Hlavní

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

Zpráva z Konference PREVON 2018, konané ve dnech 13. - 14. 11. 2018

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, videoreportáž a rozhovory s přednášejícími.

                  Adobe Systems                  

Zpráva z Konference PreVOn 2018 – Pilotní projekty časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. 

Jedním z cílů konference PREVON 2018 bylo poskytnout prostor pro diskusi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem bylo široce diskutovat stávající screeningové programy jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Konference PREVON 2018 byla rozdělena do tří částí. Úterý bylo věnováno bariérám v přístupnosti a prostupnosti screeningu zhoubných nádorů. Diskutovalo se o standardních diagnostických postupech i nových příležitostech pro prevenci a kvalitu. Proběhla podrobná diskuse na téma výsledky a perspektivy adresného zvaní ke stávajícím programům screeningu zhoubných nádorů (aktuální účast občanů, dopad a limitace, udržitelnost a možnosti inovace adresného zvaní). Velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran byly diskutovány bariéry v přístupu a prostupnosti jednotlivých screeningových programů a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy byla návaznost péče ve screeningovém procesu a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

V rámci druhého konferenčního dne se uskutečnil Workshop zaměřený na organizaci a hodnocení onkologické péče v České republice, včetně diskuse o screeningových programech, které jsou důležitou součástí Národního onkologického programu ČR.

Závěrečná část konference byla věnována veřejnému workshopu Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Na tomto setkání byl diskutován aktuální stav realizace pilotních screeningových projektů realizovaných ÚZIS. Více informací o pilotních screeningových projektech naleznete na webu Národního screeningového centra. Postupně vystoupili odborní garanti jednotlivých pilotních screeningových projektů, jako je včasný záchyt kritických srdečních vad u novorozenců, odhalení rizika předčasného porodu, časný záchyt rakoviny prostaty, screening chronické obstrukční plicní nemoci, sekundární prevence poškození zraku u pacientů s diabetem a  projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin.

Hlavními úkoly konference Prevon byla diskuse nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.  

 

Na konferenci jsme natočili rozhovory o současných screeningových programech zhoubných nádorů, jejich výsledcích a perspektivách a také rozhovory s garanty nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem. Rozhovory se šestnácti předními představiteli současných i pilotních screeningových programů, představiteli našeho zdravotnictí a zahraničními hosty, najdete na webu konference PREVON.

Rozhovory na téma současných screeningových programů nám poskytli (rozhovory najdete na webu konference)

 • Dr Srdan Matic, představitel WHO a vedoucí kanceláře WHO v ČR
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., primářka BREAST UNIT PRAGUE, předsedkyně  Komise odborníků pro mamární diagnostiku 
 • doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice Praha
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., Centrum ambulantní gynekologie a primární péče 
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, ředitel útvaru pro standardní diagnostické a terapeutické postupy Ministerstva zdravotnictví SR
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Národní screeningové centrum

Rozhovory na téma nových pilotních programů Národního screeningového centra nám poskytli (rozhovory najdete na webu konference)

 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. - za Národní screeningové centrum
 • Ing. Ladislav Báča, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova - za pilotní projekt Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla
 • prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - za pilotní projekt Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu
 • doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha - za pilotní projekt Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních 
 • MUDr. Patrik Šimják, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - za pilotní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Novorozenecké oddělení FN Olomouc - za pilotní projekt Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
 • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - za pilotní projekt Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu - za pilotní projekt
 • doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika FNHK, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova - za pilotní projekt CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Osteocentrum a Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové - za pilotní projekt Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Na konferenci PREVON jsme také natočili všechny přednášky a připravujeme pro vás webcast celé konference. 

Záštitu nad konferencí poskytli:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministra zdravotnictví ČR, 
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.,  ministerka zdravotníctva SR
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Úvodní přednáška

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Program screeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu

Workshop Národního screeningového centra (NSC)

Lékárenská péče 2017

Číslo:
 A09/18
Region:
 Česká republika

Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2017) 2 852 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2017 připadalo v průměru 3 720 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 68,8 mil. receptů a 3,6 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,48 receptů a 0,34 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 597 Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 82,18 mld. Kč.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Technická aktualizace MKN-10, říjen 2018

V souvislosti s rozebráním tištěné verze MKN-10 přistoupil ÚZIS ČR na podzim tohoto roku k dotisku Tabelární části a Instrukční příručky. Při té příležitosti došlo u Tabelární části k opravě překlepů a dalších drobnějších chyb.

Nabídka zaměstnání: Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrativní pracovník projektů / zástup asistentky ředitele.

Nabídka zaměstnání: Asistent/ka zástupce ředitele

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Asistent/ka zástupce ředitele.

Zpráva z Konference KlasifiKon 2018, konané ve dnech 6. a 7. 11. 2018, publikace prezentovaných materiálů

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.
Adobe Systems

Zpráva z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.   

Hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií.  

V pořadí již třetí ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 a zahraniční zkušenosti v oblasti implementace MKN-11 byla přednesena zahraničními experty zastupující Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní federaci sdružení pro správu zdravotnických informací IFHIMA.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 21 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
 • MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR
 • MKN-11 - kvalitativní změna popisu zdravotní péče
 • Casemix klasifikace a souvisící nástroje
 • Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích

Druhý den konference byl věnován doprovodnému workshopu pro kodéry zdravotních služeb. Během něj hledali řešení problémů, se kterými se v praxi setkávají a potýkají.  

Akce se zúčastnily téměř dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Veškeré prezentace, které během konference zazněly, lze stáhnout  prostřednictvím pdf formátu. Video reportáž, která obsahuje i rozhovory s našimi zahraničními hosty, naleznete ve spodní části této stránky. V dalším videu uvidíte rozhovory s našimi experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologie. Pro všechny, kteří se nemohli konference Klasifikon zúčastnit a nebo si chtějí zopakovat některou z přednášek prvního dne, připravujeme webcast z konference. Nejpozději do konce roku budete mít možnost shlédnout na našem webu všechny přednášky prvního dne.   

Reportáž z konference a rozhovory se zahraničními řečníky

Na naše otázky odpověděli: 

 • Robert Jakob, MD (WHO) v čase 2:11 odpovídá na otázku, co bylo hlavním podnětem k vývoji 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
 • Angelika Haendel, M.A. (International Federation of Health Information Management Associations - IFHIMA) v čase 4:08 vysvětluje, proč je důležité mít národní organizaci sdružující odborníky na management klinických informací.
 • Drs. Huib Ten Napel (WHO FIC Collaborating Centre in Netherlands, Education and Implementation Committee WHO FIC Network) v čase 5:22 přibližuje, jakým způsobem je organizováno vzdělávání v 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí.

   

Rozhovory s klinickými experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologii

Na otázky Jiřího Trávy, vedoucího Oddělení komunikace a vztahů s veřejností ÚZIS ČR, odpověděli: 

 • prim. MUDr. Patricie Kotalíková z Nemocnice Kadaň nám odpověděla na otázky o přínosu 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (v čase 00:07)
 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. z Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV Praha mluvil o aktualizaci Mezinárodní klasifikace pro onkologii (v čase 01:25)
 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jsme se zeptali na kódování vzácných onemocnění (v čase ​03:25)
 • prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, které jsme se ptali na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (v čase 09:04)

Během konference jsme natočili všechny přednášky, které nyní zpracováváme. Najdete je později ve formě webcastu v samostatném článku.  

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR

MKN-11 - kvalitativní změna popisu zdravotní péče

Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích

Postkonferenční workshop