Hlavní

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Předmětem je realizace pilotního projektu sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací.

CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.

Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Projekt směřuje k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorové choroby. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Jde o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu je časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.

Zpráva z celostátního odborného setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“, Praha 19. 4. 2018

Dne 19. 4. 2018 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) a zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
           Adobe Systems

ZPRÁVA Z CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ SHNU 19. 4. 2018

Dne 19. 4. 2018 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie 
a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) a zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Ing. V. Štrombachová;  Mgr. D. Dolanová, Ph.D.; Mgr. J. Kučerová, Ph.D.).


Setkání se aktivně účastnilo celkem 43 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) z 37 Zdravotnických lůžkových zařízení v ČR a 7 zástupců z 6 Agentur domácí zdravotní péče (ADP) v ČR. Všem oprávněným (kontaktním) osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb aktuálně zapojeným v SHNU, které se nemohly setkání zúčastnit, je poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání na Národním webovém portále SHNU (http://shnu.uzis.cz/). 

Jednání zahájila doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D., která krátce přivítala přítomné a představila členy týmu ÚZIS koordinující realizaci metodického projektu Sytému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) ÚZIS ČR.  

Jednání bylo zaměřeno na několik tematických okruhů (více viz prezentace ze setkání): 

a) Shrnutí a zopakování základních údajů o centrálním systému hlášení NU  a hlavních milnících v jeho fungování (A. Pokorná) 

b) Aktuální stav zapojených PZS a přehled provedených pilotních sběrů agregovaných dat do SHNU (A. Pokorná)  

c) Přehled členů zapojených v pracovní skupině SHNU – zástupci PZS lůžkové péče a zástupci ADP (A. Pokorná)

d) Odevzdání dat – nejčastější nedostatky a chyby při vyplňování výkazu (V. Štrombachová). 

Byly připomenuty nejčastější chyby při odevzdání dat zejména u NU Jiné – chybné zařazování NU pod NU Jiné, chybějící popis uvedených NU nebo neodpovídající počet NU uvedený v popisu. Dále byl zdůrazněn význam odlišení NU v  následné, dlouhodobé a paliativní péči od NU v akutní péči a to s ohledem na významný vliv na celkové výsledky analýz NU daného PZS (u NU Pád a Dekubitus).

e) Změny výkazu pro povinné předání dat za rok 2018 (V. Štrombachová)

Byly představeny hlavní změny výkazu o počtu hlášení NU a to zejména: 

 • zpravodajská povinnost předat počty hlášení o NU pro všechny PZS lůžkové péče;
 • změna názvu z L (MZ) 3-02 na L (MZ) 3-01;
 • změna frekvence předání dat – 1 x ročně;
 • stanoven pevný termín pro předání dat - 1. DUBEN – 1. ČERVEN 2019;
 • povinnost předat data celkem za PZS u NU Dekubitus a NU Pád.

f) Analýza nežádoucích událostí za 1. pol. 2017 (J. Mužík)

 • Prezentováno bylo porovnání anonymizovaných analýz nežádoucích událostí za všechny dosavadní uskutečněné pilotní sběry agregovaných dat, dále analýza za 1. pol. 2017 u jednotlivých typů PZS a na závěr sdělení bylo uvedeno detailní sledování u NU Pád a NU Dekubitus.

g) Záměrná imobilizace pacientů prostřednictvím inkontinenčních pomůcek – výsledky ankety (J. Kučerová)

Představeny byly základání údaje o pilotní studii/anketě, cíl průzkumu a výsledky ankety. Z analýzy výsledků ankety vyplynulo, že se jedná o oblast, které je nezbytné věnovat další pozornost. 
V následné diskusi bylo dohodnuto: 

 • 13 zástupců PZS zúčastněných na setkání se pozitivně vyjádřilo a je ochotných realizovat pilotní průzkum (point prevalence study);
 • nutno realizovat na oddělení s více než 30 % ležících pacientů (mimo ARO, JIP);
 • tým SHNU připravý záznamový arch;
 • pro sběr dat bude určen konkrétní termín, přibližně ve druhé polovině září 2018.

h) Celorepublikový projekt pro hodnocení dodržování bariérové péče/SOP – „Kautely“ (D. Dolanová)

Prezentovány byly aktualizované informace o probíhajícím projektu s pracovním názvem „Kautely“. Diskutován byl dotaz jednotlivých zástupců PZS k projektu, ohledně otázek týkajících se „mytí rukou“ a vyjádření stanoviska týmu SHNU k dané problematice. Závěrem byl představen dosavadní počet odevzdaných elektronických dotazníků a bylo apelováno na další distribuci a vyplňování dotazníku do konce června 2018.


i) Závěr (A. Pokorná)

Na závěr bylo shrnuto několik aktuálních bodů týkajících se SHNU – sběr a odevzdávání dat u PZS i ADP, povinný sběr dat pro všechny PZS lůžkové péče a pozvání na III. Sympozium „Dekubity 2018“. Závěrem byla taktéž otevřena kuloárová diskuze.

Závěr z celostátního setkání: 

 • Kontinuálně je realizována otevřená komunikace a partnerský přístup zainteresovaných osob a metodická podpora pomocí Národního webového portálu SHNU, diskusního fóra a metodické pomoci prostřednictvím telefonických a e-mailových konzultací.  
 • Výsledky analýzy dat za 1. pol. 2017 jsou v souhrnné podobě dostupné na webu SHNU, individuální výsledky hodnocení konkrétních PZS byly zaslány elektronickou poštou oprávněným/kontaktním osobám.  
 • Byla zdůrazněna potřeba, aby poskytovatelé akutní péče předávali data o počtu hlášení NU zvlášť za pracoviště následné, dlouhodobé a paliativní péče, což umožní detailnější analýzy a identifikaci míry ošetřovatelské zátěže u chronicky a dlouhodobě nemocných pacientů a jejich vliv zejména na počty NU Dekubitus a Pád.
 • Je připravována odborná publikace „Management nežádoucích událostí  ve zdravotnictví – metodika prevence, identifikace a analýz“ GRADA, která poskytne souhrnné informace o systému, metodikách i výsledcích analýz v tištěné podobě  k podpoře pregraduálního i postgraduálního vzdělávání.
 • Připravována je aktualizace Věstníku 7/2016 – Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.
 • V případě zájmu o členství v pracovní skupině SHNU je nezbytné kontaktovat  Ing. V. Štrombachovou elektronickou poštou (email: Veronika.Štrombachová@uzis.cz). 

Úkoly vyplývající ze setkání:

 • Vytvořit záznamový arch – point prevalence study pro zjišťování „Záměrné imobilizace pacientů“ a stanovit konkrétní datum realizace (tým SHNU).
 • Navrhnout vhodná oddělení pro sledování (> 30 % ležících pacientů, mimo ARO, JIP) (zástupci PZS).
 • Kontaktovat PZS, kteří mají zájem o zapojení v pilotní studii.
 • Připravit k realizaci „point prevalence study“ v září 2018. 

Novinky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky


Zpráva

Datum vydání: 19.06.2018
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Analytik dat.


Datum vydání: 01.06.2018
Tématická řada:

Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.


Datum vydání: 31.05.2018
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Mzdová účetní / personalista.


Datum vydání: 30.05.2018
Tématická řada:

Vzhledem k technickým problémům, které se vyskytly v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2017, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro jejich sběr na 15. června 2018. Podrobnější informace budou rozeslány do datových stránek (s.r.o.) nebo mailem.


Datum vydání: 22.05.2018
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.Toto je pravidelný zpravodaj, který jste obdržel jako registrovaný uživatel služeb ÚZIS ČR. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj ÚZIS ČR do své schránky, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zpráva z 74. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19. 4. 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.
          Adobe Systems    

Zpráva ze 74. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu dne 19. 4. 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2017 a souvisejících tématech týkajících se problematiky monitorování a ochrany zdraví při práci a pracovně lékařských služeb. Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

 
Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

 • Zdraví při práci s azbestem (V. Lipšová, SZÚ)
 • Poznatky odborů ze šetření nemocí z povolání (Z. Moravec, ČMKOS)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (I. Kučera, KHS Královehradeckého kraje)
 • Systémy časného hlášení pro záchyt nových nemocí z povolání v EU (P. Urban, SZÚ)
 • Národní registr nemocí z povolání - aktuální stav registru a rekapitulace roku 2017 (J. Žofka, ÚZIS ČR)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z klinického pohledu (Z. Fenclová, SZÚ)
 • Novela zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (A. Sixtová, MZ)

 Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice aktuálního stavu, provozu a statistikám vycházejícím z Národního registru nemocí z povolání.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

 • 69. Konzultační den - Oddělení pracovního lékařství, 19. dubna 2017
 • 64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016
 • 60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015
 • 50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 4. 2013
 • 46. Konzultační den: Informační systémy v pracovním lékařství, 19. 4. 2012
 • 39. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

Pozvánka na Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, Praha 26. 4. 2018

Díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb", který se bude konat dne 26. 4. 2018 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.
             Adobe Systems

Vážená paní, vážený pane,

díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb, byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb". Seminář je určen pro zástupce lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, především pak pro personalisty. Tento, v nedávné době již třetí seminář, se bude konat 26.4.2018 a to v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Na seminář se prosím přihlašujte na tomto odkazu.

 

Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, 10.4. v Praze a 12.4. v Brně 2018

Ve dnech 10. a 12.4.2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zveřejňujeme prezentace a krátkou zprávu.
  Adobe Systems

Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb

Ve dnech 10. a 12. 4. 2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zástupci ÚZIS ČR komplexně představili Národní registr zdravotnických pracovníků a popsali jeho funcionality.

Velká část seminářů byla věnována povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb  při plnění tohoto registru a také číselníkům, které registr používá.

Na seminářích byla diskutována celá řada otázek, především pak otázek z personální oblasti, která se týkala rozsahu vkládaných dat do registru.

Díky velkému zájmu bude s největší pravděpodobností vypsán ještě jeden termín pro konání dalšího semináře.

Prezentace v pdf   

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Jana Zvárová Memorial Conference, Praha, Lékařský dům, 4. 5. 2018

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Jana Zvárová Memorial Conference

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., jejíž odchod v létě 2017 hluboce zasáhl nejen její kolegy a studenty na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde  působila po většinu své bohaté profesní dráhy. Paní profesorka byla významnou osobností české zdravotnické statistiky a mimo jiné předsedkyní oborové rady postgraduálního studia biomedicínské informatiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Přednášky a přednášející jsou pozváni s ohledem na témata, kterým se paní profesorka věnovala a která zásadním způsobem ovlivnila. V programu tak najdeme například prof. Blobela, tak i další zástupce z Evropské federace medicínských informatiků (EFMI).

Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na adrese www.jzmc.cz 
Zlevněná včasná registrace je otevřena do 20. dubna 2018.​