Hlavní

Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů...

Projekt – Datová základna pro screeningy

Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.

Pozvánka na Konferenci "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 11. 11. 2017

"Pressure Ulcers – Sharing Expertise Internationally"

Datum konání: 11. 11. 2017 
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno
Čas konání: 9.00–18.00 

Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR), Česká asociace sester (ČAS)

Spolupořadatelé a odborné zajištení: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP), Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Podrobnosti ke konferenci, vč. registrace, jsou k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=25

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016

Číslo:
 AI01/17
Region:
 Česká republika

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016

Tuberkulóza a respirační nemoci

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.

Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017

Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017.

Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017

Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru.

Zpráva z 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19.4.2017

Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařská komory.
          Adobe Systems    

Zpráva ze 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu dne 19. 4. 2017


Dne 19. dubna 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2016 a o zkušenostech z prvního roku ostrého provozu elektronické verze Registru nemocí z povolání včetně záměrů dalšího vývoje.  Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

 
Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

  • Právní úprava pracovnělékařských služeb a její projednávané změny (JUDr. Šubrt B., Praha)
  • Národní registr nemocí z povolání po roce provozu pod jednotnou technologickou platformou (Žofka J., ÚZIS)
  • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
  • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z klinického pohledu (Fenclová Z., SZÚ)

 
Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice implementace Národního registru nemocí z povolání pod jednotnou technologickou platformu Národního zdravotního informačního systému.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

  • 64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016
  • 60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015
  • 50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 4. 2013
  • 46. Konzultační den: Informační systémy v pracovním lékařství, 19. 4. 2012
  • 39. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016

Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování - E (MZ) 4-01.

E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016

Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění výkazů E (MZ) 2-01, ročního výkazu o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele Zdravotních služeb a výkazu E (MZ) 3-01, ročního výkazu o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.