Hlavní

Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.

Novinky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky


Zpráva

Datum vydání: 15.12.2017
Tématická řada:

Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.


Datum vydání: 04.12.2017
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.


Datum vydání: 22.11.2017
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.


Datum vydání: 20.11.2017
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Finanční manažer operačních programů.


Akce

Datum vydání: 13.12.2017
Tématická řada:

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací.


Datum vydání: 06.12.2017
Tématická řada:

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.


Datum vydání: 20.11.2017
Tématická řada:

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.


Publikace

Psychiatrická péče

Datum vydání: 13.12.2017
Tématická řada: Psychiatrie (obecně)

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


Asistovaná reprodukce v ČR

Datum vydání: 22.11.2017
Tématická řada: Asistovaná reprodukce

Data vychází z údajů Národního registru reprodukčního zdraví – Národního registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice.


Rychlé informace


Toto je pravidelný zpravodaj, který jste obdržel jako registrovaný uživatel služeb ÚZIS ČR. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj ÚZIS ČR do své schránky, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zpráva z Konference KlasifiKon 2017, konané ve dnech 7. a 8. 11. 2017, publikace prezentovaných materiálů

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.
Adobe Systems

Zpráva z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

V pořadí již druhý ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na oblast multiplikace metod a přístupů uplatňovaných při standardizaci záznamu stavu pacienta, k podpoře klinického rozhodování a identifikaci využívaných zdravotnických prostředků byla přednesena zahraničními experty  zastupující  Snomed Internatinal, Global Medical Device Nomenclature Agency a Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 34 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • Klinická terminologie jako základ srozumitelnosti zdravotnictví
 • Oborové klasifikace a klasifikace Světové zdravotnické organizace: Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O), TNM klasifikace novotvarů, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
 • Casemix klasifikace a související nástroje, Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků
 • Klasifikace zdravotních intervencí
 • Kvalita kódování zdravotních služeb

Závěr konference byl věnován informacím o aktualizaci MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 a prezentaci českého překladu interaktivního nástroje určeného pro výuku používání a kódování diagnóz prostřednictvím MKN-10 (ICD-10 Training Tool).

Akce se zúčastnily bezmála dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Přinášíme všechny prezentace, které během konference zazněly, a rozhovory s našimi zahraničními hosty a dalšími přednášejícími. Na naše otázky odpověděli: 

 • MUDr. Miroslav Zvolský, Vedoucí Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky (v čase: 0:12)    
 • Dr. Barry Daniels, Global Medical Device Nomenclature Agency (v čase 0:51)
 • Dr. Ulrich Vogel, Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications (v čase 1:52)
 • Mgr. Dalibor Slovák, Ústav zdravotnických informací a statistiky (v čase 4:14)
 • Ian Green, SNOMED International (v čase 6:42)
 • MUDr. Pavel Tesner, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF FN Motol (v čase 7:31)

Během konference jsme natočili všechny přednášky. Najdete je ve formě webcastu v samostatném článku.  

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Nabídka zaměstnání: Finanční manažer operačních programů

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Finanční manažer operačních programů.

Aktualizace systému eREG a možná nedostupnost registrů

Z důvodů pravidelné aktualizace systému eREG může docházet k výpadkům registrů v termínech 15.11., 20.–22.11., 24.–26.11.2017, a to především mimo pracovní dobu.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2016 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2016.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2016

Od roku 2016 jsou údaje o počtu lůžek sledovány prostřednictvím Přílohy 1 k ročnímu výkazu E(MZ) 2-01 / E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Ukazatele: Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období podle formy poskytované péče v členění podle oborů zdravotní péče. 

Lázeňská péče 2016

Lázeňská péče

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 

Ekonomické výsledky nemocnic 2016

Ekonomické výsledky nemocnic

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. 

Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj. fakultních nemocnic a nemocnic. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví. Pokud v rámci nemocnice jako právnické osoby existují začleněná zařízení stejného nebo jiného druhu (léčebna dlouhodobě nemocných, kojenecký ústav, apod.), jsou údaje za celý subjekt sumarizovány.