi v posledních 4 týdnech uvedlo 36 % mužů a 45 % žen, přitom 3 % mužů a 8,5 % žen zaznamenalo potíže vážné či extrémní. Problémy jsou častější u žen a u seniorů.
 (0.21 MB)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny)

Číslo:
 70/10
Region:
 Česká republika

Aktuální informace hodnotí celkem tři tématické bloky z Evropského modulu o zdravotních determinantech. V první části se věnuje hodnocení průměrné váhy, výšky a indexu tělesné hmotnosti respondentů, následuje hodnocení fyzické aktivity, a v neposlední řadě vyhodnocuje otázky na spotřebu ovoce a zeleniny. Nerovnosti podle pohlaví a věku jsou popisovány v příslušných oddílech této Aktuální informace. Z hlavních výsledků je patrné, že hodnoty BMI jsou vyšší u respondentů starších 44 let, mužů s nadváhou je více než žen. U vysoké fyzické aktivity je věkový profil poměrně vyrovnaný, k poklesu dochází až od 75. roku života, a z hlediska pohlaví je častější u mužů. Ženy konzumují ovoce a zeleninu přibližně 2x častěji než muži.

 (0.32 MB)